Det är rikligt med ringhack av den rödlistade tretåiga hackspetten i den avverkningsanmälda skogen vid Stormyran i Sorsele kommun. Fynd har gjorts av flera andra rödlistade arter i skogen. Foto: Erland Lindblad

Skydda Skogen skickar idag ett brev till miljöministern, landsbygdsminister och näringsministern samt riksdagsledamöterna i Näringsutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet om två värdefulla skogsområden i Sorsele kommun som Sveaskog planerar att avverka. Skydda Skogen uppmanar politikerna att agera för att dessa skogar inte ska avverkas.

Sveaskog har redan hunnit avverka en del av den skyddsvärda skogen vid Abmoberg trots påtryckningar från 12 miljöorganisationer om att inte avverka det värdefulla skogsområdet.

Brevet till politikerna i sin helhet:

Hej!

Statliga skogsbolaget Sveaskog fortsätter att avverka och avverkningsplanera skyddsvärda skogar i Sverige.

Läs denna viktiga artikel på Natursidan: ”Sveaskog ska avverka skogar med höga naturvärden i Västerbotten”.

Sveaskog har redan avverkat delar av den värdefulla skogen vid Abmoberg i Sorsele kommun trots påtryckningar från 12 organisationer om att inte avverka denna skog.

Fler värdefulla delar av Abmoberg är fortfarande avverkningsanmälda av Sveaskog. Abmoberg är ett av de sista stora sammanhängande skogsområden som finns kvar i Västerbotten nedanför fjällskogarna. Skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och delar av området är att betrakta som urskog. Den äldsta tallen som provborrats var 420 år och den äldsta granen 497 år. Öster, väster, söder och nu även norr om Abmoberg är stora arealer kalhuggna.

Även fler skyddsvärda skogar står på tur att avverkas i Sorsele kommun, bl.a. vid Abmobäcken ca 15 km söder (ca 41 hektar) och vid Stormyran öster om Sorsele (ca 45 hektar). Här har fynd av ett flertal rödlistade arter och signalarter gjorts, vid Stormyran bl.a. grantickeporing (klassad som VU – sårbar enligt rödlistan) och den lilafärgade vedsvampen Skeletocutis lilacina (klassad som VU – sårbar) som bara har påträffats sex gånger i Sverige hittills (sju gånger med detta fynd).

Politiker – det är dags att agera. Dessa skogar får inte avverkas av Sveaskog.

Med vänliga hälsningar,
Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen
Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen