Login Form

Till:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Miljöminister Karolina Skog

Kopia till:
Miljö- och jordbruksutskottet, Näringsutskottet, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Sveaskog

Krav om moratorium – Avverkningsstopp i Ore Skogsrike

Vi undertecknade miljöorganisationer kräver ett omedelbart moratorium (stopp) för avverkning av skog på Sveaskogs markinnehav i Ore Skogsrike tills en oberoende nyckelbiotopsinventering genomförts och samtliga kontinuitetsskogar och värdetrakter artinventerats i fält. Alla skogar med höga naturvärden måste därefter skyddas i sin helhet och inte utsättas för mosaikhuggning eller någon annan skogsbruksåtgärd.

Ore Skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en relativt stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun i Dalarna. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011-2012. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten ”Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun” 2013 där många skyddsvärda skogar pekades ut, inte minst på Sveaskogs marker.1 Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport ”Ändå hugger man” (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan 2013.

För att långsiktigt bevara naturligt förekommande arter i livskraftiga bestånd behövs stora sammanhängande skogslandskap som är funktionella och ekologiskt representativa. Därtill behövs spridningsmöjligheter för arter i en så kallad grön infrastruktur. Det räcker därför inte med att ta detaljhänsyn, eller att spara små fragmenterade skogsområden och bedriva naturvårdande skötsel i enskilda bestånd.

Riksdagen har antagit etappmål om att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden ska vara bevarade till år 2020. Dessa områden ska vara av särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster och bindas samman inom ekologiskt representativa system av skyddade och välförvaltade områden. Eftersom över 90 % av den svenska produktiva skogen påverkats av skogsbruk på ett eller annat sätt råder det stor brist på biologisk värdefull skog i hela landet. Biologiskt skyddsvärda skogar tillhör tveklöst kategorin ”av särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster”. För att Sverige ska komma närmare att nå nationella och internationella miljömål är det helt avgörande att alla skyddsvärda skogar i Sverige skyddas. Det är en skandal att skyddsvärda skogar avverkas av staten i unika landskap med en stor koncentration av skogar med höga naturvärden, såsom i Ore Skogsrike. Enligt Metria (2017) ligger två av de tio största kontinuitetsskogsområdena i Dalarna nedan den fjällnära gränsen i Ore Skogsrike. Ore Skogsrike hyser även värdekärnor, d.v.s. skogsområden som av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp.

Att slutavverka dessa biologiskt viktiga skogar och omvandla dem till trädodlingar skulle medföra irreversibla förluster av biologisk mångfald i Ore Skogsrike och undergräver miljömålsuppfyllelsen. Att ge redan befintliga skogar med höga naturvärden ett skydd är dessutom ett långt mer kostnadseffektivt sätt att nå uppsatta mål än att behöva restaurera och återskapa förlorade livsmiljöer.

Vi kräver därför ett omedelbart avverkningsstopp i Ore Skogsrike på Sveaskogs mark och att samtliga nyckelbiotoper, naturvärdeslokaler, värdekärnor, kontinuitetsskogar och värdetrakter med höga naturvärden noggrant kartläggs och därefter ges ett skydd. Regeringen behöver på ett helt annat sätt än vad som varit fallet hittills använda den möjlighet som de statliga ägardirektiven ger för att säkerställa att de fungerande skogsekosystem som finns kvar på statens skogsinnehav förblir fungerande. Den biologiska mångfalden har inte råd att förlora fler värdefulla skogar i Ore Skogsrike.

