Login Form

Pressmeddelande 2017-10-17

Sveaskog har avverkat en skyddsvärd skog vid Brännvinsberget strax norr om Furudal i Rättviks kommun. I skogen fanns 40 olika rödlistade arter och signalarter.

- Ett självklart område att skydda. Det hävdade vi redan 2013, säger Margareta Wikström, ordförande i Rättviks Naturskyddsförening.Trots samråd och besök på platsen med Sveaskog avverkades området.

- Vi är chockade. Aldrig trodde någon att ett miljöcertifierat (FSC) skogsbolag skulle avverka en så skyddsvärd skog. Och den här gången är det inte frågan om ett så kallat misstag, säger Margareta Wikström.

Sveaskog har även avverkat och nyligen avverkningsanmält många andra dokumenterat skyddsvärda skogar i Rättvik. Det framgår av en inventeringsrapport med namnet ”Ändå hugger man... Rapport från Ore Skogsrike 2017 med en analys av Sveaskogs naturvårdsambitioner” av Sebastian Kirppu, Helena Björnström och Bengt Oldhammer. De har gjort sitt arbete under sommaren och hösten på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Rättvik. Det är en uppföljning av rapporten ”Ore Skogsrike – Ett levande skogslandskap i Rättviks kommun. Inventeringar av skyddsvärda skogar utförda under 2011–2013”.

- Sveaskogs naturvårdsprofil håller på att haverera. Deras skogsbruk strider mot bolagets miljömärkning (FSC) och riksdagens miljömål.

- Ägardirektiven för Sveaskog behöver ändras och här måste våra politiker sätta ner foten. Staten ska vara en förebild och Sveaskog måste skydda alla skogar med höga biologiska värden. Dessa krav måste alla seriösa politiker stå upp för. Skogsbrukets ekonomer kan inte få bestämma i den omfattning de gör idag. Ett enkelt beslut av regeringen kan utan kostnader i budgeten kraftig öka miljöhänsynen i Ore Skogsrike, säger Margareta Wikström.

Att Sveaskog är den dominerande markägaren i området borde kunna öka möjligheten till en snabb lösning menar Naturskyddsföreningen. Världsnaturfonden utsåg 2015 Ore Skogsrike till en Pärla, extra skyddsvärd och vacker natur i Sverige. Området har visat sig vara ett för Sverige och Västeuropa unikt skogslandskap med tallnaturskog. Naturvärdena finns dokumenterade i ett tiotal olika inventeringsrapporter.

För mer information
Margareta Wikström, 070-668 71 46, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sebastian Kirppu 070-308 19 84, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Bengt Oldhammer 070-334 33 82, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pressmeddelande, 2017-10-17

EUs policy för bioenergi och biobränslen måste förbättras radikalt, skriver Skydda Skogen, Klimataktion, Jordens Vänner och PUSH Sverige i ett brev till EU-parlamentet. Nuvarande policy leder till ökade avverkningar och att träd från naturskogar eldas upp som biobränsle. Något som gör att växthusgaserna i världen ökar istället för minskar.

Snart ska EU-parlamentariker i ENVI-kommittén (Environment, Public Health and Food Safety) rösta om direktiv som gäller förnybar energi inom EU. Direktiven ska minska utsläppen av växthusgaser. Skydda Skogen och flera andra miljöorganisationer vill att regleringen skärps kring biobränslen. I ett brev skriver de att EU-parlamentarikerna inte ska låta sig påverkas av den starka svenska och finska skogslobbyn som vill öka avverkningstakten. Sverige marknadsför sig som ledande inom hållbart skogsbruk men enligt organisationerna stämmer detta inte. Klimathotet används som ett skäl för att få avverka mer, i brevet står:

”De svenska och finska skogsindustrierna är starka lobbyister som använder klimatet som en förevändning för att öka avverkningarna, produktionen och ekonomin. För bioekonomin avverkas naturskogar systematiskt och ersätts av trädplanteringar där alla träd har samma ålder och där få arter kan leva. Detta för att kunna producera så kallade hållbara trävaror och bioenergi.”

I brevet finns förslag på en förbättrad policy. Exempelvis så vill organisationerna att flera matbaserade biobränslen som palmolja, soja och raps ska planas ut till år 2030. Utsläppen från dessa växtbaserade oljor är oftast högre än från fossila bränslen, enligt beräkningar från Transport & Environment (2017). Dessutom kräver odling av biobränslen stora markarealer. Exempelvis skövlas regnskog för odling av palmolja och soja. Följden blir ökade växthusgaser då skogar som binder kol avverkas och att värdefulla livsmiljöer för djur och växter försvinner.

