Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SCA avbryter tillfälligt avverkningsplaner vid Marktjärn

Den rödlistade vedsvampen doftticka (VU; sårbar) och den nära hotade lunglaven (NT) på sälg.

Skogsbolaget SCA avbryter tills vidare sina planer att avverka ett flertal skogar med höga naturvärden vid Marktjärn, ca 15 km norr om Fränsta i Ånge kommun i Västernorrlands län. Detta efter att Skydda Skogen har informerat Skogsstyrelsen om skogarnas höga naturvärden och uppmanat SCA att dra tillbaka sina avverkningsplaner. Totalt handlar det om drygt 40 hektar skog.

Skogsstyrelsen meddelar att ett miljöbalkssamråd kommer att äga rum i skogen tillsammans med SCA, troligtvis sommaren 2020. Tills dess kommer ingen avverkning äga rum. Efter att samrådet är genomfört och beroende på resultatet, kommer Skogsstyrelsen överväga om och hur de går vidare i ärendet.

Skogsområdet är omväxlande med både gran, tall, sälg och asp. Topografin är kuperad med sänkor, höjder, små bäckar och gränsar på flera platser till mindre myrmarker. Förekomsten av död ved är god. På över 40 platser inom den avverkningsanmälda skogen växer det lunglav (NT) och skrovellav (NT). På en plats påträffades doftticka (VU) som är fridlyst enligt §8 Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). På en mindre myr i avverkningsområdet växer det både ängsnycklar och snip som föredrar lite högre pH-värden. Sammanlagt noterades 30 naturvårdsarter varav 7 rödlistade.

Julian Klein, talesperson i Skydda Skogen säger:
– Att avverkningarna stoppas tillfälligt visar att det lönar sig att protestera. Vi får hoppas att även Skogsstyrelsen och SCA finner att skogarna vid Marktjärn vid fältbesöket har tillräckligt höga naturvärden för att skyddas för framtiden.