Login Form

PRESSMEDDELANDE 2015-03-26

Nyligen avverkades gammelskog i ett blivande naturreservat i Jokkmokks kommun. Trots att myndigheterna gjort bedömningen att området ska skyddas valde markägaren Jokkmokks Allmänning att avverka. Föreningen Skydda Skogen är starkt kritisk, och kräver systemskifte i skogspolitiken.

Svensk skogspolitik bygger sedan 30 år på devisen "frihet under ansvar". Det har i praktiken betytt att miljöhänsyn vid skogsbruk är helt frivillig, eftersom det inte skett några påföljder för bolag som avverkar skyddsvärda skogar. Miljörörelsen har länge varit kritisk till detta system, och för ett par år sedan skrev Dagens Nyheter om skogen som ett närmast laglöst land. Den nyligen avverkade skogen i Jokkmokk var klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, och låg inom gränserna för Karats-Råvvåive där Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservat.

- Hur mycket mer skyddsvärd natur kommer att förstöras innan våra politiker inser att bolagen själva inte klarar av att ta ansvar för miljön? Avverkningen i Karats-Råvvåive är ytterligare ett bevis på skogsindustrins ogenerade missbruk av sin tilldelade frihet, menar Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen.

Över hela landet avverkas nyckelbiotoper och andra skyddsvärda skogar, och myndigheterna anser sig inte kunna stoppa det. Det största problemet är att det avsätts alldeles för lite resurser till reservatsbildning. Ett annat stort problem är att mycket av gällande miljölagstiftning inte tillämpas på skogsbruket, något som Skydda Skogen uppmärksammat i en ny rapport som släpptes i tisdags.

Jokkmokks Allmänning, som till hälften ägs av skogsbolaget SCA, har flera planerade avverkningar i det blivande reservatet Karats-Råvvåive. Skydda Skogen har genom inventeringar och myndighetsdialog arbetat för ett skydd av området Karats-Råvvåive sedan 2008. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vill gärna skydda området, men då krävs nya politiska beslut där mer resurser avsätts. Tanken är att erbjuda Jokkmokks Allmänning bytesmark, något de tidigare sagt sig vara beredda till.

- Åren går, och i brist på politisk handlingskraft faller ytterligare naturskogar med flerhundraåriga tallar. Nu krävs ett systemskifte. Regeringen måste omedelbart agera för att värna skyddsvärd skogar som den i Karats-Råvvåive, säger Linda Ellegaard Nordström.

Presskontakt:
Linda Ellegaard Nordström, 070 – 254 11 48
Lisa Behrenfeldt, 070 – 462 03 73

Miljöministern uppvaktas idag.

Det finns omfattande brister i det svenska artskyddet och hur detta tillämpas i skogen. Särskilt inom det svenska skogsbruket där det befintliga artskyddet i praktiken inte har tillämpats. Bristerna i tillämpningen är så stora att det kan innebära att Sverige bryter mot EU:s naturvårdsdirektiv och timmerförordning. Orsaken till bristerna är att svenska myndigheter sedan en lång tid tillbaka låtit det svenska skogsbruket undgå det lagliga skydd som finns för många svenska djur och växter. Ett naturskydd som regleras i den svenska artskyddsförordningen och som gällt sedan vi anslöt oss till EU. Det har brustit i tillsyn, efterlevnad och i information. Detta gör att det inom skogsbruket årligen kan ha begåtts ett stort antal artskyddsbrott i den svenska skogen. Skogsavverkningar som strider mot EU:s naturvårdsdirektiv och även mot EU:s timmerförordning vilken förbjuder handel med illegalt avverkat virke.

Detta framkommer av en ny rapport ”Skyddet av arter i Sveriges skogar – Svenska skogsbruksmodellen och FN:s och EU:s mål för biologisk mångfald” som nu publiceras av organisationen Skydda Skogen. En rapport, som förutom svenskt artskydd, även belyser den mycket omfattande och pågående utarmningen av skogens biologiska mångfald. En utarmning som i huvudsak beror på skogsbruket som enligt rapporten inte är långsiktigt hållbart.

