Login Form

Med anledning av regeringens nya strategi för bevarande av biologisk mångfald i skogen, överlämnar Skydda Skogen en gåva till miljöminister Lena Ek. Gåvan utgörs av en barnbok som på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt beskriver att det av regeringen förespråkade frivilliga skyddet och hänsynen i skogsbruket inte fungerar. Skogar med höga naturvärden och rödlistade arter avverkas fortsatt och den generella hänsynen är mycket bristfällig trots en lång tid med ”frivilligheten” som grund för svensk skogspolitik.

Regeringen förespråkar ”frihet under ansvar” för att värna den enskildes äganderätt till sin skog samtidigt som ägaren uppmanas skydda sin skogsmark utan ekonomisk kompensation. De större skogsbolagen inklusive ett flertal skogsföretag och privata markägare i Sverige är idag anslutna till de frivilliga miljömärkningarna FSC och PEFC. Båda miljömärkningarna säger sig garantera att skogsbruket sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Det har dock visat sig att så inte är fallet då det både utom och inom det miljömärkta skogsbruket fortsatt avverkas skogar med höga naturvärden och rödlistade och fridlysta arter. Den generella hänsynen är även fortsatt mycket bristfällig.

- Vi vill upplysa miljöminister Lena Ek om att skogar med höga naturvärden avverkas i Sverige idag utan några som helst påföljder för de berörda skogsbolagen och frivilliga avsättningar lämnar ingen garanti när det gäller vare sig långsiktigt skydd eller höga naturvärden. Hon verkar inte vara helt införstådd i detta, säger Frida Granström, talesperson för Skydda Skogen. Därför överlämnar vi idag en barnbok till miljöministern.

Föreningen Skydda Skogens barnbok ”FSC – Falsk Skogs Certifiering” presenterar citat där FSC och olika FSC-certifierade skogsbolag gör gällande att de bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. Varje citat följs av en bild på en FSC-certifierad avverkning som uppvisar stora brister i naturhänsyn. Skydda Skogen hävdar att det handlar om avverkningar som systematiskt bryter mot skogsvårdslagen, EU-direktiv och FSC:s egna certifieringskrav.

- Tanken är att barnboken ska vara tillräckligt pedagogiskt och lättförståelig för att miljöminister Lena Ek ska kunna ta till sig fakta, det är svårt att säga emot en bild som visar på verkligheten, fortsätter Frida Granström. Vill man se levande svenska skogar, rika på biologisk mångfald, föreslår man inte det miljöminister Lena Ek gjorde i regeringens proposition förra veckan, såvida man inte missförstått situationen.

I samband med att Skydda Skogen lämnar över barnboken ”FSC- Falsk Skogs Certifiering” överlämnar även föreningen en kravlista till miljöministern. Kraven innefattar ökad areal av formellt skyddad produktiv skogsmark i Sverige till år 2020, transparens och långsiktighet för frivilligt skogsskydd, staten och berörda myndigheter tillämpar befintliga EU-lagar, och att skogsvårdslagen 6 § ska ändras och förbättras för att främja blandskogar. Skydda Skogen startar i och med detta även sin konsumentupplysningskampanj som är riktad till att få konsumenter i Sverige uppmärksammade på skogsbrukets vilseledande marknadsföring.

Länk till barnbok "FSC - Falsk Skogs Certifiering" här.

Kontakt: Frida Granström, talesperson för Skydda Skogen, 0702-11873, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Michael Nilsson, styrelseledamot, Skydda Skogen, 0707-997039, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Regeringens presenterar idag sin strategi och proposition för den biologiska mångfalden. Av denna framgår bl a att man till år 2020 endast avser formellt skydda ytterligare 150 000 hektar skog, eller ca 0,7% av skogsmarken, vilket är mycket långt från de krav Sverige via FN och EU förbundit sig att följa. Föreningen Skydda Skogen är starkt kritisk till regeringens naturvårdspolitik som präglas av brist på ansvar och brist på resurser och åtgärder. Särskilt gäller detta för skogen, vår kanske viktigaste naturtyp, där regeringen lämnar en stor del av den värdefulla skogsnaturen helt utan skydd. Risken är nu stor att den pågående utarmningen av naturen fortsätter.

