Login Form

Det statliga skogsbolaget Sveaskogs skogar ägs gemensamt av svenska folket. Att naturvärdena i skogen värnas är viktigt för de flesta svenskar enligt opinionsundersökningar. Trots det har skogsbolaget under de senaste åren fått hård kritik för avverkningar av skogar med höga naturvärden och undermåliga skogsbruksmetoder. Forskare menar att bevarandet av levande skogar och den biologiska mångfalden är en ödesfråga. Idag lanserar 23 organisationer kampanjen Vår skog där allmänheten ges en chans att påverka förvaltningen av Sveaskog. 

- Trots att opinionsundersökningar visar att miljö och folkhälsa är de värden som väger tyngst hos allmänheten när det gäller skogen, har förvaltningen av statens egna skogar inte formats efter detta. Skogen är också viktig för exempelvis turism, friluftsliv och renskötsel. Vi kräver nu att regering och riksdag agerar. Alla som delar den åsikten uppmanas att skriva under folkuppropet ”Vår skog”, säger Viktor Säfve, Skydda Skogen.

En internationell allians av över 120 organisationer från 40 länder varnar för att den globalt och snabbt växande bioekonomin utgör ett allvarligt hot mot klimatet, naturen och mänskliga rättigheter.

Utöver att offentliggöra ett öppet brev, lanseras ett upprop i samband med den internationella aktionsdagen mot bioenergi (7 november 2018), som uppmanar regeringar runt om i världen att främja beprövad teknik med låga koldioxidutsläpp, agera för minskad överkonsumtion och att skydda skogar och andra ekosystem.

Under de senaste åren har regeringar från bland annat Sverige, Storbritannien, Brasilien och Sydkorea förordat förbränning av skogsbiomassa för energiändamål för att motverka klimatförändringarna. Ett stort och växande antal vetenskapliga studier visar dock att förbränning av biomassa inte ger mindre koldioxidutsläpp än fossilt kol, samtidigt som biologisk mångfald och mänskliga rättigheter hotas. 

Skydda Skogen vann nyligen en domstolsprövning i Kammarrätten i Göteborg som kan komma att förändra Skogsstyrelsens tillsyn av skogsbruket och kanske hela skogsbruket. Detta då domen innebär att det nu blir betydligt större möjligheter till insyn och till juridiska prövningar av Skogsstyrelsens verksamhet. 

Kammarrätten har kommit fram till att de av Skogsstyrelsen, i samband med skogsavverkningar, utfärdade ”Vägledningar” är  beslut som får överklagas. Tidigare har både Skogsstyrelsen och domstolar hävdat att vägledningarna ej får överklagas.   

Grunden för en rättsstat är att myndigheternas beslut kan överprövas i högre instans. Själva lagtillämpningen och de  myndigheterna som skall tillämpa lagarna är beroende av att lagen prövas i högre instanser. Något som enbart kan ske genom  överklagande. Det är så det skapas praxis, vilka myndigheterna måste följa. Att skogsbruket och Skogsstyrelsen under så  lång tid kommit undan överprövningar av beslut i samband med skogsavverkningar är mycket allvarligt. Detta har skapat en  myndighetskultur där man kan ta sina beslut utan risk att de överklagas. Myndigheterna har då kunnat tolka lagen ”efter eget huvud” och har aldrig fått någon vägledning i sin myndighetsutövning från högre rättsliga instanser.David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen, säger:

-Skydda Skogen är mycket nöjd med att Kammarrätten delar föreningens syn på Skogsstyrelsens myndighetsutövning i  samband med skogsavverkningar och att vägledningarna nu kan få prövas av domstolar. Domen öppnar för att miljöföreningar  kan få överklaga Skogsstyrelsens beslut på samma sätt som andra myndighetsbeslut. Detta borde välkomnas av myndigheter,  skogsnäringen och alla som verkar för att lagen ska styra i ett demokratiskt samhälle.

Foto: Tage Olsin, Wikipedia

 

 

Skellefteå Kraft producerar fjärrvärme från skog. Foto: Mattias Hedström via Wikipedia

Över 120 miljöorganisationer från hela världen har gått samman för att gemensamt protestera mot användningen av biobränslen från skog. Organisationerna menar att biobränslen är en villfarelse som inte löser klimatproblemet. Satsningen bör istället vara på skydd och restaurering av skog. I Sverige har Skydda Skogen skrivit under.

I ett brev skriver organisationerna:

- Vi tror inte på förbränning av skogens biomassa. Vi vänder oss till regeringar, finanssektorn, företag och det civila samhället för att stoppa expansionen av bioenergi. Subventioner till skogsbiobränslen måste bort! Att skydda och restaurera världens skogar är en klimatlösning men att bränna upp skog är inte det.

Värdefull grannaturskog i Frostviken. Foto: Cecilia Winter.

Pressmeddelande 25 juli 2018

Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet skogsmiljöer med höga naturvärden i Frostviken i Strömsunds kommun, Jämtland. Skogsområdena saknar skydd och riskerar därför att avverkas.

Deltagarna på Forskningsresan tittar på skogens struktur, trädens åldrar och förekomsten av död ved. Flera av träden i de inventerade skogarna är 200 år gamla. Deltagarna letar också efter rödlistade arter och signalarter som indikerar att skogar har höga naturvärden. Bland de många artfynden finns den nära hotade vedsvampen granticka, den sårbara norska näverlaven och den nära hotade tretåiga hackspetten. 

- Över 90 procent av skogarna i Sverige är påverkade av skogsbruk och många arter har svårt att överleva i de hårt brukade skogarna. Här i trakterna av Frostviken har vi hittat fantastiska skogar som fortfarande inte påverkats av det moderna skogsbruket och som måste bevaras för framtiden, inte avverkas, säger Linda Spjut från föreningen Skydda Skogen och samordnare för Forskningsresan.

Bland deltagarna på Forskningsresan finns både skogs- och artexperter och nybörjare. Föreningen Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen står som huvudarrangörer och tanken är att alla som är intresserade av skog och naturvård ska ha möjlighet att delta.

- Här på Forskningsresan finns det ett enormt engagemang från människor över hela Sverige. Att samordna en sådan här aktivitet känns otroligt värdefullt, säger Helena Björnström.

Kontakt:

Helena Björnström, samordnare av Forskningsresan, 070-428 43 65, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Linda Spjut, Skydda Skogen och samordnare av Forskningsresan, 076-828 89 43, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fakta:

Enligt Artdatabanken är omkring 1 800 skogslevande arter med på den nationella rödlistan. De skriver: "Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogsarter minskar är omvandlingen av kontinuitetsskogar (naturliga skogar som aldrig kalavverkats) till produktionsskogar."

Ledande forskare bedömer att 20 procent av den produktiva skogsarealen måste skyddas och skogsbruket miljöanpassas.  

Enligt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen (2017) är ca 5 procent av den svenska produktiva skogsmarken formellt (långsiktigt) skyddad.

Enligt Artdatabankens officiella rapportering till EU med anledning av art- och habitatdirektivet har 14 av 15 utpekade värdefulla skogsbiotoper inte en gynnsam bevarandestatus.