Den Europeiska kommissionen har presenterat rekommendationer om EU-ländernas nationella energi- och klimatplaner som ett stöd i klimatarbetet. EU-kommissionen efterlyser mer öppenhet gällande ländernas användning av bioenergi.

Ett flertal miljöorganisationer, däribland Skydda Skogen, BirdLife Europe och Fern, skrev ett brev till EU-kommissionen i början av maj med krav om att EU-länderna måste ange all nödvändig information om sin bioenergianvändning såsom typ av biomassa, ursprung och miljökonsekvensbeskrivning.

EU:s energi- och klimatkommissionär Miguel Arias Cañete påpekar nu att det finns brister i EU-ländernas klimatplaner för att nå EU:s förnyelsebara energimål. Bioenergi utgör för närvarande mer än 65 procent av EU: s förnybara mix och förväntas fortsätta att öka till 2030. Detta utgör ett betydande hot mot den biologiska mångfalden, människor och klimatet, samtidigt som det hindrar en effektiv användning av redan begränsade resurser. 

– EU-kommissionen har påpekat bristen på insyn i sin rapportering om bioenergi. Bristen på information om biomassans ursprung utgör ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden, medan medlemsstaternas misslyckande med att ta itu med den totala volymen biomassa som används för energiproduktion kan undergräva EU:s klimatambitioner. Medlemsstaterna måste ta itu med dessa luckor i sina slutliga nationella energi- och klimatplaner, säger Luke Edwards från Birdlife Europe.

Trots det stora hot som en ökad användning av biomassa riskerar att utgöra, konstaterar miljöorganisationers inledande analys av utkasten till de nationella energi- och klimatplanerna att det finns en stora luckor. Planerna ger inte fullgod information om bioenergi, såsom biomassans ursprung och dess effekter på skogar och markanvändning, luftkvalitet och kolsänkor. 

– Dessa nationella planer är avgörande om länderna ska stå till svars för den negativa påverkan som en ökad användning av biomassa för att producera energi utgör. Konsekvenserna är bland annat att skogars förmåga att motverka klimatförändringarna minskar, säger Kelsey Perlman från Fern.

Hon fortsätter:

– Trots tydliga krav har medlemsstaterna inte angett tillräcklig information för att påvisa effekterna av sina val. Vi vet redan att innan 2030 kommer fem av EU: s sex mest beskogade länder att ha mindre möjligheter att ta upp koldioxid från atmosfären. Det här är en katastrof för klimatet.

Det framgår av de uppgifter som hittills angetts att vissa medlemsstater planerar en kraftig ökning av bioenergianvändningen, men var biomassan kommer ifrån anges inte. En ökad tilltro till import av biomassa är problematisk eftersom det ökar trycket på markanvändning och skogar globalt.

– EU:s medlemsstater kan inte fortsätta att planera för ett ökat beroende av bioenergi när de inte har något begrepp om var den ska komma ifrån eller vad dess miljöpåverkan är. År efter år visar undersökningar ett problematiskt mönster: Europeiska energi-jättar eldar upp skog som skördas från inhemska skogar i globalt artrika ”hotspots” som i exempelvis sydöstra USA, säger Sasha Stashwick från amerikanska organisationen National Resources Defence Council.

– Att skriva en blank check för ökad elanvändning från skoglig biomassa utan nödvändiga miljökonsekvensbedömningar riskerar att öka koldioxidutsläppen till atmosfären i årtionden och avleder resurser från äkta nollutsläppsteknologier som till exempel sol och vind.

– Några av de energi- och klimatplaner som medlemsstaterna lämnat in visar fortfarande ett starkt beroende av livsmedelsbaserade biobränslen som har mycket negativ klimat- och miljöpåverkan på grund av förändrad markanvändning. EU-kommissionen har missat en möjlighet och bör uppmuntra medlemsstaterna att fokusera på renare och mer hållbara energikällor för transport, samtidigt som man eliminerar sitt beroende av biobränslen från grödor, säger Cristina Mestre från Transport and Environment.

Enligt rekommendationerna från EU-kommissionen måste EU:s medlemsstater nu intensifiera ambitionen för att nå klimat- och energimål. De måste också ange information om sina underliggande policys och planerade åtgärder, även i relation till bioenergi.

Läs mer:

Ett öppet brev signerat av 800 forskare, som varnar för att förbränning av skoglig bioenergi kommer att öka koldioxidutsläppen i atmosfären och öka uppvärmningen under decennier upp till århundraden även om de används för att ersätta fossila bränslen. 
Fern:s rapport Covered in Smoke, Why burning biomass threatens European health.
Fern:s information om Burning trees for energy is no solution to climate change.
ECF:s rapport: Carbon impacts of biomass consumed in the EU.