Skydda Skogen menar att regerings strategi utgör ett direkt hot mot den biologiska mångfald den avser bevara. Trots att läget för den biologiska mångfalden är alarmerande med fortsatta skogsavverkningar och förstörelse av skogar med höga naturvärden, rödlistade och fridlysta arter så lutar sig regeringen tillbaka mot den frivillighetsmodell som Sverige tillämpat i över 100 år. En modell som lett till en situation med allt mindre areal naturskog och allt fler rödlistade arter. Även de frivilliga miljömärkningssystem för skogsbruk som tagits fram har visat sig leda till fortsatt utarmning och garanterar inte att skogsbruket sker på ett hållbart
sätt.

För att bevara skogarnas biologiska mångfald krävs att 20% av den svenska skogen skyddas i ett väl sammanhållet ekologiskt nätverk som sträcker sig över hela vårt land. Naturvårdsverket har föreslagit att ytterligare ca 1 miljon hektar produktiv skogsmark skyddas till år 2020. Inte ens detta räcker dock för att nå målet på 20% och regeringens förslag att nu skydda ytterligare endast 0,7 % av skogsmarken till år 2020 är förödande för den skog med höga naturvärden som står under avverkningshot.

För att stoppa utarmningen krävs betydligt mer anslag till formellt skydd, starkt förbättrad och utökad hänsyn, planering och bevarande inom skogsbruket och förändrade lagar och skogsbruksmetoder. Den av staten och kommunerna allmänt ägda marken skulle även kunna användas på ett betydligt bättre sätt för att nå målet att bevara den biologiska mångfalden.

-  Regeringens förslag är ett hårt och katastrofalt slag mot naturvården och mot naturen. Det är ett mycket stort gap mellan uppsatta mål och medel. Genomförs inte omfattande skyddsinsatser och förändringar inom skogsbruket finns ingen möjlighet att stoppa utarmningen som pågår i vårt lands skogar. Detta säger Viktor Säfve, talesperson för Skydda Skogen.

För mer information kontakta:

Frida Granström, talesperson tel: 0702-111873 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viktor Säfve, talesperson tel: 076-1148811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

jattehygge copy

FSC-certifierat jättehygge i norra Värmland  Foto: Viktor Säfve/Skydda Skogen 2011

Pressmeddelande från Skydda Skogen, 26 feb 2014

Vad har Lidls papperskassar, bindan Libresse och Arlas mjölkpaket gemensamt? Pappersmassan som används i produkterna härstammar från ansvarsfulla och hållbara källor, enligt skogsbolagen och skogsbrukscertifieringen FSC. Vilseledande marknadsföring, anser föreningen Skydda Skogen, som nu anmäler Svenska FSC, SCA, Sveaskog, Stora Enso, Arla och Lidl till Konsumentverket.

”FSC-skogsbruk tar hänsyn till människor och miljö”, skriver Svenska FSC i sin broschyr. Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter.1 Svenska FSC ska garantera att trä- och pappersprodukter kommer från ett miljöanpassat skogsbruk och underlätta för konsumenter att göra ett miljömedvetet val. Skogsbolagen SCA, Stora Enso och Sveaskog är FSC-certifierade.2 Pappersmassan i Arlas
mjölkpaket och Lidls papperskassar är FSC-certifierad och marknadsförs som ansvarsfullt producerad.3

- Vår anmälan till Konsumentverket grundar sig i det obegripliga att FSC och skogsbolagen kan marknadsföra sin verksamhet och sina produkter som ansvarsfulla, säger Stig-Olof Holm, ledamot och talesperson för FSC-frågor på Skydda Skogen. FSC-standarden tillåter stora kalhyggen och omvandlar naturskogar till enformiga produktionsskogar vilket missgynnar den biologiska mångfalden och riskerar att leda till förlust av växt- och djurarter. Samtidigt klarar skogsbolagen inte ens att leva upp till FSC-standardens lågt satta krav utan avverkar skyddsvärda skogar och använder sig av miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder.

