Login Form

Ett flertal nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som ingår i Länsstyrelsens reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland har avverkats på grund av angrepp av granbarkborre. Foto: Mikael Schulin.

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram vägledning kring bekämpning av granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Hittills har värdefulla skogar i naturreservat, reservatsförslag, nyckelbiotoper och biotopskydd i Sverige avverkats för att bekämpa spridningen av granbarkborrar. – Stoppa genast avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och andra skogar med höga naturvärden, skriver föreningen Skydda Skogen i ett öppet brev till regeringen, riksdagen och myndigheter.

I reservatsförslaget vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland har ett flertal nyckelbiotoper och värdekärnor avverkats och t.o.m. markberetts efter avverkning med granbarkborreangrepp som förevändning. Även Länsstyrelsen i Kalmar län har ändrat föreskrifterna och skötselplanerna i 25 naturreservat för att möjliggöra avverkning som åtgärd för att minska risken för spridning av granbarkborre.

- Det är oacceptabelt och högst oansvarigt av regeringen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att tillåta omfattande bekämpningsåtgärder av granbarkborrar i skyddade skogar och andra skogar med höga naturvärden. Staten subventionerar avverkningar av några av de värdefullaste skogarna som vi har i Sverige, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen.

Granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet. De är nyckelarter som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. Granbarkborren skapar död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar i dagens skogslandskap.

Granbarkborren är en viktig födoresurs för många skogsarter såsom hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar. Skydda Skogen menar att det därför är viktigt att gynna dessa arter och bevara deras livsmiljöer för att minska risken för allvarliga massförekomster av granbarkborre. Eftersom en stor del av dagens skogslandskap består av likåldriga och täta granbestånd gynnas etableringen av granbarkborrar. De gynnas bland annat av vindfällda träd i hyggeskanter och färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder. Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborren en sällsynt art i en riktigt stor naturskog.

Skydda Skogen menar att bekämpningsåtgärder mot granbarkborrar i skogar med höga naturvärden kan stå i strid med EU:s art och habitatdirektiv och fågeldirektiv. EU-domstolen slog fast att bekämpning av granbarkborrar i värdefulla Bialowiezaskogen i Polen stred mot EU-direktiven vilket ledde till att avverkningarna stoppades.

- Det behövs inte regeringsuppdrag för att bekämpa spridningen av granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Vi vill se ett regeringsuppdrag för att bevara naturskogar och en utfasning av den ensidiga satsningen på barrträd. Skogen behöver snarast klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar. Detta gynnar även ett flertal andra viktiga ekosystemtjänster, säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen.

Läs Skydda Skogens öppna brev till regeringen, riksdagen och myndigheter här.

Läs Länsstyrelsens information om granbarkborrar i naturreservat här.

Läs intervju i Skogsaktuellt med en pensionerad skogskonsulent om hur städmanin i skogen tar bort barkborrens fiender.

--
Avverkningar på grund av angrepp av granbarkborrar har bland annat skett i följande naturreservat och reservatsförslag:

Naturreservat Fiolenområdet, Alvesta och Växjö, Småland.

Vallaskogens naturreservat, Linköpings kommun, Östergötland.

Nynäs naturreservat, Trosa och Nyköping, Södermanland.

Reservatsförslaget vid sjön Risten, Åtvidabergs kommun, Östergötland.

Exempel på avverkade nyckelbiotoper i Östergötland.

Exempel på avverkat biotopskydd:
Biotopskyddsområde SK128-2015 vid Germundebo, Åtvidabergs kommun, Östergötland.

Kontakt

Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen, 072-737 42 34, jg.klein(@)protonmail.com

Södra skog har hittills under 2018-2020 avverkat delar av ett flertal nyckelbiotoper, värdekärnor och skogar som ingår i Länsstyrelsens reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland på grund av angrepp av granbarkborre. Nu avverkas det i reservatsförslaget igen. Foto: Mikael Schulin.

I skrivande stund (18 juni 2020) avverkas ett hundratal granar i en värdekärna i ett reservatsförslag vid sjön Risten i Åtvidabergs kommun i Östergötland. Värdekärnan ligger i reservatsförslagets kärnområde och omfattar ca 5 hektar. Därutöver är ett flertal torrträd märkta för avverkning i den östra delen av reservatsförslaget. Träden avverkas av skogsägarföreningen Södra på grund av angrepp av granbarkborrar.

Sveaskog planerar att avverka en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö i Högsby kommun i Kalmar län. Foto: Erland Lindblad.

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har avverkningsanmält en oregistrerad nyckelbiotop i Ekopark Hornsö i Högsby kommun i Kalmar län. Sveaskog har meddelats om skogens höga naturvärden men vill ändå inte dra tillbaka sin avverkningsanmälan. I ett öppet brev uppmanar nu ett flertal föreningar Sveaskog att genast avbryta avverkningsplanerna och inte avverka fler värdefulla skogar i Ekoparken.

Föreningen Skydda Skogen begär att länsstyrelsen i Västernorrlands län skyndsamt och tillsvidare stoppar den skogsavverkning, rivning av byggnader och de markarbeten som Sundsvalls kommun genom det kommunägda bolaget Sundsvalls Logistikpark avser genomföra för att anlägga en logistikcentral i Petersvik.

Grandominerad barrblandskog med mycket död ved och signalarter i Järvsö i Ljusdals kommun. Foto: Carina Frost.

Politiker i Ljusdals kommun föreslår att skogar över 120 år ska avverkas för att stärka en ansträngd kommunkassa. Flera föreningar uppmanar nu kommunen att istället bli en föregångare i hållbarhet i Sverige genom att skydda alla skogar med höga naturvärden och övergå till ett kalhyggesfritt skogsbruk i övriga skogar.