Med vänliga hälsningar,
Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen
Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna
Margareta Wikström, ordförande i Naturskyddsföreningen i Rättvik
Frode Pleym, chef, Greenpeace Sverige
Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace Sverige
Kristina Bäck, talesperson, Skydda Skogen
Johan Andersson, ordförande, Fältbiologerna
Andrea Söderblom-Tay, ordförande, Jordens Vänner
Jonas Bane, talesperson, Klimataktion
Robin Zachari, kanslichef, Skiftet
Pella Larsdotter Thiel, ordförande, Omställningsnätverket
Peder Karlsson, ordförande, End Ecocide Sweden
Gunilla Winberg, ordförande, Framtiden i våra händer
Eva Waldemarson, ordförande, Svenska Botaniska Föreningen
Sören Nyström, vice ordförande, Dalarnas Botaniska Sällskap
Martin Westberg, ordförande, Svensk Lichenologisk Förening
Tomas Hallingbäck, ordförande, Mossornas Vänner
Hjalmar Croneborg, ordförande, Sveriges Mykologiska Förening
Anders Janols, sekreterare, Mykologiska Föreningen Skogsriskan i Dalarna
Dan Broström, ordförande, Ovansiljans svampförening
Linda Strand, ordförande, Sveriges Entomologiska Förening
Lars-Ove Wikars, ordförande, Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dennis Kraft, ordförande, BirdLife Sverige
Stig-Åke Svenson, ordförande, Dalarnas Ornitologiska Förening
Anders Geidemark, ordförande, Naturfotograferna

Definitionslista
Kontinuitetsskog är skog som inte har varit kalavverkad och omfattar merparten av alla skogar uppkomna innan kalhyggesbruket infördes i stor skala under 1950-talet.

Nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden och som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö anses ha en mycket stor betydelse för flora och fauna. Där kan
rödlistade arter förväntas förekomma.

Värdekärna är ett skogsområde som av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp.

Värdetrakt är ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i vardagslandskapet.

Den avverkade biologiskt värdefulla skogen norr om Råmåsjön. Foto: Leon Afsahi

Sveaskog har avverkat över 600 hektar i 6 utpekade biologiskt värdefulla skogar i Ore Skogsrike i Dalarna sedan 2013. Nyligen avverkades ytterligare en värdefull skog norr om Råmåsjön i Sveaskogs Ekopark Ejheden. Fler skogar står på spel.

Ore skogsrike är ett stort sammanhängande skogslandskap med en stor andel skyddsvärda skogar i norra Rättviks kommun. Området kartlades och inventerades av Naturskyddsföreningen under 2011-2012. Inventeringsresultaten presenterades i rapporten Ore skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun 2013 där skyddsvärda skogar pekades ut. Naturskyddsföreningens uppföljningsrapport "Ändå hugger man" (2017) visar att Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa skogar sedan 2013.

- Detta är oacceptabelt. Ore skogsrike är ett av de sista och största landskapsområdena i mellersta Sverige där en stor andel gammal naturskog fortfarande finns kvar. Det är unikt i dagens skogslandskap. Nu har Sveaskog avsiktligt fragmenterat många delar av området och fler skogar är planerade för avverkning, säger Helena Björnström som inventerade skogarna under sommaren och hösten 2017.

Under vintern 2016-2017 avverkade Sveaskog biologiskt värdefull skog vid Brännvinsberget där över 150 fynd av 26 olika rödlistade arter gjordes. I början av december 2017 avverkades en skog med höga biologiska värden norr om Råmåsjön i Ekopark Ejheden i Ore Skogsrike. I denna skog var vissa tallar över 200 år gamla och under ett kort inventeringsbesök i somras hittades 13 olika signalarter varav 10 är rödlistade.

Sveaskog är ett FSC-certfierat skogsbolag vilket innebär att bolaget ska visa miljöhänsyn och inte avverka skogar med höga naturvärden. Enligt FSC standarden ska samråd ske med individer och grupper som är direkt påverkade av skogsbruksåtgärderna.

- Naturskyddsföreningen har inte informerats eller kontaktats av Sveaskog gällande någon av de utförda avverkningarna i Ore Skogsrike förutom vid Brännvinsberget där 40 hektar avverkades trots mycket höga naturvärden, säger Margareta Wikström från Naturskyddsföreningen i Rättvik.

Trots protester från flera olika miljöorganisationer, planerar Sveaskog att avverka biologiskt värdefull skog i norra delen av Brännvinsberget, Nyslogtjärnen, Grästjärnarna, Stormyren och södra Ormtjärnen. Delar av det som ska avverkas ligger i Sveaskogs Ekopark Ejheden. Inget samråd har skett inför någon av dessa planerade avverkningar.

Av ekoparksplanen framgår även att skyddsvärda naturskogar är tänkta att avverkas, exempelvis vid Tjäderlekstjärnen där det finns ett intakt naturskogslandskap som ännu inte fragmenterats.

