Login Form

Idag uppmanar över 70 globala organisationer, varav sex svenska, i ett öppet brev till parlamentet och regeringen i Bangladesh och Indien att det stora kolkraftverket Rampal i Bangladesh stoppas. Kolkraftverket hotar Sundarbans, världens största mangroveskog, och miljontals människors levebröd står på spel.

Mangrove flora in the Sundarbans.
Mangroveskog i Sundarbans. Foto: Mohammad Rakibul Hasan

Sundarbans hyser en rik biologisk mångfald och är ett UNESCO världsarv. Här lever globalt hotade arter såsom den bengaliska tigern och gangesdelfinen. Mangroveskogen fungerar även som en kolsänka i sitt naturliga tillstånd och som en naturlig barriär mot återkommande cykloner, stormar och andra naturkatastrofer.

- Kolkraftverket Rampal utgör ett akut hot mot Sundarbans unika ekosystem och biologiska mångfald. Lokalbefolkningens rättigheter att nyttja mangroveskogens naturresurser riskeras. Politiskt anses kolkraftverket bidra till landets utveckling men denna utveckling sker på en enorm bekostnad av miljö och mänskliga rättigheter. Endast företag med vinstintressen gynnas, säger Wally Menne från Timberwatch Coalition i Sydafrika.

Kolkraftverket Rampal är ett statligt ägt energiprojekt i Bangladesh i samarbete med Indien. UNESCO:s världsarv och Internationella naturvårdsunionen IUCN har identifierat fyra allvarliga orosmoment gällande kolkraftsbygget: förorening av kolaska i luften, förorening från avloppsvatten och avfallsaska, ökad sjöfart och muddring, och ökad påverkan från industriell och annan relaterad infrastruktur. De rekommenderar att kolkraftverket Rampal stoppas. Samtidigt framhåller Bangladesh regering att modern teknik kan minska utsläppen.

- Så kallad modern teknik kan inte hålla föroreningarna på en minimal nivå. Under de senaste åren har fartyg lastade med kol sjunkit i Sundarbans floder och ett oljeutsläpp har redan skett. Istället för att bygga kolkraftverk som är förödande för klimatet, borde Indien och Bangladesh utveckla genuint förnyelsebara energikällor som respekterar miljön och gynnar alla invånare kring Sundarbans, säger Amanda Tas från svenska föreningen Skydda Skogen.

I det öppna brevet uppmanar organisationerna de politiska beslutsfattarna att omedelbart stoppa kolkraftverket Rampal och andra kommersiella projekt i och kring Sundarbans till förmån för förnyelsebar sol- och vindenergi. De uppmanar också Bangladeshs och Indiens regering att säkerställa och stödja människors rätt att protestera, även mot statliga utvecklingsprojekt. I januari möttes fredliga demonstranter för bevarandet av Sundarbans av tårgas och vattenkanoner där ca 100 människor skadades.

Läs det öppna brevet här (på engelska):

Läs hela pressmeddelandet inklusive kontaktuppgifter här.

Pressmeddelande 2017-01-16

Enligt certifieraren DNV GL har Holmen Skog fått en allvarlig avvikelse från FSC-certifieringen. Avvikelsen lyder:
"Vid upprepade tillfällen har höga naturvärden missats i planeringen av trakter som ska slutavverkas. Ett par av dessa har konstaterats hålla nyckelbiotopklass. Detta har gjorts på Distrikt Örnsköldsvik i Strömsunds kommun." Holmen har tre månader på sig att korrigera denna brist.

Skydda Skogen inventerade avverkningsanmälda skogar på Holmens marker i Strömsunds kommun sommaren 2016 och fann att flera av dem hade höga naturvärden. De klagomål som föreningen upprättade efter resan ligger till grund för DNV GL:s beslut.

Det bygger också vidare på inventeringar i samma område som Fältbiologerna gjorde 2014, där det visade sig att Holmen hade avverkningsanmält flera skogar med nyckelbiotopskvalitet. Fältbiologernas klagomål till DNV GL resulterade den gången i att Holmen ansågs ha gjort en mindre avvikelse från FSC-kriterierna.

Nu hoppas Skydda Skogen att Holmen förbättrar sina naturvärdesbedömningar, så att inga fler skogar med höga naturvärden riskerar att avverkas. Sverige är långt ifrån att ha skyddat så mycket skog som krävs för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Om vi ska kunna nå de nationella miljömålen och FN:s Aichimål har vi inte råd att förlora en enda av de få skogar med höga naturvärden som fortfarande finns kvar.

Presskontakt: Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, 0706787423, elin.gotmark (at) fripost.org

PRESSMEDDELANDE 2016-12-21

Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt skogsområde strax öster om Göteborg, hotas nu av en planerad skogsavverkning. Inom det planerade avverkningsområdet har ett tiotal rödlistade och fridlysta djur- och växter noterats vars miljöer nu hotas förstöras eller skadas. Flera miljöorganisationer protesterar mot planerna och har begärt att skogsstyrelsen skall stoppa avverkningen.