FSC och skogsbolagen har under flera år bevakats av miljörörelsen. I Skydda Skogens anmälan till Konsumentverket presenterar föreningen långa listor med skogsbolagens övertramp. 

- Trots systematiska övertramp mot skogsvårdslagen och FSC:s regelverk har konstigt nog aldrig ett skogsbolag i Sverige uteslutits fullständigt från FSC, säger Johannes Söderqvist, Skydda Skogen. I dagarna fick för första gången ett skogsbolag, Bergvik Skog, tillfälligt sitt FSC-certifikat indraget i distrikt Siljan i Dalarna. Att Bergvik inte förlorade hela sitt certifikat kan grovt ifrågasättas och bevisar ytterligare att FSC saknar trovärdighet och inte fungerar. Bergvik, liksom de skogsbolag vi anmäler, borde ha förlorat sina FSC-certifikat för länge sedan.

Stora Enso Skog som Skydda Skogen anmäler till Konsumentverket utför avverkningar på Bergvik Skogs marker. Skydda Skogen hoppas att Konsumentverket agerar kraftfullt mot skogsbolagens och FSC:s vilseledande och felaktiga marknadsföring. Föreningen hoppas även att företag som Arla och Lidl ska sätta press på Svenska FSC för att få skogsbolagen att leva upp till sina hållbarhetsmål. 

- Naturvärden försvinner samtidigt som FSC och skogsbolagen för konsumenter bakom ljuset med sina fina ord om ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Stig-Olof Holm. Konsumenterna måste få veta hur verkligheten ser ut. FSC och skogsbolagens skogsbruk är precis lika ohållbar som regeringens skogspolitik där frihet utan ansvar råder.

Kontakt: 

Stig-Olof Holm, ledamot och talesperson för FSC-frågor på Skydda Skogen, 090-786 55 46 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johannes Söderqvist, Skydda Skogen, 073-038 34 11, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer information:

Bildspel FSC - Falsk Skogs Certifiering (med citat och exempel på hur FSC fungerar i praktiken)

Skydda Skogen om FSC

lidl
Bild på Lidls papperskasse 

Arlas FSC-reklam (mjölkbaksida)

Fria pressbilder:

Sveaskogs skogsbruk

SCA:s skogsbruk

Stora Ensos skogsbruk

Fotnoter:

 1) Forest Stewardship Council (FSC) är en av flera skogsbrukscertifieringar i Sverige. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) är en annan skogscertifiering. Miljörörelsen har valt att stå utanför PEFC eftersom de anser att certifieringskraven är för svaga.
Läs mer om miljörörelsens kritik mot PEFC i rapporten "On The Ground 2011" (2011)

2) FSC-certifierade produkter hittas bland byggmaterial, trädgårdsmöbler, grillkol, böcker, papper och trycksaker. 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt storföretag som främst tillverkar personliga hygienprodukter och mjukpapper, men även t.ex. tryckpapper och sågade trävaror. Kända SCA-varumärken är exempelvis Tena, Tork, Libero och Libresse. SCA Skog förvaltar SCAs skogsinnehav och försörjer SCAs svenska skogsindustrier med virkesråvara. SCA Skog ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och förnybar energi.

Stora Enso är ett av världens ledande tillverkare av papper, förpackningar och skogsprodukter. Dess kunder är förlag, tryckerier och pappersgrossister samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag. Stora Enso Skog försörjer Stora Enso med virke. Företaget köper trä från privatpersoner och skogsbolaget Bergvik Skog. Stora Enso Skog sköter och utför avverkningar på Bergvik Skogs marker.

