Login Form

Sundarbans unika mangroveskog i Bangladesh hotas av ett stort kolkraftverk. Idag skriver Skydda Skogen ett brev till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm med en uppmaning om att kolkraftverksplanerna måste stoppas.

Sundarbans är världens största mangroveskog och ligger på gränsen mellan Bangladesh och Indien. Området hyser en oerhört rik biologisk mångfald och är ett UNESCO världsarv. Här lever bl.a. den hotade bengaliska tigern, gangesdelfinen och den akut hotade batagursköldpaddan.

Ett stort kolkraftverk, Rampal power plant, liksom en rad andra kommersiella projekt planeras i och omkring skogen. Om planerna sätts i verket kommer inte bara stora mängder växthusgaser att släppas ut och det unika ekosystemet hotas – området kommer dessutom att bli känsligare för klimatförändringarna eftersom mangroveskogen bildar ett skydd mot återkommande cykloner, stormar och andra naturkatastrofer. Miljontals människors levebröd hotas.

I november 2016 protesterade 1 500 personer i Dhaka, Bangladesh, mot kolkraftverket Rampal. Idag, den 7 januari, är det ”Global Day of Protest”. För att visa solidaritet med människorna i Bangladesh skriver föreningen Skydda Skogen idag ett brev till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm, liksom till FN:s miljöprogram UNEP och sekretariatet för Konventionen om biologisk mångfald (CBD) med en uppmaning om att kolkraftverksplanerna måste stoppas till förmån för förnyelsebar sol- och vindenergi. Världen har inte råd att förlora Sundarbans.

Läs brevet till Bangladeshs och Indiens ambassad i Stockholm här.
 
Protestera - skriv till UNESCO här. Visa ditt stöd för bevarandet av Sundarbans – skriv ett personligt meddelande här.

Bild: Shaer Reaz (c) The Daily Star

PRESSMEDDELANDE 2016-12-21

Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt skogsområde strax öster om Göteborg, hotas nu av en planerad skogsavverkning. Inom det planerade avverkningsområdet har ett tiotal rödlistade och fridlysta djur- och växter noterats vars miljöer nu hotas förstöras eller skadas. Flera miljöorganisationer protesterar mot planerna och har begärt att skogsstyrelsen skall stoppa avverkningen.

Yxsjöområdet bedömdes 2015 i en naturutredning* som ett av våra värdefullaste skogsområden. En så stor areal västlig gammelbarrskog tillsammans med rik förekomst av lövdominerad brandskog som vid Yxsjön går knappast alls att hitta längre. Området har en mycket rik mångfald med över 50 kända rödlistade arter. Trots detta hotar nu en avverkning att genomföras mitt i områdets kärna där ett flertal fridlysta och rödlistade arter förekommer. Även ett flertal fornlämningar har hittats vilka riskerar att förstöras.

Se mer i vårt bifogade pressmeddelande.

För mer information:
Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen och ordförande Naturskyddsföreningen i Härryda
0768 - 36 99 70

* Yxsjöområdet: miljövärden i ett landskapsperspektiv - exploatering, konflikter och lösningar (Nolbrant 2015).

Skydda Skogen
Naturskyddsföreningen i Härryda
Göteborgs Ornitologiska Förening

Pressmeddelande 2016-09-11

I somras inventerade föreningen Skydda Skogen avverkningsanmälda skogar på Holmen Skogs mark i Ströms Vattudal i Jämtland. Nu släpps en rapport med inventeringsresultaten, som visar att bolaget fortsätter att hugga skyddsvärd skog även efter tidigare kritik.

- FSC är en frivillig certifiering som ska garantera ett miljömässigt ansvarsfullt skogsbruk, säger Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen som också var med på inventeringen. År 2013 visade en FSC-revision att Holmen avverkningsanmälde skog med höga naturvärden, och Holmen ålades att förbättra sina rutiner. Men ändå händer det igen – vi har tittat på skogar som avverkningsanmälts efter att rutinerna har förbättrats. Om certifieringen ska vara mer än greenwashing får det inte gå till så här.

Många av de avverkningsanmälda skogarna som inventerades hade höga naturvärden. Skogsstyrelsen har redan gjort nyckelbiotoper av några av dem, vilket bekräftar de ideella inventerarnas bedömning.

- Fältbiologerna var också i Ströms Vattudal 2014 och inventerade Holmen Skogs mark, säger Ellinor Delin, aktiv i Skydda Skogen. Även då planerade de att avverka skyddsvärd skog. Vi anmälde dem till deras certifierare då, och nu har vi anmält dem igen. Med det hot som finns mot den biologiska mångfalden i skogen idag är det ohållbart att fortsätta så här. Vi måste spara den gamla artrika skog vi har kvar, och både myndigheter och markägare måste ta sitt ansvar.

