Guckusko i en av de avverkninmgsanmälda skogarna. Foto: Privat.

Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp – som är del av Naturskyddsföreningen, överklagar Skogsstyrelsens agerande gällande totalt cirka 140 hektar avverkningsanmäld skog med höga naturvärden på olika platser i Jämtland. Skogarna har inventerats ideellt och både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har fått information om skogarnas höga naturvärden och om fridlysta och rödlistade arter.  Trots det görs inget för att bevara skogarna. Flera mail har skickats gång på gång under en längre tid men har ignorerats. 

Det är 11 avverkningsanmälningar i skogar med höga naturvärden varav en avverkningsanmäld registrerad nyckelbiotop. Föreningarna har flera gånger begärt att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen, genomför en artskyddsutredning och säkerställer att livsmiljöerna för de känsliga arterna bevaras. Men denna begäran har ignorerats. Nu skickar föreningarna istället en överklagan till Förvaltningsrätten i Härnösand. I den står det att trots stora förekomster av fridlysta och rödlistade arter har Skogsstyrelsen systematiskt underlåtit att agera i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med sitt tillsynsansvar.

Föreningarna har fått följande standardsvar från Skogsstyrelsen varje gång myndigheten har informerats om skogarnas höga naturvärden:

-Tack för den information om områdets naturvärden som du har skickat till oss. Dessa uppgifter tas med och vägs in i vår utredning av aktuellt ärende. Skogsstyrelsen utför inte fältbesök eller artskyddsutredningar på begäran av externa organisationer utan vi prioriterar själva vad vi besöker i fält och vilka beslut vi fattar. Vi återkopplar inte heller per automatik till en uppgiftslämnare. Vill du veta hur det går i ett specifikt ärende så kan du begära ut offentlig allmän handling ur ärendet.

Föreningarna skriver att det är mycket anmärkningsvärt med tanke på den mängd av rödlistade arter som Skogsstyrelsen har fått information om. Exempel på fridlysta arter som har sina livsmiljöer i de avverkningsanmälda skogarna är tretåig hackspett (NT) och tjäder. Fridlysta orkidéer som guckusko knärot, brudsporre, Jungfru Marie nycklar och nattviol. Rödlistade vedsvampar som Skeletocutis lilacina (EN) (åttonde fyndet i landet), doftticka (VU), blackticka (VU) och ulltickeporing (VU). Rödlistade lavar som dvärgbägarlav (NT), gammelgransskål (NT) och garnlav (NT).

Skogsstyrelsen har brutit mot flera paragrafer i Artskyddsförordningen och mot samrådsregeln i miljöbalken 12 kap. 6 §. Den ska aktiveras när områden med dokumenterat höga naturvärden hotas av en ”väsentlig ändring av naturmiljön”. Genom att inte ta ett aktiv beslut i ärendet, har Skogsstyrelsen fråntagit ideella föreningar och andra intressenter sin rätt enligt Århuskonventionen att överklaga myndighetsbeslut.

Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp skriver i överklagan:

– Det som gör denna ovilja hos myndigheterna extra allvarlig är att det går stick i stäv med uppsatta miljömål. Enligt skogsvårdslagen är miljö och produktion jämställda. Skogsstyrelsens underlåtelse att utföra tillsyn i enlighet med miljötillsynsförordningen, artskyddsförordningen och miljöbalken innebär att staten i praktiken sanktionerar miljöbrott.”

Läs mer om skogarna:

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i avverkningsanmälda skogar

Myndigheterna agerar inte för att skydda hotade skogar i Jämtland