Läs rapporten "Ore skogsrike - Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun" (2013).

Läs rapporten "Ändå hugger man... Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs naturvårdsambitioner" (2017).

Fler exempel på avverkade skyddsvärda skogar i Ore Skogrike: "Den svenska miljöcertifierade skogsbruksmodellen i Ore Skogsrike" - Fallstudier före och efter avverkning hösten 2017

Helena Björnström, inventerare, Ore Skogsrike, 070-428 43 65, helena_bns(@)hotmail.com

Margareta Wikström, Naturskyddsföreningen i Rättvik, 070-668 71 46, margareta.wikstrom(@)naturskyddsforeningen.se

Bengt Oldhammer, rapportförfattare, Ore Skogsrike, 070-334 33 82, bengt.oldhammer(@)telia.com

210-årig tall avverkad i Ore skogsrike innanför gränserna till Ekopark Ejheden. Foto: Helena Björnström
Avverkningar har skett i Sveaskogs Ekopark Ejheden. Foto: Helena Björnström

Vy över den avverkningsanmälda skogen med Anåfjället i bakgrunden, del av området som borde bli reservat. Foto: Håkan Thenander.

Nyligen har ett skogsområde sydost om sjön Messlingen, Härjedalen, återigen avverkningsanmälts. I ett brev till Stora Enso, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen vädjar miljöorganisationer, ideella naturvårdare och riksdagsledamöter om att stoppa samtliga avverkningar söder om sjön Messlingen. Bland brevets 56 namnunderskrifter finns miljöorganisationer som Skydda Skogen, Greenpeace och Jordens Vänner.

Den nyligen avverkningsanmälda skogen ligger på 700-800 m.ö.h. och har en ålder på 150–250 år. Skogen inventerades i början av november av ideella inventerare och sammanlagt finns nu 37 signal- och rödlistade arter i den avverkningsanmälda delen och fler i omgivningen söder om sjön. Bland annat lever björn, kungsörn, tjäder, lavskrika och tretåig hackspett i området. Arter som kräver stora sammanhängande skogsområden. I brevet står det:

”Vi vill att hela skogslandskapet skyddas söder om sjön, sammanhängande med fjällområdet Anåfjället och Kappruet.” 

Förutom rödlistade och hotade arter finns många andra argument för att inte avverka skogen. Ett argument är att Flatruet och fjällnära skog söder om sjön Messlingen är utsett som en av WWFs naturpärlor. Det innebär att området ses som ett av landets 63 skyddsvärda och vackra naturområden. 

Avverkning med markberedning i området kommer att påverka många småvatten med källa, sluttningsmyrar och bäckar som mynnar i en värdefull fiskesjö och lekmiljöer för fisk. På Naturvårdsverkets hemsida VIC natur kan man se att det är klassat    som värdefulla vatten för naturvård och fiske. Håkan Thenander, medlem i Skydda Skogen och stugägare vid Messlingen säger:

”Både körning och markberedning olämpligt här på grund av den våta miljön. Sen gammalt vet man att rödingen har sina lekbottnar efter den södra sidan av Messlingesjön. Lekbottnar är mycket känsliga för slam!”

Ett annat argument mot avverkning är att friluftslivet drabbas då helhetsupplevelsen av skogslandskapet förstörs och en gammal vandringsled kommer att ligga på hygge. 

Det är också i strid mot miljömålen och FNs Aichimål att avverka skyddsvärd naturskog. Sverige är långt ifrån att ha skyddat så mycket skog som krävs för att bevara den biologiska mångfalden. I brevet står:

”Om vi ska kunna nå de nationella miljömålen och FNs Aichimål har vi inte råd att förlora en enda av de få skogar med höga naturvärden som fortfarande finns kvar”. 

För klimatets skull bör skogen sparas, står det i brevet. Boreala naturskogar är kolsänkor. Vid avverkning hamnar mycket av det kolet i atmosfären. Ekosystem med stor biologisk mångfald tål klimatförändringar bättre och därför är det viktigt att skydda det som finns kvar av det boreala skogslandskapet.

Lavskrika lever i skogen, en skyddad fågelart enligt Artskyddsförordningen. Foto: Håkan Thenander.