Rapporten presenteras av rapportens författare Michael Nilsson på en presskonferens tisdagen 24 mars på ABF-huset i Stockholm. Efter presskonferensen kommer rapporten att överlämnas till miljöminister Åsa Romsson.

PRESSKONFERENS Tisdag 24 mars Kl. 11.00
ABF –huset* Sveavägen 41 Stockholm (Lokal: Per-Albinrummet våning 1)
* ABF-huset ligger mellan Rådmansgatans och Hötorgets T-bana

För mer info om presskonferensen : Lisa Behrenfeldt, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-4620373

För mer info om rapporten: Michael Nilsson 076-8369970

Gör en stor nationalpark av brandområdet

Många har drabbats negativt av den stora branden i Västmanland. Nu har diskussionerna tagit fart om det går att göra något positivt för naturen och samhället av den brända skogen. Eftersom det är ovanligt att så stora områden brinner, och det saknas stora skyddade skogsområden i södra Sverige, inte minst med brandhistorik, föreslår nu Skydda Skogen att Naturvårdsverket utreder om det går att göra området till en stor nationalpark.

Skydda Skogen noterar Sveaskogs förslag om att göra deras 1500 hektar skog, som påverkats av den stora skogsbranden i Västmanland, till ekopark. Det är ett intressant initiativ från det statliga bolaget.  Men enligt föreningen Skydda Skogen finns det fog för oro över statens verkliga naturvårdsambitioner med ekoparksförslaget i det brandhärjade området.

- Skydda Skogen ser en risk när Sveaskog vill avsätta 1500 hektar för dem ganska obrukbar bränd skog. Vi fruktar att bolaget kommer att leta reda på 1500 hektar redan avsatt skog för att klassa ner den till produktionsskog och på så sätt kompensera för de 1500 hektaren bränd skog de nu avser bilda ekopark av, det säger Elin Götmark, styrelseledamot i Föreningen Skydda Skogen. Det finns en stor risk att deras ekoparksförslag blir ett nollsummespel för naturvården om inte bolaget garanterar att ekoparksarealen är ett extra åtagande som inte berör arealen som redan undantagits till naturvård. Att förlora fler naturvårdsskogar till skogsbruk är något Sverige inte har råd med.

Dessa farhågor är inte ogrundade. Ideella naturvårdares granskningar har funnit flera exempel från Norrbotten där Sveaskog först avsatt en äldre naturskog med höga naturvärden för att sedan klassa ner området och återta det till produktion och kalavverkat, till exempel skogarna vid Melakträskliden. Denna typ av hantering av Sveriges sinande areal med biologiskt värdefulla skogar är inte hållbart. 

Skydda Skogen ser hellre en bred överenskommelse där staten via Naturvårdsverket tar ett helhetsgrepp på det stora skogslandskapet som brunnit i Västmanland genom att låta naturlig skog få en möjlighet att återkolonisera detta landskap, så som naturen gjort i årtusenden innan industriskogsbruket började bemästra skogslandskapets utseende och dynamik. 

Skogsbrand är en naturlig del i skogslandskapens utveckling där vissa delar av skogslandskapet brinner ofta, medan andra delar aldrig brinner. Vissa träd dör och andra överlever. De levande träden blir föräldrar till kommande generation naturskog då deras frön gror i den brända marken. De döda träden blir hemvist för en stor mångfald av insekter och vedsvampar som hjälper till med nedbrytningen av veden så att den kommande trädgenerationen får näring att växa upp.

- Branden har gett skogslandskapet ifråga en möjlighet att återfå en naturlig struktur med allt vad det innebär av till exempel en större lövrikedom, stora mängder död ved, flerskiktad skog och en skog med en större trädslagsblandning än de planterade monokulturer av tall eller gran som vanligtvis dominerar det svenska skogslandskapet, säger Stig-Olof Holm, styrelseledamot i föreningen Skydda Skogen. Lövskogen får också en chans att ta plats i skogslandskapet efter skogsbranden vilket gynnar en typ av biologisk mångfald som idag är mycket utsatt efter Skogsindustrins lövträdsutrotning med hormoslyr och fickning under 1960- och 1970-talet, och skogsnäringens idag ganska ensidiga satsning på gran- och tallplantor.