Sveaskog ägs av svenska staten. Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till främst massa-, pappers- och sågverksindustrin. Ett av Sveaskogs mål är att vara ledande inom hållbart skogsbruk.

3) Exempel på citat:
FSC: ”FSC-varumärket garanterar att en träbaserad produkt kommer från ansvarsfullt brukade skogar.”

SCA: ”SCA vill dra nytta av vad skogen erbjuder men inte på bekostnad av dess djur och växter.”

Stora Enso Skog: "Stora Enso Skog bedriver en hållbar verksamhet."

Sveaskog: "Framtiden är ljus för hotade arter på Sveaskogs mark."

Arla: ”FSC-märket som syns på den här förpackningen är en garanti för att skogen tas om hand och förnyas på ett schysst sätt.”

Lidl: ”FSC-certifierad" "Jag är miljövänlig" "Papper från ansvarsfulla källor"
              

February 26, 2014

What does Lidl's paper bags, Libresse's sanitary towels and Arla's milk cartons have in common? According to forest companies and the forest certification FSC, the pulp used in these products originate from responsibly and sustainably managed forests. Misleading marketing, says the organization Protect the Forest which now files a complaint to the Swedish Consumer Agency against FSC Sweden, SCA, Sveaskog, Stora Enso, Arla and Lidl.

"FSC forestry respects people and the environment" says FSC Sweden in its brochure. The Forest Stewardship Council (FSC) is an international organization for certification of forestry and forest products.1 FSC Sweden is supposed to guarantee that wood and paper products derive from environmentally sustainable forest management, enabling consumers to make an environmentally friendly choice. The Swedish forest companies SCA, Stora Enso and Sveaskog are FSC-certified.2 The pulp in Arla's milk cartons and Lidl's paper bags are FSC-certified and promoted as responsibly produced.3

"Our complaint to the Swedish Consumer Agency is based on the marketing of the FSC and the forest companies where they incomprehensibly claim that their forestry and products are responsibly sourced", said Stig-Olof Holm, spokesperson for FSC issues, Protect the Forest. "The FSC standard allows large clear-cuts and converts natural forests into monotonous production forests, which disfavor the biodiversity and might lead to loss of plant and animal species. At the same time the forest companies are not even able to comply with the low requirements of the FSC standard. Instead they log high conservation value forests and use poor environmental forestry practices."

Environmental NGOs have kept an eye on the FSC and the forest companies for years. Protect the Forest presents long lists of violations carried out by the forest companies in its complaint to the Swedish Consumer Agency.

"Strangely enough, not a single forest company in Sweden has been completely suspended from FSC Sweden, despite systematic violations of the Swedish Forestry Act and the FSC standard", said Johannes Söderqvist, Protect the Forest. "Recently, for the first time, the forest company Bergvik Skog’s FSC certificate was withdrawn in one district of Dalarna in Sweden. Why Bergvik did not lose its entire FSC certificate can be highly questioned and proves that FSC lacks credibility and is not working. Bergvik, including the forest companies we now file a complaint against, should have lost their FSC certificates ages ago."

Stora Enso, one of the companies Protect the Forest is filing a complaint against to the Consumer Agency, conducts forest felling on Bergvik's forest land. Protect the Forest anticipates that the Swedish Consumer Agency will act forcefully against the forest companies' and FSC's misleading and incorrect marketing. The organization also puts hope to companies such as Arla and Lidl to pressure FSC Sweden to enforce forest companies to live up to their sustainability goals.

"Natural values are disappearing while FSC and forest companies deceive consumers by using their virtuous words about responsible forest management", said Stig-Olof Holm. "Consumers need to know what the reality looks like. The forestry of FSC Sweden and the forest companies are just as unsustainable as the forest policy run by the Swedish government where freedom without responsibility prevails."