För fler bilder från den avverkningsanmälda skogen vid Messlingen, se detta bildkollage (på engelska). 

Kontakt

Kristina Bäck, talesperson, Skydda Skogen, 070-443 28 19, kristinamback64(@)yahoo.se


Det FSC-certifierade skogsbolaget Sveaskog avverkade den värdefulla skogen vid Brännvinsberget i Dalarna, där fynd gjordes av 40 olika rödlistade och signalarter. Foto: Sebastian Kirppu.

Idag skickar 70 FSC-certifierade företag från Europa ett öppet brev till Sveriges regering, Skogsstyrelsen och skogsbolagen Sveaskog, Stora Enso och SCA. Företagen kräver att alla skogar med höga naturvärden i Sverige ska skyddas permanent. Om inte deras krav uppfylls överväger de att avstå från eventuell handel med svenska skogsprodukter.

Sverige är den tredje största exportören i världen gällande papper, massa och sågade produkter. Det svenska skogsbrukets kalavverkningar av naturskogar med höga naturvärden oroar en lång rad företag och organisationer i Europas konsumentländer. Flera skogar är akut avverkningshotade i Sverige av Sveaskog, Stora Enso och SCA (1). 

Företagen skriver: ”Det är inte acceptabelt att de kvarvarande resterna av skogar med höga naturvärden, som är unika och en del av de sista vildmarkerna i Europa saknar permanent skydd och avverkas i skogscertifieringen FSC:s namn. Detta undergräver FSC:s trovärdighet.”  

Företagen som står bakom det öppna brevet består av allt från tryckerier och pappersföretag till byggföretag och skogsbrukare.Knut Sturm är chef på Stadtwald Lübeck (Lübecks stadsskog) och är en av undertecknarna av det öppna brevet:

 - Konsumenter vill vara säkra på att de köper hållbara produkter. I Tyskland stödjer FSC-märkningen ett naturvårdsinriktat skogsbruk med höga miljökrav medan det i Sverige stödjer förödande kalhyggen och trädodlingar. Detta är oerhört förvirrande för konsumenter och snedvrider konkurrensen. Hela svenska skogsbrukets trovärdighet riskeras, liksom FSC:s.

Företagen uttrycker också att de är bekymrade över att Skogsstyrelsen inte registrerat nyckelbiotoper sedan mars 2017, och vädjar till myndigheten att inte urholka nyckelbiotopsbegreppet och metodiken. Att värna dessa biotoper är en viktig del av FSC-certifierade skogsbrukares miljöåtagande. Företagen menar att även större sammanhängande biologiskt värdefulla skogsområden bör kunna klassas som nyckelbiotop och att inventeringsmetodiken måste bygga på vetenskapliga naturvårdsbedömningar och inte på produktionsinriktade påståenden.

Företagen kräver av regeringen, Skogsstyrelsen och skogsbolagen att alla nyckelbiotoper och värdekärnor (skogsområden med höga naturvärden) i Sverige ska skyddas permanent, att kontinuitetsskogar och skogar inom värdetrakter (skogslandskap med en koncentration av värdekärnor) ska besökas och inventeras av ansvariga myndigheter i fält innan någon form av skogsbruksåtgärder utförs och att alla skogar med höga naturvärden som upptäcks, ska undantas skogsbruk.

Den tyska miljöorganisationen Robin Wood är en av initiativtagarna till det öppna brevet.

- Det är extremt upprörande att svenska skogsbolag hävdar att de brukar skogar hållbart medan de i verkligheten kalavverkar biologiskt värdefulla skogar och omvandlar naturskogar till ensartade trädbestånd. Därigenom förlorar vi mer av vår fantastiska Europeiska vildmark. Brevet från de europeiska FSC-certifierade företagen skickar en viktig signal till Sverige att regeringen och skogsbruket måste ta sitt ansvar nu, säger Jannis Pfendtner, skogsansvarig på Robin Wood.

Läs det öppna brevet  här (på engelska). 

