Trakthyggesskogsbruk med körskador i Jämtland.

Skydda Skogen har yttrat sig om Skogsstyrelsens remissrapport ”Skogsskötsel med nya möjligheter”. Föreningen anser att rapporten har så stora brister att den inte kan tas på allvar, och att processen helt måste tas om. För att förhindra förlust av biologisk mångfald i skogsbruket föreslår föreningen att Skogsstyrelsen bildar en krisgrupp. 

Skydda Skogen anger fyra huvudsakliga anledningar till varför Skogsstyrelsens rapport är under all kritik:

1) Rapporten följer inte instruktionerna som Skogsstyrelsen fått i sitt regleringsbrev från 2017 där det står att myndigheten ska redovisa hur arbetet med samverkansprocess för en ökad produktion och tillväxt inom ramen för att hållbart och variationsrikt skogsbruk fortlöper, både avseende arbetsprocess och de resultat som uppnås. 

2) Rapporten har inte tydligt definierat viktiga begrepp som ”hållbart skogsbruk” och ”höga naturvärden”. Därmed behöver inte rapporten stå till svars för om åtgärderna som föreslås faktiskt är kompatibla med ett hållbart skogsbruk ur miljöhänseende eller inte. Skydda Skogen menar att det måste finnas mätbara kriterier, annars är definitionerna meningslösa. 

3) Rapporten behandlar inte miljöfrågorna tillräckligt och tar heller inte upp alla Sveriges åtaganden, som Aichi-målen och EU:s Art- och Habitatdirektiv. Skydda Skogen anser att ekosystemens bärkraft borde vara en självklar ram som sätter gränser för vilka förslag som är möjliga. Klimatförändringar diskuteras som en anledning till ökad produktion, men diskussionen är ensidig och speglar inte den vetenskapliga debatten i ämnet. 

4) Vetenskapliga referenser saknas i flera delar rapporten och Skydda Skogen menar att ett vetenskapligt råd där såväl naturvårdsforskare som produktionsforskare är representerade borde ha granskat rapporten.

– Det verkar som att Skogsstyrelsen är mer angelägen om att skogsbruket ska framstå som hållbart än att det faktiskt ska vara det. Så länge gamla skyddsvärda skogar fortfarande avverkas har vi knappt börjat arbeta mot miljömålen, därför att potentialen att uppnå målen minskar för varje år. Restaurering är en nödlösning, i första hand kommer bevarande av gamla skogar, säger Elin Götmark, Skydda Skogen.

Skydda Skogen menar att det i regel är svårt att kombinera hög tillväxt med ökad biodiversitet. Redan idag minskar tre av fyra rödlistade arter minskar så kraftigt att deras framtid inte är säkrad. Produktionsbestånd och hårt fragmenterade skogslandskap lämnar väldigt lite utrymme åt de sårbara arterna. Flera arter lever på lånad tid – när 10-30 % av deras ursprungliga livsmiljö återstår, minskar deras överlevnadschanser drastiskt (flera arter ställer t.o.m. högre krav).

– Risken för skogsskador på grund av storm, omfattande bränder, svamp- och insektsangrepp är dessutom större i trädmonokulturer jämfört med blandskogar. Vid ett varmare klimat ökar dessa risker. Blandskog och ett ökat inslag av lövträd efterliknar också mer naturliga ekosystem vilket gynnar fler arter och sprider riskerna inför framtiden bättre än trädmonokulturer, säger Stig-Olof Holm, talesperson för Skydda Skogen.

Skogsstyrelsen förordar i rapporten ökad skogsskötsel och användning av skogsprodukter för att öka produktionen och motverka klimatförändringar. Skydda Skogen poängterar att kalavverkningar leder till stora växthusgasutsläpp och minskade kolförråd i skogsmarken. Det mesta som avverkas blir till pappersmassa och andra kortlivade skogsprodukter medan endast en mindre del till blir till långlivade produkter. 

– Kalhyggesfritt skogsbruk ger även större andel timmer jämfört med massaved. Detta är fördelaktigt ur klimatsynpunkt eftersom andelen långlivade produkter därmed kan öka, säger Stig-Olof Holm.

Skogsstyrelsen har nyligen lagt ner nyckelbiotopsinventeringen och beslutat att stoppa tecknandet av naturvårdsavtal och biotopskydd på grund av minskade anslag till skogsskydd.

– I skenet av detta framstår hela remissrapporten om ökad skogsskötsel som en partsinlaga för ökad skogsproduktion. Tendensen av de beslut som fattats av riksdagen, regeringen och Skogsstyrelsen är att produktionen kan öka till vilket pris som helst medan mycket av allt skyddsarbete, åtminstone inom Skogsstyrelsen, läggs ner, säger Elin Götmark.

Skydda Skogen föreslår att Skogsstyrelsen bildar en krisgrupp för att förhindra förlust av biologisk mångfald i skogsbruket i samverkan med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. 

– Situationen för den biologiska mångfalden är akut och vi måste agera snarast för att vända den negativa trenden. Förlust av livsmiljöer är en av de största anledningarna till att arter dör ut, och i Sverige är skogsbruket en viktig orsak till detta. Därför behövs en krisgrupp, säger Elin Götmark. 

Skydda Skogen föreslår följande åtgärder för att motverka klimatförändringarna och förhindra förlusten av biologisk mångfald: Minst 20 % av den produktiva skogsmarken behöver skyddas långsiktigt i ekologiskt representativa och väl förbundna system. Kalhyggesbruket behöver fasas ut och övergå till naturnära (kalhyggesfria) skogsbruksmetoder i resterande skogar. Naturlig föryngring behöver främjas och andelen blandskogar med mer lövträd behöver öka. Produktionen av kortlivade skogsprodukter behöver minska betydligt och långlivade produkter behöver främjas. Energiförbrukningen behöver minska liksom konsumtionen av papper, skogsprodukter och andra naturresurser. Satsa på energieffektivisering och återanvändning.

Ladda ner Skydda Skogens remissvar här.

Läs Skogsstyrelsens rapport Skogsskötsel med nya möjligheter här.