Yxsjöområdet bedömdes 2015 i en naturutredning* som ett av våra värdefullaste skogsområden. En så stor areal västlig gammelbarrskog tillsammans med rik förekomst av lövdominerad brandskog som vid Yxsjön går knappast alls att hitta längre. Området har en mycket rik mångfald med över 50 kända rödlistade arter. Trots detta hotar nu en avverkning att genomföras mitt i områdets kärna där ett flertal fridlysta och rödlistade arter förekommer. Även ett flertal fornlämningar har hittats vilka riskerar att förstöras.

Se mer i vårt bifogade pressmeddelande.

För mer information:
Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen och ordförande Naturskyddsföreningen i Härryda
0768 - 36 99 70

* Yxsjöområdet: miljövärden i ett landskapsperspektiv - exploatering, konflikter och lösningar (Nolbrant 2015).

Skydda Skogen
Naturskyddsföreningen i Härryda
Göteborgs Ornitologiska Förening

Sundarbans unika mangroveskog i Bangladesh hotas av ett stort kolkraftverk. Idag skriver Skydda Skogen ett brev till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm med en uppmaning om att kolkraftverksplanerna måste stoppas.

Sundarbans är världens största mangroveskog och ligger på gränsen mellan Bangladesh och Indien. Området hyser en oerhört rik biologisk mångfald och är ett UNESCO världsarv. Här lever bl.a. den hotade bengaliska tigern, gangesdelfinen och den akut hotade batagursköldpaddan.

Ett stort kolkraftverk, Rampal power plant, liksom en rad andra kommersiella projekt planeras i och omkring skogen. Om planerna sätts i verket kommer inte bara stora mängder växthusgaser att släppas ut och det unika ekosystemet hotas – området kommer dessutom att bli känsligare för klimatförändringarna eftersom mangroveskogen bildar ett skydd mot återkommande cykloner, stormar och andra naturkatastrofer. Miljontals människors levebröd hotas.

I november 2016 protesterade 1 500 personer i Dhaka, Bangladesh, mot kolkraftverket Rampal. Idag, den 7 januari, är det ”Global Day of Protest”. För att visa solidaritet med människorna i Bangladesh skriver föreningen Skydda Skogen idag ett brev till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm, liksom till FN:s miljöprogram UNEP och sekretariatet för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) med en uppmaning om att kolkraftverksplanerna måste stoppas till förmån för förnyelsebar sol- och vindenergi. Världen har inte råd att förlora Sundarbans.

Läs brevet till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm här.
 
Protestera - skriv till UNESCO här. Visa ditt stöd för bevarandet av Sundarbans – skriv ett personligt meddelande här.

Bild: Shaer Reaz (c) The Daily Star

Härryda kommuns planerade nya stad söder om Landvetter utgör ett omfattande hot mot mycket värdefull biologisk mångfald. Detta då kommunen planerar att bygga den nya staden mitt i Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt naturområde, med förekomst av hundratals naturvårdsarter. Flera miljöorganisationer är starkt kritiska och länsstyrelsen som tidigare föreslagit området som naturreservat har uttryckt kritik mot projektet.

Visionen om en ny stad strax öster om Göteborg har de senaste fem åren växt sig allt starkare bland Härryda kommuns ledande politiker. Val av plats för staden och visionen har dock gjorts utan att kommunen genomfört naturinventeringar eller miljökonsekvensanalyser. Det är först nu i dagarna som kommunen i ett press-meddelande meddelar att naturinventeringar skall göras. Naturskyddsföreningen och Göteborgs Ornitogiska Förening har däremot utfört naturinventeringar i området sedan tjugo år tillbaka, vilka 2015 sammanfattades i en konsultrapport Yxsjöområdet miljövärden i ett landskapsperspektiv-exploateringar, konflikter och lösningar. I rapporten konstateras att Yxsjöområdet är unikt med sin förekomst av ovanligt stor areal skyddsvärd skog och mycket rik biologisk mångfald. Rapporten har presenterats för kommunstyrelsen i Härryda. Dock utan någon reaktion. Istället har kommunen under det senaste året fortsatt att mörka naturvärdena och inte lyfts fram dessa i sitt arbete eller i sin marknadsföring av visionen av en ny stad.

- Genomförs byggnationen riskerar detta orsaka en mycket stor naturförstörelse med lokalt och regionalt utdöende av ett flertal värdefulla arter. Konsekvenser som står i strid med miljöbalken, EU:s miljölagstiftning och uppsatta miljömål. Valet av plats är mycket illa och det är märkligt att man föreslår en byggnation i ett för södra Sverige unikt naturområde. Detta säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda och styrelseledamot i Skydda Skogen, i en kommentar.

För mer information kontakta:
Michael Nilsson, tel: 0768-369970
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.