Presskontakt

Stig-Olof Holm, styrelseledamot, Skydda Skogen, och lektor i ekologi, Umeå universitet, 070-359 44 81, stigolofholm7(@)gmail.com 

David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen, och professor i biologi, Uppsala universitet, 070-315 70 44, david.vanderspoel(@)skyddaskogen.se

Jannis Pfendtner, Skogsansvarig på Robin Wood, Tyskland +49 40 380 89 2-11, wald(@)robinwood.de

Knut Sturm, Chef för Stadtwald Lübeck, + 49 451 122 7711, knut.sturm(@)luebeck.de

För frågor om Ore Skogsrike (Sveaskog):

Sebastian Kirppu, skogsbiolog och författare till rapporten om Ore Skogsrike, 070-308 19 84, sebastian.kirppu(@)gmail.com

Bengt Oldhammer, författare till rapporten om Ore Skogsrike, 070-334 33 82, bengt.oldhammer(@)telia.comtian.kirppu(@)gmail.com

För frågor om Melakträskliden och Brännliden (Sveaskog):

Björn Mildh, skogsinventerare i Norrbotten, 0911-682 65, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se

För frågor om Messlingen (Stora Enso):

Kristina Bäck, talesperson i Skydda Skogen, 070-443 28 19, kristina.back(@)skyddaskogen.se

För frågor om SCA:

Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor, Greenpeace, 072-214 43 60, lina.burnelius(@)greenpeace.org

Dima Litvinov, projektledare, Greenpeace, 070-657 65 86, dima.litvinov(@)greenpeace.se

--

Fakta:

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Svenska FSC är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk.  Över 12 miljoner hektar skog i Sverige är FSC-certifierad – ca halva den produktiva skogsarealen.  Alla stora skogsbolag i Sverige är FSC-certifierade.

Sverige är den tredje största exportören i världen när det gäller papper, massa och sågade produkter med ett exportvärde på 125 miljarder kronor. Hela 80 % av alla skogsprodukter i Sverige exporteras.  I Europa tillhör Storbritannien, Tyskland och Nederländerna några av de största importländerna av svenska skogsprodukter.  Dessa länder får garantier från svenska skogsindustrin om att deras importerade skogsprodukter från Sverige kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Trots det fortsätter de svenska FSC-certifierade skogsbolagen som exempelvis Sveaskog, Stora Enso och SCA att systematiskt avverka skogar med höga naturvärden, utan att ta hänsyn till lokalbefolkning, ledande naturvårdsforskning och naturvårdsrörelsen. 

Företagen som står bakom det öppna brevet består av allt från tryckerier, byggföretag till skogsbrukare och pappersföretag. Alla dessa företag importerar eller använder inte skogsprodukter från Sverige idag. Men, de har alla gemensamt att de vill värna om FSC som trovärdigt varumärke för hållbart skötta skogar, och att de vill att de skogar med höga naturvården som återstår i Sverige ska bevaras för framtiden.

Initiativtagare till företagsuppropet, Skydda Skogen (Sverige) och Robin Wood (Tyskland) anser att det är av största vikt att den svenska skogssektorn och staten tar ett större miljöansvar och faktiskt lyssnar på vad intressenter i Europa kräver.

Fotnot (1)

Nedan följer ett fåtal exempel på kritiskt avverkningshotade skogar med höga naturvärden. Därigenom framgår tydligt hur FSC-certifierade skogsbolag medvetet begår systematiska och strukturella övertramp mot FSC-standarden.

SVEASKOG: 

Det statliga skogsbolaget Sveaskog, en av Sveriges största skogsägare, har under de senaste 4 åren avverkat hundratals hektar skogar med höga naturvärden i det biologiskt värdefulla skogslandskapet Ore Skogsrike i Dalarna. Nyligen kalhögg Sveaskog 40 hektar skog med höga naturvärden vid Brännvinsberget i Ore Skogsrike där 40 rödlistade och signalarter tidigare hittats. Många fler värdefulla skogar i Ore skogsrike är planerade för avverkning av Sveaskog.

Sveaskog planerar att avverka den skyddsvärda skogen vid Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun.

Sveaskog planerar även att avverka den biologiskt värdefulla skogen vid Brännliden i Arvidsjaurs kommun som redan nu omges av kalhyggen och plantager. 

