En bit av skogsbilvägen som är dragen genom granurskog. Foto: Jon Andersson

Pressmeddelande, 15 februari 2018:

En ny rapport visar att Skogsstyrelsen sannolikt bryter mot Skogsvårdslagen. Myndigheten har på uppdrag av en markägare planerat en skogsbilväg genom fjällnära skog med höga naturvärden i Dikanäs i Vilhelmina kommun. Nu riktas skarp kritik mot Skogsstyrelsen och regeringen som tillåter skogsbruk i delar av Europas mest värdefulla naturarv.

Debatten om huruvida skogsbruket ska tillåtas fortsätta avverka i fjällnära skogsområden med höga naturvärden där industriellt skogsbruk inte tidigare gått fram går varm. Samtidigt är nyckelbiotopsinventering i fjällnära skog, som syftar till att identifiera skogar med höga naturvärden, stoppad sedan mars 2017 med planer om att återuppta en ny inventeringsmetod under vintern 2018. De fjällnära skogarna i Sverige bedöms hysa unika naturvärden i ett europeiskt perspektiv.

Föreningen Skydda Skogen utförde en skogsinventering i norra delen av Vilhelmina kommun under sommaren och hösten 2017 där 22 skogsintresserade personer dokumenterade naturvärden i ett ca 35 kvadratkilometer stort fjällskogsområde.

– Vi kunde konstatera att dessa fjällnära skogar har mycket höga naturvärden samtidigt som de otroligt nog saknar långsiktigt skydd. Det är obegripligt att Skogsstyrelsen dragit in en väg i orörd vildmark för att möjliggöra avverkning. Väldigt mycket av det som gått förlorat där plantageskogsbruket farit fram finns kvar i dessa stora skogslandskap. Vår artlista är ett kvitto på fjällskogarnas höga biologiska värden, säger svampkonsulenten Helena Björnström som var med under inventeringen. 

Totalt gjordes 3 243 fynd av rödlistade arter och signalarter. Runt den nyanlagda skogsbilvägen som dragits genom gammal fjällgranskog hittades 32 rödlistade arter i den mycket gamla skogen, varav de flesta är starkt missgynnade av kalhyggesbruk. 

– Det är en stor skandal att Skogsstyrelsen hjälper skogsbruket att hugga i fjällnära skogar med höga naturvärden vilket står i konflikt med Skogsvårdslagen. Samma myndighet ska se till av avverkning i skogar med höga naturvärden undviks. Skogsstyrelsen och regeringen måste ta sitt ansvar för att bevara de fjällnära skogarna som är ett av Europas mest värdefulla naturarv, säger skogsbiologen Isak Vahlström, som varit med och inventerat skogen. 

Inventeringsrapporten ”Forestry at the edge”, som fått internationell spridning, indikerar att kampen om de sista kvarvarande gammelskogarna, som både innehåller virke och höga naturvärden, hårdnar i takt med att den lättillgängliga skogen börjar sina i kust och inland och blickarna därför vänds mot de fjällnära skogarna. Trycket ökar därmed också på Skogsstyrelsen att fatta beslut som inte alltid följer Skogsvårdslagen.

I inventeringsprojektet gjordes även en omfattande fotodokumentation. Projektet finansierades av Alvins fond. 

Skogsstyrelsen är en tillsynsmyndighet som har i uppgift att se till att skogsbruket följer Skogsvårdslagen.

• Fjällnära skog kallas det bälte av skog som ligger mellan fjällkedjan och den fjällnära gränsen

• 18 § Skogsvårdslagen säger att ”tillstånd till avverkning får inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården”

• Nyckelbiotopsinventeringen startades av Skogsstyrelsen under 1990-talet och är ett av nyckelverktygen i arbetet med att identifiera skogar med höga naturvärden

Läs inventeringsrapporten ”Forestry at ehe edge” här (på engelska).

Fotodokumentation finns här.

Kontakt:

Jon Andersson, PhD i skogsekologi, +46 (0) 73 037 52 74, jon.pm.andersson(@)outlook.com

Isak Vahlström, skogsbiolog, +46 (0) 73 805 28 48, isak.vahlstrom(@)gmail.com