Login Form

Pressmeddelande, 2017-10-17

EUs policy för bioenergi och biobränslen måste förbättras radikalt, skriver Skydda Skogen, Klimataktion, Jordens Vänner och PUSH Sverige i ett brev till EU-parlamentet. Nuvarande policy leder till ökade avverkningar och att träd från naturskogar eldas upp som biobränsle. Något som gör att växthusgaserna i världen ökar istället för minskar.

Snart ska EU-parlamentariker i ENVI-kommittén (Environment, Public Health and Food Safety) rösta om direktiv som gäller förnybar energi inom EU. Direktiven ska minska utsläppen av växthusgaser. Skydda Skogen och flera andra miljöorganisationer vill att regleringen skärps kring biobränslen. I ett brev skriver de att EU-parlamentarikerna inte ska låta sig påverkas av den starka svenska och finska skogslobbyn som vill öka avverkningstakten. Sverige marknadsför sig som ledande inom hållbart skogsbruk men enligt organisationerna stämmer detta inte. Klimathotet används som ett skäl för att få avverka mer, i brevet står:

”De svenska och finska skogsindustrierna är starka lobbyister som använder klimatet som en förevändning för att öka avverkningarna, produktionen och ekonomin. För bioekonomin avverkas naturskogar systematiskt och ersätts av trädplanteringar där alla träd har samma ålder och där få arter kan leva. Detta för att kunna producera så kallade hållbara trävaror och bioenergi.”

I brevet finns förslag på en förbättrad policy. Exempelvis så vill organisationerna att flera matbaserade biobränslen som palmolja, soja och raps ska planas ut till år 2030. Utsläppen från dessa växtbaserade oljor är oftast högre än från fossila bränslen, enligt beräkningar från Transport & Environment (2017). Dessutom kräver odling av biobränslen stora markarealer. Exempelvis skövlas regnskog för odling av palmolja och soja. Följden blir ökade växthusgaser då skogar som binder kol avverkas och att värdefulla livsmiljöer för djur och växter försvinner.

Miljöorganisationerna vill att EU-parlamentarikerna ska räkna in indirekta utsläpp från markanvändning i beräkningar av växthusgaser från biobränslen. Det görs inte nu. De vill även att EU-parlamentarikerna stödjer incitament för förnybar el, exempelvis solel, till transporter. De vill att endast rester och avfall från skogen används till bioenergin och att ineffektiv elproduktion från biomassa inte får mer stöd.

Läs hela brevet här.

Kontaktpersoner:
Kristina Bäck, talesperson, Skydda Skogen, 070-443 28 19
Jonas Bane, talesperson, Klimataktion, 070-736 69 32

Foto: Achmad Rabin Taim från Jakarta, Indonesia via Wikimedia Commons.

Föreningen Skydda Skogen deltar sedan en tid tillbaka i ett samarbetsprojekt tillsammans med miljöorganisationer, forskare och naturvårdare från Finland och Ryssland. Det främsta syftet med detta är att skydda de sista skogarna med höga naturvärden i dessa länder, men också att utbyta erfarenheter och att utveckla ett samarbete sinsemellan för att driva naturvårdsarbetet framåt såväl nationellt som internationellt.

Under Almedalsveckan har Skydda Skogen anordnat en studieresa på Gotland där forskare och naturvårdare från dessa länder under experters ledning har guidats i Ojnareskogen på norra Gotland samt områdena däromkring som nu är aktuella för den föreslagna nationalparken Bästeträsk nationalpark.
- Naturen i Ojnareskogen med omnejd är världsunik med sin rika flora och varierade växtsamhällen. Många växtarter är endemiska och rödlistade och vissa av dem är extremt ovanliga eller finns inte ens i Finland eller Ryssland, säger Elena Glazkova, forskare på Komarovs botaniska institut i Sankt Petersburg och expert på floran vid öar och kustområden i Östersjön.

- Mosaiken av växtsamhällen inkluderar olika alvarsamhällen, gammeltallskogar, lövskogar med hög diversitet av kärlväxter, inklusive många arter av orkidéer. Alla dessa habitat är biologiskt värdefulla och måste omedelbart skyddas på en internationell nivå, säger Nadezhda Liksakova, specialist på växtsamhällen, Komarovs botaniska institut i Sankt Petersburg.

