Login Form

"Alla stora skogsbolag i Sverige är sedan tio år anslutna till det internationella miljömärkningssystemet FSC, Forest Stewardship Council. Men en ny reviderad standard har stupat på oenighet om regler för kemikalieanvändningen i skogen.

Skogsindustrin har avvisat ett förslag att avveckla bekämpningsmedel mot snytbagge från och med 2010. Krisen har blivit så allvarlig att högste chefen för FSC, Heiko Liedeker, på måndagen kommer till Sverige för att diskutera problemen. " Rapporterar Sveriges radio

Läs mer och lyssna på inslaget här

"En stor del av våra vackra naturskogar kan snart vara ett minne blott.
Det moderna skogsbruket förstör nämligen nästan all mångfald i våra skogar.
– Fortsätter det så här kommer framtidens skogar att vara en biologisk öken, säger Hans Sundström, skogsinventerare." Skriver Sundsvalls tidning

Läs mer

SUNDSVALL (ST)

"Medlemmar i flera miljöorganisationer tycker att skogsbolagen inte håller vad de lovat i sin miljöcertifiering.
Nu riskerar samarbetet att haverera, och skogsbolagens trovärdighet kan hamna i farozonen.
Vi tycker att vi ska lämna dem för det går alldeles för långsamt, säger Maria Danvind."

Läs mer

"Jag har med intresse följt debatten om skogen mellan Anders Delin och Lars Klingström i Arbetarbladet.
   
Skogsindustrins mål är bevisligen att avverka all skog som nått en ålder omkring 100 år. Det har man gjort i ett sådant rasande tempo att det nu råder skriande brist på timmer. Deras naturvård kan man bara läsa på deras hemsidor på internet, i verkligheten existerar den inte."  Skriver Sten Björklund

Läs mer

"Ett forskarlag har hittat en över 780 år gammal tall i UKK-nationalparken ungefär en kilometer
från den ryska gränsen. Det är den äldsta levande tallen som man känner till i Finland.

Det är möjligt att en ännu äldre tall vuxit i Oulainen i norra Österbotten i slutet av 1800-talet.
Enligt en nyhet som publicerats i Helsingfors Dagblad 1880 hade trädet hela 1029 årsringar."

Rapporterar Ivar Palo/SkogsSverige
 

På Aktuellt 21 fredagen den 3 Augusti sändes ett långt inslag om miljösituationen i skogen och svenska FSC. Se inslaget här: http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=329798   

 

"Efter 25 år har nu nya protester mot flyggödsling, i närheten av Sogsnäskollektivet, blossat upp.

Det var i natt som 10 till 15 personer släpade fram ett gammalt bussvrak för att stänga av vägen  som SCA använder för att kunna sköta sina marker i området kring Skogsnäs. Dessutom hade ett djupt dike grävts tvärs över vägen." Rapporterar SR

Allehanda: "En fridfull sommarkväll med riktigt högsommarväder just när bären mognar. När en vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar och vindens ljumma fläkt smeker de fagra bärsskogarna." Miljöpartiet i Sollefteå m.fl

Läs mer

. 50 demonstranter samlades runt lunchtid under onsdagen i Osele, utanför Junsele, för att protestera mot de skogsgödslingar som skogsbolaget SCA utför i området. För att visa sitt missnöje spärrade demonstranterna in skogsarbetarnas gödslingsfordon så att de inte kunde lämna platsen. - En fredlig men bestämd demonstration, konstaterade demonstranten Carolina Svensson." Skriver tidningen

Läs mer

"Kan man säga att man skiter i skogen när man gödslar i den?"


/Allehanda.se 

"RAMSELE.
 
25 år efter de omfattande demonstrationerna mot flyggödsel, som satte Skogsnäs på kartan, har nya protester blommat upp.

När SCAs skogsarbetare kom för att flyggödsla ett skogsparti i närheten av Skogsnäs kollektiv, utanför Ramsele, på måndagsmorgonen var vägen oframkomlig. En uttjänt buss och ett nygrävt dike blockerade vägen ut till helikoptern och annan gödselutrustning.
- Vi hade ju sett deras fordon och utrustning uppe vid gränsen till vårt område dagen innan och insåg att de skulle börja kvävegödsla. Så vi bestämde oss för att åka dit och protestera, berättar Lars Svedberg, en av de boende på Skogsnäs kollektiv som deltog i demonstrationen. " Skriver tidningen

Läs mer

SOLLEFTEÅ.

"Demonstranterna barrikaderade vägen för skogsbolaget SCA, och tvingade lastbilar vända.

- Flera lastbilar försökte köra upp på vägen, men eftersom vi hade byggt en barrikad vände de ganska omgående, berättar Jonatan Nordström.

För 30 år sedan stred Skogsnäsborna mot gallringen av skogarna kring byn. Nu demonstrerar nya yngre förmågor. - Vi är väl den nya generationen skogsnäsare antar jag, säger Jonatan Nordström.
Redan förra året inledde SCA sina skogsgödslingar i skogarna kring Junsele.

