Reports and documents

Title 2019 - Klagomål gällande avverkningsanmälda naturskogar öster om Vassbo, Älvdalens kommun
Description

Öster om Vassbo i Älvdalens kommun har Sveaskog avverkningsanmält skyddsvärda tallnaturskogar med en rik biologisk mångfald. Ett stort antal växtplatser för både signal- och rödlistade arter har hittats i skogarna.

Version
File Download