Svenskt skogsbruk har ett relativt gott rykte för att vara hållbart, vilket står i stark kontrast till det faktum att det aldrig funnits så lite gammal naturskog i Sverige som idag. Samtidigt fortsätter avverkningarna av gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden. Skogsskötselåtgärder sker allt för ofta med otillräcklig naturhänsyn. Trots att kunskaperna och insatserna för naturvård funnits med i skogsbruket det senaste årtiondet fortgår förlusten av värdefulla skogsmiljöer och utarmningen av den biologiska mångfalden. Sverige är långt ifrån att nå sina åtaganden under FN:s konvention om biologisk mångfald och det svenska skogsbruket måste generellt också ta mycket bättre hänsyn till vatten och mark. Mer än hälften av Sveriges landyta täcks av skog. Där naturskog tidigare dominerade finns nu plantager och skötta produktionsskogar i olika åldersstadier efter kalavverkning. Det finns för lite variation, för lite grova, gamla och döda träd och för lite lövträd. Trots detta  faktum, hyser Sverige en stor andel av de återstående gammelskogarna i Västeuropa. Skogar som måste bevaras. Detta galleri pressenterar en exempelsamling av bilder från utarmningen av skogslandskapet. Det visar på skandalavverkningar och den verklighet som ofta möter lokalbefolkning, ideella naturvårdare och friluftsmänniskor i den svenska skogen. Alla foton är tagna av ideella naturvårdare från svenska miljöorganisationer eller under Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker.