Reports and documents

Title 2019 - Klagomål gällande avverkningsanmäld skog på SCA:s markinnehav vid Stor-Mullberget, Härjedalens kommun
Description

SCA planerar att avverka ca 65 hektar stavatallskog och blandbarrskog vid Stor-Mullberget ca 3 mil nordost om Ytterhogdal i Härjedalens kommun. Området har i sin helhet höga naturvärden vilket styrks av alla de värdefulla strukturer som finns i skogen med stavatallar, äldre tallöverståndare, flera äldre och grova aspar och den goda förekomsten av död ved i olika storlekar och nedbrytningsstadier, även mycket grova och brandpåverkade.

Version
File Download