Miljöorganisationerna vill att EU-parlamentarikerna ska räkna in indirekta utsläpp från markanvändning i beräkningar av växthusgaser från biobränslen. Det görs inte nu. De vill även att EU-parlamentarikerna stödjer incitament för förnybar el, exempelvis solel, till transporter. De vill att endast rester och avfall från skogen används till bioenergin och att ineffektiv elproduktion från biomassa inte får mer stöd.

Läs hela brevet här.

Kontaktpersoner:
Kristina Bäck, talesperson, Skydda Skogen, 070-443 28 19
Jonas Bane, talesperson, Klimataktion, 070-736 69 32

Foto: Achmad Rabin Taim från Jakarta, Indonesia via Wikimedia Commons.

Över 4000 växter, djur och svampar är hotade i Sverige. Det ska uppmärksammas genom en manifestation på Sergels torg måndag 22 maj. Då är det den biologiska mångfaldens dag och över 60 olika event sker runtom i Sverige.

Rebecka Le Moine, biolog och medlem i föreningen Skydda Skogen är initiativtagare till dagen och har peppat och engagerat folk runt om i Sverige att ordna aktiviteter. På manifestationen blir det talare, tyst minut för de utrotade arterna och poesi.

/>Manifestationen är ett samarbete mellan Föreningen Skydda Skogen och Klimataktion Sverige. Organisationerna Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Skiftet är med och ger sitt stöd.< /p>

Kristina Bäck från Skydda Skogen och en av dem som ordnar manifestationen säger:< /p>

-Ett av de största hoten mot arterna i Sverige är det storskaliga skogsbruket som förs. Riktiga skogar ersätts av gran- och tallplanteringar i rasande takt där färre arter kan leva.  Fåglar, djur och växter som tidigare har varit allmänna har blivit ovanliga. Det behöver bli mer känt.

Jana Eriksson som är aktiv i flera miljöorganisationer och också är med och ordnar manifestationen säger:

-En granplantage är lika mycket en skog som ett vetefält är en äng. Vi vill uppmärksamma att arter är hotade och dör ut och det är hög tid att våra politiker också gör det. Ansvariga politiker springer skogsindustrins ärenden och lyssnar gärna på industrins lobbyister.

Nina Naim från Klimataktion Sverige och en av initiativtagarna till manifestationen, säger att arbetet för biologisk mångfald och för att rädda klimatet hör ihop. Hon har varit med och bildat en grupp för biologisk mångfald inom Klimataktion.

-Klimatförändringar och hotet mot den biologiska mångfalden hör ihop. Natur med stor biologisk mångfald har hållbara ekosystem som lättare klarar av klimatförändringar.

Intiativtagarna till manifestationen säger att vi måste tänka på kommande generationer. Det kräver tuffare politiska beslut, bland annat om att skydda mer natur och att minska konsumtionen på jorden-  och det är bråttom. 

Preliminärt program för manifestationen:

  • Rebecka Le Moine, initiativtagare för dagen
  • Joakim Odelberg, programledare i Mitt i naturen< /li>
  • Lovisa Larsson, poet och skogsaktivist från Tiveden< /li>
  • Tyst minut för utrotade arter
  • Jonas Gren, poet
  • Andris Fågelviskare, fågelimitatör
  • Salamon Abresparr, Vice Ordförande i Naturskyddsföreningen
  • Staffan Lindberg, CO2-bantare
  • Robin från Skiftet håller kort tal och Skiftet visar sin gatuteater om skogen

Presskontakt: Kristina Bäck, Skydda Skogen 0704432819, Rebecka Le Moine, Skydda Skogen 0730736672

Föreningen Skydda Skogen deltar sedan en tid tillbaka i ett samarbetsprojekt tillsammans med miljöorganisationer, forskare och naturvårdare från Finland och Ryssland. Det främsta syftet med detta är att skydda de sista skogarna med höga naturvärden i dessa länder, men också att utbyta erfarenheter och att utveckla ett samarbete sinsemellan för att driva naturvårdsarbetet framåt såväl nationellt som internationellt.

Under Almedalsveckan har Skydda Skogen anordnat en studieresa på Gotland där forskare och naturvårdare från dessa länder under experters ledning har guidats i Ojnareskogen på norra Gotland samt områdena däromkring som nu är aktuella för den föreslagna nationalparken Bästeträsk nationalpark.
- Naturen i Ojnareskogen med omnejd är världsunik med sin rika flora och varierade växtsamhällen. Många växtarter är endemiska och rödlistade och vissa av dem är extremt ovanliga eller finns inte ens i Finland eller Ryssland, säger Elena Glazkova, forskare på Komarovs botaniska institut i Sankt Petersburg och expert på floran vid öar och kustområden i Östersjön.