För att ta det hela ytterligare ett steg framåt inbjöds till detta evenemang även representanter från Center for Biological Diversity i USA.

Under ett par dagar bedrevs studier i fält. I Visby genomfördes ett seminarium under rubriken ”Varför skydd av Ojnareskogen och andra skogar med höga naturvärden är nödvändigt från såväl ett lokalt som ett globalt perspektiv”.

Den biologiska mångfalden är nu starkt tillbakapressad på de flesta håll i världen och enligt forskningen är det faktiskt det område där vi människor genom vår verksamhet överskrider den här planetens begränsningar som allra mest. När det gäller skogsekosystemen och utarmningen av den biologiska mångfalden där beror den utan tvekan till den absolut största delen på det storskaliga skogsbruket där de naturliga ursprungliga skogarna kalhuggs och ersätts av artfattiga plantager med endast ett trädslag från plantor framtagna på plantskolor. Resultatet blir en trädodling med mycket få likheter med en naturlig skog. I dessa odlingar har många av de arter som tidigare levde i skogen inte en chans att överleva.

- Det är viktigt att alla återstående gamla naturskogar med höga naturvärden nu skyddas för det finns så lite kvar av dem, säger Rhiannon Lewis-Stephenson, Center for Biological Diversity, Oakland, USA.

- Sverige har varit ett föregångsland när det gäller utvecklingen av metoder för att identifiera värdefulla nyckelbiotoper med sällsynta arter i skogen och den kunskapen är vida spridd och används flitigt i Finland och Ryssland idag. Trots detta saknas det ibland ett vidare perspektiv på skydd av natur i Sverige, vilket fallet med Ojnareskogen är ett tydligt bevis på. Denna naturliga hällmarkstallskog på alvarmark är helt klart ett unikt naturområde i hela Europa. Det finns inget liknande i Finland eller Ryssland och ett kalkbrott skulle förstöra det - på en internationell nivå - värdefulla området, säger biologen Olli Turunen från finska naturskyddsföreningen FANC.

Med anledning av det akuta läget för den biologiska mångfalden har nu ett antal miljöorganisationer, forskare och naturvårdare från ovanstående länder antagit en resolution för världens ursprungliga naturliga gammelskogar.

Presskontakt: Robert Svensson 076-135 76 00, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pressmeddelande från Skydda Skogen 2017-05-15

Den 11/5 släpptes en rapport om skog från de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ. Rapporten har satts samman av ledande forskare från hela EU, och varnar mot avverkning av skog för att använda som bioenergi. Rapporten trycker också på vikten av att rädda de sista gammelskogarna för den biologiska mångfaldens och klimatresiliensens skull.

Rapporten konstaterar att det i vissa fall kan vara bra för klimatet med bioenergi från skog, om energin kommer från biprodukter inom industrin, från avverkningsrester (detta är dock dåligt för den biologiska mångfalden), eller i vissa fall från t ex Salix-odlingar som växer fort. Men att avverka hela träd för att använda som bioenergi ger negativa klimateffekter i lång tid framåt, särskilt i långsamväxande boreal skog. Anledningen är att det tar lång tid för skogen att växa upp igen och ta upp kol, och att ved ger högre koldioxidutsläpp per energienhet än olja. Dessutom framhåller rapporten att t ex solenergi är ett bättre alternativ.

"Detta bekräftar vad vi har sagt länge," säger David van der Spoel, talesperson i föreningen Skydda Skogen. "Sveriges skogsindustrier med sitt ensidiga fokus på bioenergi försöker få landet att bedriva en klimatpolitik som i själva verket har motsatt effekt. Politikerna måste sluta ge ekonomiska särintressen företräde framför att rädda klimatet och den biologiska mångfalden."