Därutöver, riskerar det oskyddade och biologiskt värdefulla skogslandskapet med en mosaik av äldre tall- och grannaturskogar på totalt 1 300 hektar i Rävdalen i Gällivare kommun att fragmenteras av Sveaskog. Totalt har 80 olika rödlistade arter hittats i skogslandskapet. Lokala invånare har under de senaste 2 åren kämpat för att skydda området. Länsstyrelsen planerar att utföra inventeringar i området nästa år eftersom de finner området intressant för en eventuell reservatsbildning. Sveaskog svarar dock med att vilja avverka en socialt värdefull skog redan i år (2017).

STORA ENSO:

Svensk-finska skogsbolaget Stora Enso planerar att avverka en skog med höga naturvärden på privatägd mark (som inte är FSC-certifierad) söder om sjön Messlingen i Härjedalen där totalt 37 olika rödlistade och signalarter hittats.Efter protester från en rad olika miljöorganisationer har Stora Enso meddelat att de ska göra en ny bedömning av den framtida hanteringen av det aktuella området vid Messlingen. De kommer inte att utföra några skogliga åtgärder förrän bedömningen är klar.

SCA:

Greenpeace driver för närvarande en stor kampanj mot den svenska pappersjätten Essity vars leverantör är bl.a. skogsbolaget SCA. SCA och tre av dess externa leverantörer avverkade över 23 000 hektar skogar inom värdetrakter (landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden) mellan 2012-2017, medan ytterligare 22 000 hektar skog fortfarande hotas av avverkning.

HOLMEN:

Holmen planerade bl.a. att avverka biologiskt värdefulla skogar i Jämtland 2016.

--

DEFINITIONER

Impediment är improduktiv skogsmark som inte är lämplig för skogsbruk. Ca 2 % av de skogslevande rödlistade arterna är beroende av impediment för att överleva och för ytterligare ca 5 % har impedimenten en viss betydelse för överlevnaden.   Den internationella FAO-definitionen av skogsmark inkluderar även improduktiv skogsmark.

Kontinuitetsskog är skog som inte har varit kalavverkad och omfattar merparten av alla skogar uppkomna innan kalhyggesbruket infördes i stor skala under 1950-talet.Totalt bedöms ca 34 % av den produktiva skogsmarken i sju karterade regioner i norra Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg och Värmland) utgöras av kontinuitetsskogar (ca 5,5 miljoner hektar). Endast ca 12 % av dessa skogar är formellt skyddade. 

Nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden och som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö anses ha en mycket stor betydelse för flora och fauna. Där kan rödlistade arter förväntas förekomma. Blott ca 2 % av den produktiva skogsmarken (knappt 0,47 miljoner hektar) är registrerad som nyckelbiotop. Endast ca 15 % av dessa registrerade nyckelbiotoper är formellt skyddade. Varje år avverkas ca 200 hektar registrerade nyckelbiotoper och därutöver avverkas ca 2 000 oregistrerade nyckelbiotoper. Därtill påverkas ca 3 000 hektar nyckelbiotoper negativt (skadas eller förstörs delvis) av avverkningar. 

Produktiv skogsmark är skogsmark som enligt Skogsstyrelsens vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.  Av denna anledning är den produktiva skogsmarken intressant för det storskaliga skogsbruket. Majoriteten av de rödlistade arterna återfinns i produktiva skogar om inte påverkats av modernt skogsbruk. Totalt är 4,7 % av den produktiva skogsmarken formellt (strikt) skyddad som naturreservat, nationalpark, biotopskydd eller naturvårdsavtal. 

Värdekärna är ett skogsområde som av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Värdekärnor kan utgöras av delar av bestånd eller flera bestånd. Storleken varierar från enstaka hektar till i sällsynta fall flera hundra hektar. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en del i begreppet värdekärna.  Ca 8 % av den produktiva skogsmarken (2017) bedöms vara värdekärnor (ca 1,7 miljoner hektar). Ca 63 % av dessa värdekärnor är formellt skyddade.  

Värdetrakt är ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer än vad som finns i vardagslandskapet. --Under 2015 var ca 27 % av de tropiska skogarna skyddade i världen medan endast ca 3 % av alla boreala (nordliga) skogar var skyddade.  Sverige och Norge är två av de länder i Europa med minst andel formellt skyddade skogar.  