Läs rapporten här.


Presskontakt:
Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen (0706787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
Ellinor Delin, aktiv i Skydda Skogen (0727200917, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Foto: Anton Gustafsson

Härryda kommuns planerade nya stad söder om Landvetter utgör ett omfattande hot mot mycket värdefull biologisk mångfald. Detta då kommunen planerar att bygga den nya staden mitt i Yxsjöområdet, ett för södra Sverige unikt naturområde, med förekomst av hundratals naturvårdsarter. Flera miljöorganisationer är starkt kritiska och länsstyrelsen som tidigare föreslagit området som naturreservat har uttryckt kritik mot projektet.

Visionen om en ny stad strax öster om Göteborg har de senaste fem åren växt sig allt starkare bland Härryda kommuns ledande politiker. Val av plats för staden och visionen har dock gjorts utan att kommunen genomfört naturinventeringar eller miljökonsekvensanalyser. Det är först nu i dagarna som kommunen i ett press-meddelande meddelar att naturinventeringar skall göras. Naturskyddsföreningen och Göteborgs Ornitogiska Förening har däremot utfört naturinventeringar i området sedan tjugo år tillbaka, vilka 2015 sammanfattades i en konsultrapport Yxsjöområdet miljövärden i ett landskapsperspektiv-exploateringar, konflikter och lösningar. I rapporten konstateras att Yxsjöområdet är unikt med sin förekomst av ovanligt stor areal skyddsvärd skog och mycket rik biologisk mångfald. Rapporten har presenterats för kommunstyrelsen i Härryda. Dock utan någon reaktion. Istället har kommunen under det senaste året fortsatt att mörka naturvärdena och inte lyfts fram dessa i sitt arbete eller i sin marknadsföring av visionen av en ny stad.

- Genomförs byggnationen riskerar detta orsaka en mycket stor naturförstörelse med lokalt och regionalt utdöende av ett flertal värdefulla arter. Konsekvenser som står i strid med miljöbalken, EU:s miljölagstiftning och uppsatta miljömål. Valet av plats är mycket illa och det är märkligt att man föreslår en byggnation i ett för södra Sverige unikt naturområde. Detta säger Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Härryda och styrelseledamot i Skydda Skogen, i en kommentar.

För mer information kontakta:
Michael Nilsson, tel: 0768-369970
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bilden av Sverige som föregångsland för hållbart skogsbruk sprack när forskare, skogsexperter och representanter från miljöorganisationer från Ryssland, Finland och England besökte hotade naturskogar i Vildmarksriket och Ore Skogsrike i Dalarna under den gångna veckan. Den stora efterfrågan på bioenergi och “hållbara” skogsprodukter ökar vilket riskerar att ge efterdyningar i den redan hårt exploaterade svenska skogen. Internationellt marknadsförs det svenska skogsbruket som världens mest hållbara och miljövänliga modell. 

Några av Europas största skogsbolag och exportörer av skogsprodukter kommer från Sverige, så som SCA, Stora Enso, Sveaskog och Holmen skog. Mer än hälften av den svenska skogsmarken är FSC-certifierad, vilket ska garantera att miljöer för hotade arter skyddas, att gammelskogar bevaras och att skogsbruket är långsiktigt hållbart och tar hänsyn till exempelvis vatten, biologisk mångfald, klimatet och sociala värden.

Experter och representanter från Ryssland, Finland och England färdades i bil genom hårt exploaterade svenska skogslandskap där plantager och unga skötta produktionsskogar ersatt den naturliga skogen. Målet var att resa till skogslandskap där relativt många skyddsvärda skogar återstår. Naturskogen på Brännvinsberget som ingår i Ore Skogsrike är planerad för avverkning av det statliga FSC-certifierade skogsbolaget Sveaskog, trots att området är en livsmiljö för en lång rad rödlistade arter och lokala naturvårdare funnit över 40 olika så kallade signalarter i området, det vill säga arter som visar att skogen har höga naturvärden.

Olli Turunen, skogsexpert från naturvårdsorganisationen FANC i Finland: ”I Sverige avverkas fortfarande sådana skogar som redan för 20 år sedan skulle ha skyddats som reservat på samma breddgrad i Finland. De svenska FSC-certifierade skogsbolagen verkar helt oförmögna att känna igen och skydda skogar med höga naturvärden. I Finland har vi uttrycket “Jopa sokea kana näkee sen persesilmällä”, vilket i detta sammanhang betyder att även en blind kan se att detta är områden med höga naturvärden och måste skyddas.