Sveaskog och de andra skogsägarna inom det brända området tillsammans med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan göra skogsekologin och naturvården en stor tjänst och låta stora delar av området bli skyddat som naturreservat, för att därefter bli en nationalpark, där forskningen kan följa den utveckling skogen naturligt ska ha och då också kunna innehålla en biologisk mångfald som är viktig för de ekosystemtjänster som vi människor är helt beroende av.

- Skydda Skogen ställer gärna upp med artkunskap om inventeringar skall utföras, säger Elin Götmark, Skydda Skogen.

Föreningen Skydda Skogen

Elin Götmark: 070-6787423

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.skyddaskogen.se

I samband med internationella skogsdagen och Skydda Skogens årsmöte vill föreningen uppmärksamma två skogshjältar, en i norr och en i söder. Björn Mildh har under många år enträget granskat storskogsbruket i naturvårdens utmarker i norra Sverige. Kåre Ström har kämpat för skyddet av Svartedalen i norra Bohuslän och varit en samordnande kraft för naturvården i området.

bjorn mildh

Björn Mildhhar varit en röst för gammelskogen och dess arter, och rakryggat företrätt de människor, vars kritik mot och oro över skogsbrukets fortgående skövlingar inte nått ut. Björn har med stöd av några få kollegor bevakat ett stort skogslandskap i Norrbottens inland, och slagits för landskapets kvarvarande naturvärden. Hans hårda arbete har räddat många gamla träd och naturskogar.

Björn Mildh har senaste året drivit en tålmodig kampanj för att förbättra statliga Sveaskogs naturvårdsarbete i Norrbotten, och han har avslöjat stora brister i bolagets hantering av skyddsvärda skogar. Bland annat har Björn kunnat påvisa att Sveaskog nedklassar och avverkar skogar med höga naturvärden, skogar som tidigare undantagits från skogsbruk. Han har fortsatt att skicka brev till bolaget och andra intressenter med viktig information och konstruktiv kritik. Detta trots att han fått få klara besked från Sveaskog, utan istället fått motstå personliga påhopp och närmast blivit liknad vid en rättshaverist.

- Just nu jobbar jag med att försöka få Sveaskog att svara på flera brev som jag skickat, säger Björn Mildh. Ett av breven handlar om en skog vid Guortesliden utanför Arvidsjaur, en skog som registrerats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen men som ändå höggs av Sveaskog. Hur kunde det bli så?

- Jag är gammal barnläkare och brukar säga att skogen är min sista patient, och jag överger den inte! Jag har fått så mycket av skogen ända sen barnsben och vill gärna ge lite tillbaka nu när den behöver min hjälp. Och ni kan räkna med att jag fortsätter i samma spår och med samma kraft!

kare strom

Kåre Ström har länge kämpat för skyddet av naturen i Svartedalen i södra Bohuslän, ett av Sveriges största naturreservat och Natura 2000-område. Svartedalen är mycket värdefullt för skyddet av biologisk mångfald och har även mycket stort värde för friluftslivet med besökarantal på många hundra tusen människor om året. Kåre har även i över 20 år varit en sammanhållande kraft i föreningen Rädda Svartedalens Vildmark som är en paraplyorganisation för runt 20 olika naturvårds- och friluftsorganisationer. Trots att området är naturreservat så är skogsbruk tillåtet i stora delar av reservatet, och föreningen har i starkt motstånd från skogsbruket och från myndigheterna arbetat för att hindra skogsavverkningar i området.

- Nyligen har ytterligare 300 hektar av området undantagits från skogsbruk, säger Kåre Ström. Föreningen har haft en dialog med EU-kommissionen för att få myndigheterna att leva upp till åtagandet att Svartedalen är ett Natura 2000-område. Vi arbetar också med kulturfrågor, till exempel upprustning av vandringsleder och röjning kring de gamla hemman som finns i området.

- Mitt engagemang i Svartedalen började i mitten av 90-talet, när kronoparken skulle säljas ut. Jag var en av flera som spontant engagerade mig, och sedan dess har jag varit aktiv i föreningen, som snart firar 20-årsjubileum.