--

Referenser

Ahlkrona, E., Giljam, C. & Wennberg, S. (2017). Kartering av kontinuitetsskog i boreal region. Metria AB.

Morales-Hidalgo, D., Oswalt, S. N. & Somanathan, E. (2015). Status and trends in global primary forest, protected areas, and areas designated for conservation of biodiversity from the Global Forest Resources Assessment 2015. Forest Ecology and Management 352 (2015) 68–77.  

Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen (2017). Värdefulla skogar - Redovisning av regeringsuppdrag.

Naturvårdsverket  & Skogsstyrelsen (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog.

Naturvårdsverket (2017-01-30). Skogliga värdekärnor i Sverige – sammanfattande beskrivning av dataurval och nuläge 2015-2016. Bilaga 2A -  Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om Värdefulla skogar. 

Naturvårdsverket  (2017-09-29). Översyn och avgränsning av värdetrakter i skog.

Norén, M., Nitare, J., Larsson, A., Hultgren, B. & Bergengren, I. (2014). Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Jönköping: Skogsstyrelsen.

Skogsland (2016-11-13). 3500 nyckelbiotoper skadade vid avverkning.

Skogsstyrelsen (2014). Skogsstatistisk årsbok 2014.

Skogsstyrelsen (2016). Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper.

Statens offentliga utredningar (2006). Mervärdesskog Del 3. Utredningens underlag B, Bilagor, Del 3. SOU 2006:081.

Pressmeddelande Skydda Skogen 2017-11-06

Det statliga skogsbolaget Sveaskog vill nu i höst avverka en stor areal värdefull äldre skog i ekoparken Halle-Hunneberg vid Vänersborg. Sveaskog säger själva: "i ekoparkerna är det alltid naturvården som är huvudmålet". Skydda Skogen har granskat ekoparksplanen och funnit att den inte tar hänsyn till skyddade arter som exempelvis tjäder, sparvuggla, talltita, och grön sköldmossa. Är ekoparksplanen bara greenwashing? Skydda Skogen kräver avverkningsstopp tills Sveaskog har inventerat skyddsvärda arter och uppdaterat sin ekoparksplan.

Många skogsarter i Sverige är idag hotade på grund av för mycket avverkningar, bristande hänsyn, svag tillämpning av artskyddet och för lite skyddad skog. Sveaskog har avsatt särskilda ekoparker där naturvården skall vara viktigast.

"Men prioriteringarna är väldigt märkliga på Halle-Hunneberg," säger Elin Götmark från Skydda Skogen som besökt området. "Sveaskog har satt av mycket ungskog för naturvård samtidigt som de avverkar mycket av den kvarvarande spillran äldre skog."

Äldre skog är omistlig för såväl rödlistade och skyddade arter som för friluftsliv och besöksnäring.

Skydda Skogen anser att Sveaskogs skogsbruk och ekoparksplan strider mot miljömålen,  artskyddslagstiftningen och mot Sveaskogs egna målsättningar. När de avsätter unga skogar istället för äldre skog gynnar det mer bolagets ekonomi än skogarnas ekologi. Föreningen vill att Sveaskog på ett öppet och trovärdigt sätt redovisar hur ekoparksplanen togs fram. Vilka inventeringar och naturvårdsprioriteringar bygger den på?

"Vi begär dessutom att Sveaskog inventerar skyddsvärda och skyddade arter," säger Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen. "Under våren ska fågelinventeringar göras i samarbete med Birdlife/SOF. Vad är logiken i att avverka innan dess?"

I en skrivelse till Sveaskogs styrelse begär Skydda Skogen att Sveaskog uppdaterar ekoparksplanen så att naturvård verkligen blir huvudmålet. Särskilt bör den:
    • anpassas till lagstiftningen om skyddade arter (artskyddsförordningen) och EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet,
    • inriktas på att bevara äldre skog och miljöer för skyddade och/eller rödlistade arter,
    • samordna med länsstyrelsens arbete med grön infrastruktur.

Skydda Skogen kräver avverkningsstopp på Halle-Hunneberg tills kraven uppfyllts.

David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen (0703157044)
Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda skogen (0768369970)
Elin Götmark, aktiv i Skydda Skogen i Västergötland (0706787423)