För några dagar sedan stod skogarna kring Skogsnäs, ungefär två mil utanför Ramsele, på tur av bli gödslade." Skriver tidningen

Läs mer

 

.

"Massor av växt- och djurarter riskerar att försvinna om inget görs för att förbättra deras livsmiljöer.
Klådriset som växer på länets översvämmande älvstränder är inte lika vanlig som innan regleringarna. Genom bland annat en del röjning ska växtens chans att fortleva i länet förbättras. 

Därför pågår i sommar och höst en rad olika åtgärdsprogram som ska rädda hotade arter, exempelvis nipsippan i Sollefteå kommun." Skriver tidningen

Läs mer

Klimatförändringarna tvingar skogsindustrin att ändra inriktning. Det varmare vädret ökar problemen med granbarkborren, och därför måste skogsindustrin överge den ensidiga satsningen på granskog. Det menar skogsbiolog Tommy Ek på länsstyrelsen i Östergötland. (SR Östergötland)" Rapporterar SR

Läs mer och lyssna på reportaget här

Friaord: "Mellanskog är inte längre en skogsägarförening utan ett storskogsbolag och agerar därefter. Man ser inte till den enskilda skogsägaren/medlemmens ekonomi, utan till sin egen. "

Läs hela artikeln

"- Tänk om vi kommit senare. Då hade de hunnit ta alltihop!  
GäVLE Det var grannen som slog larm om att skogsbolaget fällde träd på Eva Cederholms tomt. Drygt 20 träd hann de fälla innan hon hann stoppa dem.
- Vi har begått ett misstag, säger Per Mellström på Stora Enso"

Skriver tidningen

Läs mer

"Länsstyrelsen Kronoberg anmäler nu flera fall av skador på fornlämningar till åtalsprövning som brott mot kulturminneslagen. Anledningen är att man upptäckt att flera fornlämningar skadats i samband med markbearbetning eller återplantering av skog efter stormen Gudrun." Rapporterar SR

Läs och lyssna på reportaget här

"Fältbiologerna rasar mot att ett omkring 40 hektar stort skogsparti i Malungs Kommun ska avverkas under hösten." rapporterar SR

Läs och lyssna på reportaget

DN: "Skogsbolaget SCA kritiseras hårt av Naturskyddsföreningen för två planerade avverkningar i Finnträsk i södra Norrbotten.
- Bara spridda öar av gammelskog återstår i området efter intensivt skogsbruk senaste åren. Nu tänker SCA hugga ner även den sista slaguggleskogen och den sista fungerande tjäderspelsplatsen i trakten, säger Björn Mildh i Piteå som representerar Naturskyddsföreningen och ideella nätverket Skydda skogen." Skriver tidningen

 

Den avverkningshotade gammelskogen i Malungs kommun   Foto:  Bengt Oldhammer

Pressmeddelande från Fältbiologerna 2007-07-09

En skog med mycket höga naturvärden hotas av avverkning i Malungs kommun. Lima besparingsskog planerar att avverka ett ca 40 hektar stort område i anslutning till Gärdån. Gävle-Dala Fältbiologer och Fältbiologernas skogsnätverk kräver ett omedelbart stopp för avverkningsplanerna i området.

Skogen ligger väster om Lybergsgnupen, vid Gärdån mellan Limedsforsen och Malungsfors. Området utgörs av cirka 40 hektar blandskog av gammal tall och gran.
I det avverkningshotade området finns ett flertal rödlistade arter som i sig är hotade och som dessutom signalerar höga naturvärden. Några av dessa arter är rosenticka, lappticka och tretåig hackspett, arter som är helt beroende av gammal skog. Skogen hyser träd i alla åldrar och rikligt med död ved, en förutsättning för många arters överlevnad.

- Det är totalt förkastligt att man planerar att avverka det här området, säger Linnea Helmersson från Fältbiologernas skogsnätverk. Det finns inga ursäkter för att avverka ett område med så höga naturvärden.

Lars Axelsson från Gävle-Dala Fältbiologer tillägger: – Områden som detta med stora inslag av gammal tall och blandad skog blir allt mer sällsynta i Dalarna. Det som finns kvar måste sparas!

För mer information:
Linnea Helmersson, Fältbiologernas skogsnätverk
070-244 56 50

www.faltbiologerna.se

 

Alla bilder är tagna av Bengt Oldhammer

Stipendium för bevarande
av gammal skog


LULEÅ, KURIREN

"Insamlingsstiftelsen "Ett klick för skogen" är av miljönämnden utsedd till årets miljöstipendiat i Luleå kommun. Sedan starten i februari 2004 har stiftelsen köpt upp och bevarat 70 hektar gammelskog i Årrenjarka." Skriver tidningen

Läs mer

"Världens och Sveriges industrijordbruk skriker efter soja för att fodra sina djur.
I dag är sojaodlingarna det mest akuta hotet mot världens största regnskog.
Värst är det i brasilianska Mato Grosso." Skriver tidningen

Läs mer

Men brist på alternativ riskerar fördröja förbud

"Gifterna som används för att stoppa snytbaggarnas framfart i de svenska
skogarna påverkar även människor. Ett förbud har varit aktuellt men skjuts sannolikt på framtiden.
- Jag är oerhört besviken, säger Åke Sjölén på Skogs- och träfacket."