- Mosaiken av växtsamhällen inkluderar olika alvarsamhällen, gammeltallskogar, lövskogar med hög diversitet av kärlväxter, inklusive många arter av orkidéer. Alla dessa habitat är biologiskt värdefulla och måste omedelbart skyddas på en internationell nivå, säger Nadezhda Liksakova, specialist på växtsamhällen, Komarovs botaniska institut i Sankt Petersburg.

För att ta det hela ytterligare ett steg framåt inbjöds till detta evenemang även representanter från Center for Biological Diversity i USA.

Under ett par dagar bedrevs studier i fält. I Visby genomfördes ett seminarium under rubriken ”Varför skydd av Ojnareskogen och andra skogar med höga naturvärden är nödvändigt från såväl ett lokalt som ett globalt perspektiv”.

Den biologiska mångfalden är nu starkt tillbakapressad på de flesta håll i världen och enligt forskningen är det faktiskt det område där vi människor genom vår verksamhet överskrider den här planetens begränsningar som allra mest. När det gäller skogsekosystemen och utarmningen av den biologiska mångfalden där beror den utan tvekan till den absolut största delen på det storskaliga skogsbruket där de naturliga ursprungliga skogarna kalhuggs och ersätts av artfattiga plantager med endast ett trädslag från plantor framtagna på plantskolor. Resultatet blir en trädodling med mycket få likheter med en naturlig skog. I dessa odlingar har många av de arter som tidigare levde i skogen inte en chans att överleva.

- Det är viktigt att alla återstående gamla naturskogar med höga naturvärden nu skyddas för det finns så lite kvar av dem, säger Rhiannon Lewis-Stephenson, Center for Biological Diversity, Oakland, USA.

- Sverige har varit ett föregångsland när det gäller utvecklingen av metoder för att identifiera värdefulla nyckelbiotoper med sällsynta arter i skogen och den kunskapen är vida spridd och används flitigt i Finland och Ryssland idag. Trots detta saknas det ibland ett vidare perspektiv på skydd av natur i Sverige, vilket fallet med Ojnareskogen är ett tydligt bevis på. Denna naturliga hällmarkstallskog på alvarmark är helt klart ett unikt naturområde i hela Europa. Det finns inget liknande i Finland eller Ryssland och ett kalkbrott skulle förstöra det - på en internationell nivå - värdefulla området, säger biologen Olli Turunen från finska naturskyddsföreningen FANC.

Med anledning av det akuta läget för den biologiska mångfalden har nu ett antal miljöorganisationer, forskare och naturvårdare från ovanstående länder antagit en resolution för världens ursprungliga naturliga gammelskogar.

Presskontakt: Robert Svensson 076-135 76 00, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pressmeddelande från Skydda Skogen 2017-05-15

Den 11/5 släpptes en rapport om skog från de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ. Rapporten har satts samman av ledande forskare från hela EU, och varnar mot avverkning av skog för att använda som bioenergi. Rapporten trycker också på vikten av att rädda de sista gammelskogarna för den biologiska mångfaldens och klimatresiliensens skull.

Rapporten konstaterar att det i vissa fall kan vara bra för klimatet med bioenergi från skog, om energin kommer från biprodukter inom industrin, från avverkningsrester (detta är dock dåligt för den biologiska mångfalden), eller i vissa fall från t ex Salix-odlingar som växer fort. Men att avverka hela träd för att använda som bioenergi ger negativa klimateffekter i lång tid framåt, särskilt i långsamväxande boreal skog. Anledningen är att det tar lång tid för skogen att växa upp igen och ta upp kol, och att ved ger högre koldioxidutsläpp per energienhet än olja. Dessutom framhåller rapporten att t ex solenergi är ett bättre alternativ.

"Detta bekräftar vad vi har sagt länge," säger David van der Spoel, talesperson i föreningen Skydda Skogen. "Sveriges skogsindustrier med sitt ensidiga fokus på bioenergi försöker få landet att bedriva en klimatpolitik som i själva verket har motsatt effekt. Politikerna måste sluta ge ekonomiska särintressen företräde framför att rädda klimatet och den biologiska mångfalden."

Rapporten rekommenderar också skogsbruket i norra Europa att omvandla barrmonokulturer till blandskog med högre andel löv. Detta har fördelar för biologisk mångfald, klimat (genom högre albedo, då mer solljus reflekteras bort), och produktion av ekosystemtjänster, även ved. Det bidrar också till riskspridning i ett varmare klimat - blandskog ger mindre risk för stormskador och insektsangrepp. Rapporten ifrågasätter också om kalhyggesbruket verkligen är det bästa även från ett ekonomiskt perspektiv.

Läs rapporten här: http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/multi-fun.html

Presskontakt: David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen: david.vanderspoel at skyddaskogen.se, 0703-157044
Elin Götmark, aktiv i Skydda Skogen: elin.gotmark at fripost.org, 0706-787423

En sammanfattning av rapporten på Svensksa finns här.