Naturvårdsexperten Olga IIjina från organisationen SPOK i ryska Karelen: ”Den svenska lagstiftningen och skyddet av arter och deras livsmiljöer framstår som mycket svagt i ljuset av att det är tillåtet att förstöra så värdefulla skogar som vi sett exempel på här i Dalarna. Den svenska modellen av skogsbruk marknadsförs som den bästa och mest hållbara i hela världen, men inte ens rödlistade arter kopplade till dessa habitat har ett strikt lagskydd i Sverige.”

Vildmarksriket och Ore skogsrike är två skogslandskap nedom fjällregionen som har en för Sverige ovanligt hög koncentration av skogar med höga naturvärden varför experter menar att de är extra viktiga att skydda som referensområden och för funktionellt naturskydd. Experterna är upprörda över Sverige inte ens är förmögna att skydda de allra mest skyddsvärda landskapen, livsmiljöerna och arterna.

Naturvårdsexperten AnastasiyaPhilippova från NeoEcoProject i ryska Leningrad regionen säger: ”De besökta skogsområdena och landskapsavsnitten Ore skogsrike och Vildmarksriket, vars naturvärden redan kartlagts av svenska naturvårdsexperter och forskare, måste definitivt undantas från skogsbruk och korrekta åtgärder tas för att säkra långsiktigt skydd. Det finns fortfarande ett hot både mot oskyddade skogar med höga naturvärden i Sverige, men konstigt nog även mot en del områden som idag är undantagna från skogsbruk som frivilliga avsättningar. Det är chockerande att även områden som redan avsatts som frivilliga avsättningar inom ramen för FSC när som helst kan bytas ut och avverkas, något som måste utredas och justeras.”

Användningen och efterfrågan på så kallade biobränslen från skogen ökar. Svenska skogsbolag garanterar att dessa produkter kommer från hållbart skogsbruk. Detta ifrågasätts av deltagarna på exkursionen i svensk skog.

Mark Olden från miljöorganisationen Fern i England: ”Dalarnas kvarvarande oskyddade bitar av skyddsvärd skog är hotade och dyrbara livsmiljöer och sällsynta arter förstörs av pågående skogsbruk. Verkligheten i skogen är långt ifrån den bild av hållbart skogsbruk som skogsnäringen och industrin marknadsför. De svenska skogslandskap som ur en ekologisk synvinkel redan är överutnyttjade för massa- och pappersproduktion, hotas nu ytterligare om de dessutom ska föda Europas växande användning av bioenergi från skogen.

Kontakt:

  • Olli Turunen (Finland): Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Olga IIjina (Ryssland): Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • AnastasiyaPhilippova (Ryssland): Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Viktor Säfve (Sverige): Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Mark Olden (England): Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bakgrund om Vildmarksriket och Ore skogsrike

Vildmarksriket:

2010 slutfördes på uppdrag av de tre kommunerna Mora, Leksand och Vansbro en inventering av de skogliga naturvärdena i Vildmarksriket (50 000 hektar). Det var då ett ur naturskyddssynpunkt till stora delar terra incognita - okänt land. Inventeringen visade att det fanns minst 17 procent skyddsvärda skogar, varav de flesta var okända för markägarna. Idag är 12 procent skyddat eller på väg att skyddas i olika former. Resterande skyddsvärda naturskogar, främst med tall, är under avverkning  av bland annat FSC-certifierade bolagen Bergvik Skog AB/StoraEnso. 

Världsnaturfonden utsåg glädjande nog Vildmarksriket till en av Sveriges pärlor 2013.

Leksands kommuns sida om Vildmarksriket

https://www.youtube.com/watch?v=Bb-hdAGSh9g

Vildmarksriket.pdf

Översiktskarta Vildmarksriket

 

Ore Skogsrike:

2013 publicerades en rapport från Ore Skogsrike (50 000 hektar) i norra delen av Rättviks kommun, ett av Nordeuropas mest skyddsvärda och intakta landskap med tallnaturskogar. Bland annat FSC-certifierade Sveaskog planerar i skrivande stund omfattande avverkningar i skyddsvärda naturskogar, med i vissa fall 40 rödlistade arter och signalarter, t ex Brännvinsberget. 

Världsnaturfonden utsåg 2015 Ore Skogsrike till en av Sveriges pärlor.

Oreskogen.pdf

Ore skogsrike på första plats för Dalarna i WWF:s omröstning av svenska pärlor 2015

 

Klimatet och skogen - hur hänger de ihop?

Läs mer på www.klimatetochskogen.nu