Läs mer 

"Skogsstyrelsen har Regeringens uppdrag att genomföra en fördjupad utvärdering av miljömålet Levande skogar. Uppdraget ska redovisas till Miljömålsrådet senast den 30 september 2007. Syftet är att ta fram ett underlag till regeringens kommande miljömålsproposition som planeras till våren 2009. Motsvarande uppdrag för de övriga 15 miljömålen har givits till alla miljömålsmyndigheter. Arbetet koordineras av Miljömålsrådet som lämnar en samlad redovisning till regeringen senast den 1 april 2008."

Läs mer

"I ett internationellt upprop och brev till miljöminister Andreas Carlgren kräver Naturskyddsföreningen en utökning och bättre efterlevnad av konventionen om hotade arter.

2007-06-11
Just nu pågår det fjortonde mötet (CoP14) mellan de parter som undertecknat konventionen om hotade arter, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Mötet startade den tredje juni och pågår fram till den femtonde juni. Holland är värd och mötet hålls i Haag." Skriver Naturskyddsföreningen.

Läs mer

"Länsstyrelsen planerar att tisdagen den 12 juni genomföra en så kallad naturvårdsbränning i Högåsens naturreservat i Härjedalen.

Naturvårdsbränning genomförs för att återskapa en brandpräglad miljö – något som är sällsynt i den i övrigt grandominerade miljön. Syftet med bränningen är att skapa livsutrymme för de långsiktigt hotade djur- och växtarter som är beroende av eldhärjad skog. På lång sikt gynnar bränningen djurarter som tjäder, järpe, spillkråka, tretåig hackspett samt flera arter vedlevande insekter." Skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Susanne Gerstenberg 

Mats Hagner i samtal med Charles Berkow, politisk sekreterare för Miljöpartiet.

"Skogsbruk i Sverige innebär nästan uteslutande kalhyggesbruk. I och med att gammal skog med höga naturvärden kalhuggs och oftast ersätts av plantager så utarmas den biologiska mångfalden i skogen." Skriver tidningen.

Läs mer

"Om anställda vid miljöorganisationen Global witness kommer till Kambodja kommer de att misshandlas till döds, säger en av dem som anklagats för korruption och skogsskövling av organisationen.

Medan den kambodjanska regeringen på torsdagen uppmanade Sverige och andra länder att stoppa finansiellt stöd till Global Witness, uttalade sig för första gången en av dem som organisationen anklagar för korruption och skogsskövling. Det är ingen mindre än premiärminister Hun Sens bror, provinsguvernören Hun Neng, vars hustru och son nämns i en mycket kritisk rapport från Global Witness, som nu kommenterar kritiken.

-Om de (folk från Global Witness) kommer till Kambodja så ska jag slå dem tills skallen spricker, sade Hun Neng till lokala nyhetsmedier.

Tjänar på skövling

Konflikten mellan kambodjanska myndigheter och Global Witness har trappats upp dag för dag, sedan organisationen släppte sin rapport i månadsskiftet. Konflikten började redan för två år sedan. Då var Global Witness regeringens officiella övervakningsorgan för skogsbruket i landet. Men efter en kritisk rapport bröt Hun Sen-regimen alla band med organisationen." Skriver tidningen Västerbottens-Kuriren

Läs mer

"Man ska veta vad det är man avverkar"

Nu går sammanlagt tio naturvårdsorganisationer ihop i en gemensam protest- och förslagsskrivelse till Jönköpings kommun. Anledningen är de kommunala avverkningar av gamla träd och röjningar i känsliga naturmiljöer som följts av häftiga protester från naturvänner och biologer." Rapporterar SVT

Läs mer och se inslaget här

"Tio års försök med utsättning av vitryggiga hackspettar som fötts upp i fångenskap har äntligen gett resultat. Ett par i Värmland har i år fått fyra ungar, den största kända kullen på 10 år." Skriver Naturskyddsföreningen på sin webbsida.

Läs mer

"Röjningsarbetet inför O-ringen blev ett hastverk. Geologiska landformer i naturreservatet Skogssjön har förstörts av skogsmaskiner, menar naturvårdarna. Det brast i kommunikation, men entreprenörerna har varit seriösa, anser utföraren Södra." Skriver tidningen.

Läs mer

Miljötänket lyser med sin frånvaro - FSC-certifieringens trovärdighet hotas, skriver Värmlands Folkblad.
 
"Miljövänligare alternativ. I Bergvik Skogs plantskola Sjögränd finns vaxade skogsplantor. De bli cirka 20 öre dyrare per styck. Trots protester från fack och miljöorganisationer vill inte skogsbolagen sluta använda bekämpningsmedel vid utplantering - trots att det skadar både miljö och den egna personalens hälsa."

"Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, anklagar skogsbolagen för att bromsa en avveckling av gifterna i skogsbruket. SNF anser att all giftanvändning nu ska stoppas med stöd av FSC-standardens regler." Skriver tidningen

Läs mer