Reports and documents

Title 2019 - Klagomål gällande avverkningsanmäld tallnaturskog vid Flovallen-Stortjärnen, Älvdalens kommun
Description

Sveaskog har påbörjat en avverkning av en skyddsvärd tallnaturskog med en rik biologisk mångfald vid Flovallen-Stortjärnen, Älvdalens kommun. Skogen har inventerats och totalt hittades 128 växtplatser av 16 olika signalarter varav 14 är rödlistade.

Version
File Download