Utan ideellt engagerade skogskämpar skulle många gammelskogar ha fallit, och vi skulle levt i en fattigare värld. Föreningen Skydda Skogen önskar att denna kamp inte vore nödvändig: att vårt skogsbruk inte var exploaterande utan hållbart för människor och natur. Men tills dess vill vi lyfta upp de skogshjältar som finns runt om i landet, som Björn och Kåre. Ett stort tack till er!

Kontaktpersoner:

Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen (0706787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Lisa Behrenfeldt, talesperson i Skydda Skogen (0704620373, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

bild1ronnback                                                                                                                                     Foto: Elin Götmark

Skogsinventering motiverar naturreservat 

i gruvhotade Rönnbäck

I Rönnbäck, strax söder om de kända turistorterna Hemavan och Tärnaby i Västerbottens län, har prospekteringsbolaget Nickel Mountain fått bearbetningskoncession för en storskalig nickelbrytning, trots undermålig utredning av naturvärdena. Nu har Skydda Skogen och Fältbiologerna, i samarbete med föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck, genomfört en naturvärdesinventering av skogen där gruvan är tänkt att ligga. Resultaten visar att området hyser månghundraårig skog med många rödlistade arter och signalarter, och det bör omgående skyddas.

- När jag stod på en av bergstopparna på Rönnbäcksnäset var jag omgiven av knotiga gamla tallar och utsikten ut över sjön och fjällen. Det var en helt absurd tanke att detta område om några år skulle vara täckt av dagbrott, högar av schaktmassor, och ett industriområde stort som Umeå stad, säger Lisa Behrenfeldt, Skydda Skogen.

Naturvärdesinventeringen visar att området har mycket höga naturvärden, med 35 rödlistade arter och ytterligare 30 signalarter, och totalt över 600 fynd av rödlistade arter och spår efter sådana arter. Inventeringen som gruvbolaget beställt hittade däremot bara nio rödlistade arter och missade mycket av områdets naturvärden. Tillstånden för gruvbrytning har alltså getts trots ett bristfälligt och missvisande underlag, och föreningarna som inventerat skogen menar att den borde bli naturreservat.

Gruvan har väckt glädjerop från lokalpolitiker, men också motstånd från den lokala föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck, som bland annat lyft fram riskerna med en gruva mitt i ett biflöde till Umeälven. Bara miljöprövningen återstår innan Nickel Mountain kan börja bryta.

- Rönnbäcknäset är en helt fantastisk plats med urgammal skog som måste upplevas på plats, säger Marie Persson, ordförande i föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck. Först då kan man få en uppfattning om området och riskerna med att anlägga en sådan storskalig nickelbrytning här, ett stenkast från Hemavan-Tärnaby och med all vattengenomströmning till Umeälven. Det är enormt värdefullt för oss att Skydda Skogen och Fältbiologerna gör det här. Vi uppmuntrar allt sådant stöd och hoppas fler vill hjälpa till; bland annat bör fågelliv samt fornlämningar utredas och dokumenteras.

Fältbiologerna har länge varit drivande i den debatt om gruvboomen som blossat upp de senaste två åren, och har varit på plats i Ojnareskogen på Gotland, Gállok utanför Jokkmokk och Norra Kärr invid Vättern i Småland/Östergötland, alla områden med höga naturvärden som hotas av gruvbrytning.

- Vi måste vara rädda om områden som Rönnbäck. Det här, att gruvor hotar miljö, dricksvattenkvalitet, lokalsamhällen och andra näringar som ger jobb, sker på många platser runt om i landet just nu. Regeringen vill att Sverige ska bli Europas ledande gruvnation. Det är enkelt för gruvbolag att få tillstånd att bryta mineral, och de betalar i stort sett ingenting i skatt, säger Maria Bergström, Fältbiologerna.

Kontakt

Lisa Behrenfeldt, styrelseledamot i Skydda Skogen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0704 - 62 03 73

Maria Bergström, styrelseledamot i Fältbiologerna

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0737 - 08 74 75

Marie Persson, ordförande i Föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0738 - 06 98 48