Rapporten rekommenderar också skogsbruket i norra Europa att omvandla barrmonokulturer till blandskog med högre andel löv. Detta har fördelar för biologisk mångfald, klimat (genom högre albedo, då mer solljus reflekteras bort), och produktion av ekosystemtjänster, även ved. Det bidrar också till riskspridning i ett varmare klimat - blandskog ger mindre risk för stormskador och insektsangrepp. Rapporten ifrågasätter också om kalhyggesbruket verkligen är det bästa även från ett ekonomiskt perspektiv.

Läs rapporten här: http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/multi-fun.html

Presskontakt: David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen: david.vanderspoel at skyddaskogen.se, 0703-157044
Elin Götmark, aktiv i Skydda Skogen: elin.gotmark at fripost.org, 0706-787423

En sammanfattning av rapporten på Svensksa finns här.

Över 4000 växter, djur och svampar är hotade i Sverige. Det ska uppmärksammas genom en manifestation på Sergels torg måndag 22 maj. Då är det den biologiska mångfaldens dag och över 60 olika event sker runtom i Sverige.

Rebecka Le Moine, biolog och medlem i föreningen Skydda Skogen är initiativtagare till dagen och har peppat och engagerat folk runt om i Sverige att ordna aktiviteter. På manifestationen blir det talare, tyst minut för de utrotade arterna och poesi.

/>Manifestationen är ett samarbete mellan Föreningen Skydda Skogen och Klimataktion Sverige. Organisationerna Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Skiftet är med och ger sitt stöd.< /p>

Kristina Bäck från Skydda Skogen och en av dem som ordnar manifestationen säger:< /p>

-Ett av de största hoten mot arterna i Sverige är det storskaliga skogsbruket som förs. Riktiga skogar ersätts av gran- och tallplanteringar i rasande takt där färre arter kan leva.  Fåglar, djur och växter som tidigare har varit allmänna har blivit ovanliga. Det behöver bli mer känt.

Jana Eriksson som är aktiv i flera miljöorganisationer och också är med och ordnar manifestationen säger:

-En granplantage är lika mycket en skog som ett vetefält är en äng. Vi vill uppmärksamma att arter är hotade och dör ut och det är hög tid att våra politiker också gör det. Ansvariga politiker springer skogsindustrins ärenden och lyssnar gärna på industrins lobbyister.

Nina Naim från Klimataktion Sverige och en av initiativtagarna till manifestationen, säger att arbetet för biologisk mångfald och för att rädda klimatet hör ihop. Hon har varit med och bildat en grupp för biologisk mångfald inom Klimataktion.

-Klimatförändringar och hotet mot den biologiska mångfalden hör ihop. Natur med stor biologisk mångfald har hållbara ekosystem som lättare klarar av klimatförändringar.

Intiativtagarna till manifestationen säger att vi måste tänka på kommande generationer. Det kräver tuffare politiska beslut, bland annat om att skydda mer natur och att minska konsumtionen på jorden-  och det är bråttom. 

Preliminärt program för manifestationen:

  • Rebecka Le Moine, initiativtagare för dagen
  • Joakim Odelberg, programledare i Mitt i naturen< /li>
  • Lovisa Larsson, poet och skogsaktivist från Tiveden< /li>
  • Tyst minut för utrotade arter
  • Jonas Gren, poet
  • Andris Fågelviskare, fågelimitatör
  • Salamon Abresparr, Vice Ordförande i Naturskyddsföreningen
  • Staffan Lindberg, CO2-bantare
  • Robin från Skiftet håller kort tal och Skiftet visar sin gatuteater om skogen

Presskontakt: Kristina Bäck, Skydda Skogen 0704432819, Rebecka Le Moine, Skydda Skogen 0730736672

Pressmeddelande 2017-04-07

Medan Bangladeshs premiärminister besöker regeringen i Indien, uppmanar över 70 globala organisationer investerare att sluta finansiera det planerade kolkraftverket Rampal i Bangladesh.

Organisationerna skriver idag i ett gemensamt brev till banker och investerare med kopplingar till kolkraftverket Rampal i Bangladesh att världens största mangroveskog, Sundarbans, hotas och miljontals människors levebröd står på spel.

Kolkraftverket Rampal på 1 320 MW är ett indiskt-bangladeshiskt statligt ägt energiprojekt initierat av Indiens National Thermal Power Corporation (NTPC) och Bangladesh Power Development Board genom företaget Bangladesh India Friendship Power Company. Projektet lånefinansieras av Indiens Export-Import (ExIm) Bank.

– Investerare med fonder i NTPC eller obligationer i Indiens Exim Bank måste inse vilket hot kolkraftverket Rampal utgör mot mangroveskogen Sundarbans och sluta finansiera klimatdestruktiv kolkraft och investera i förnyelsebar solenergi istället. Vi hoppas också att detta budskap når Bangladeshs och Indiens premiärministrar som träffas i dagarna för att utveckla samarbetet mellan länderna. De måste förstå att kol inte är ett alternativ och att bevarandet av Sundarbans inte är förhandlingsbart, säger Amanda Tas från föreningen Skydda Skogen, som är en av initiativtagarna till brevet.

Läs brevet här (på engelska).

Brevet till investerarna stöds av följande organisationer:
Abibiman Foundation, Ghana
AMIHAN National Federation of Peasant Women, Filippinerna
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Asia Pacific
BankTrack, International
Biofuelwatch, England/USA
Botswana Climate Change Network, Botswana
Friends of the Earth, Bosnien Herzegovina
CHAUKATH voluntary network of feminists, Nepal
Climate Action Network, International
Climate Litigation Network, Transnational
Conservatree, USA
Cordillera Women's Education Action Research Center (CWEARC), Filippinerna
Cultures of Resistance Network Foundation
EcoNexus, England
Ecoropa, Tyskland
Feminist League, Kazakhstan
Forum Environment and Development, Germany
Forum for Nature Protection NGO, Nepal
Foundation for GAIA, International
Fragile Planet Earth, Sydafrika
Friends of the Earth US, USA
Friends of the Siberian Forests, Ryssland
Friends of the Tamar Valley, England
Fältbiologerna, Sverige
GenderCC - Women for Climate Justice e.V., International
Genethics Foundation, Nederländerna
Global Environment Centre, Malaysia
Global Forest Coalition, International
Green IT. Uruguay
Greenpeace Ryssland
Grupo Para o Desenvolvimento da Mulher e Rapariga, Mozambique
IBON International
ICLEI Local Governments for Sustainability – Africa, Sydafrika
Institute for Planetary Synthesis, Switzerland
Janabhivyakti, Indien
Japan Tiger and Elephant Fund, Japan
Japan Tropical Forest Action Network (JATAN), Japan
Miljöförbundet Jordens Vänner, Sverige
Klimataktion Stockholm, Sverige
Korea Federation for Environmental Movements, Korea
Michael Underwood Agroforestry Associates Africa, Sydafrika
Mom Loves Taiwan Association, Taiwan
National Indigenous Women Forum, Nepal
NCA-Afghanistan, Afghanistan
New Wind Association, Finland
Next Big Thing Movement, Inc, USA
Oil Change International
Performing Animal Welfare Society (PAWS), USA
Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (EMPOWER), Malaysia
Planetary Association for Clean Energy (PACE), Canada
Skydda Skogen, Sverige
PUSH Sverige
Quercus- National Association for Nature Conservation, Portugal
Rainbow Eco-Farm and Training Center NPO, Sydafrika
Re-nourish, USA
Rettet den Regenwald, Tyskland
Rewild, Sydafrika
Rutale Development Association, Afrika
Students for a Just and Stable Future, USA
SustainUS, USA
Naturskyddsföreningen, Sverige
Tanzania Youth Coalition, Tanzania
TFINS, India
Thanal, India
The Endangered Wildlife Trust, South Africa
Timberwatch Coalition, South Africa
WECF Women Engage for a Common Future, International
Wildlife Impact, USA
Women's Environment & Development Organization (WEDO), International
World Heritage International, Nederländerna
YouthNet for Climate Justice, Bangladesh

Vid frågor, kontakta:
Amanda Tas,
Skydda Skogen
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   
Mobil: +46 73-5860099
www.skyddaskogen.se

Wally Menne (engelskspråkig)
Timberwatch Coalition, South Africa
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil: +27 (0) 82 4442083
www.timberwatch.org.za