--

Contact:

Stig-Olof Holm, Board member and Spokesperson for FSC issues, Protect the Forest, +46 (0)90-786 55 46, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johannes Söderqvist, Protect the Forest, +46 (0)73-038 34 11, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

More info:

Slideshow FSC (with quotes and examples of the FSC forestry)

Free Press photos

Palvara

SCA is planning to log the natural forest at Palvarabäcken in Viksjö in the Municipality of Härnösand. Here 21 indicator species, of which 10 are red-listed, have been found. Photo: Björn Mildh.

melak

Sveaskog logged parts of the natural forest at Melakträskliden in the Municipality of Arvidsjaur in 2013. Photo: Björn Mildh.

An 800 hectare big clear-cut on previous natural forest grounds in northern Värmland during the 2000s. Stora Enso has placed several large clear-uts next to each other, which reates this huge clear-cut. Photo: Viktor Säfve/Skydda Skogen 2011

Footnotes:

1) The Forest Stewardship Council (FSC) is one of several forest certification schemes in Sweden. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is another forest certification scheme. Environmental NGOs have chosen not to support PEFC since they consider the certification requirements too weak. Read more about the environmental NGO's criticism of PEFC in the report "On The Ground 2011 - The controversies of PEFC and SFI" (2011):

2) FSC-certified products are found amongst building material, garden furniture, barbecue charcoal, books, paper and printed matter.

3) Swedish SCA is a big global company which mainly produces consumer products such as hygiene articles and tissue paper, but also, for example, printing paper and solid wood products. Famous SCA brands include Tena, Tork, Libero, Edet, Libresse and Bodyform. SCA Skog manages SCA's forest holdings and supplies SCA's Swedish forest industries with raw material. SCA Skog is a part of SCA's business unit Forest Products, which produces printing paper for newspapers, magazines and catalogs, pulp, sawn timber and renewable energy.

Stora Enso is one of the world's leading manufacturers of paper, packaging and forest products. Its customers include publishers, press and paper merchants, as well as packaging, carpentry and construction companies. Stora Enso Skog supplies Stora Enso with wood. The company buys wood from private persons and the forest company Bergvik Skog. Stora Enso Skog manages and conducts forest felling on the forest land of Bergvik Skog.

Sveaskog is owned by the Swedish state. Sveaskog is Sweden's largest forest owner and leading supplier of timber, pulpwood and biofuel, primarily to the pulp, paper and sawmill industry. One of Sveaskog's objectives is to be a leader in sustainable forestry.

3) Examples of quotes (free translation of quotes in Swedish):

FSC: "The FSC trademark guarantees that a wood-based product derives from responsibly managed forests."

SCA: "SCA wants to take advantage of what the forest offers but not at the expense of its flora and fauna."

Stora Enso: "We respect biodiversity."

Sveaskog: "The future is bright for threatened species on Sveaskog's land."

Arla: "The FSC-label you see on this package guarantees that the forest is taken care of and renewed in a fair way."

Lidl: "FSC-certified", "I am environmentally friendly", "Paper from responsible sources"

 

ikea

Press release from Protect the Forest and Friends of the Earth Sweden 13 feb 2014:

Swedwood Karelia, a subsidiary of the furniture company Ikea, recently got their FSC-certificate suspended in Karelia due to violations of the environmental and social regulations. On February 11th Swedwood announced that they will close down their factory in 2014 and leave the region. According to Ikea, these issues are not connected.

For several years environmental organizations have voiced their concern about Ikeas logging of old-growth forests in Karelia. Ikea has earlier tried to dismiss the criticism by dodging behind their Forest Stewardship Council (FSC) certification. The certificate has now been suspended due to e.g. logging of key biotopes, insufficient dialogue, lack of environmental consideration, and work environment issues.

”But unfortunately, the audit report does not address clearly enough our main concern over the FSC-certified logging of intact tracts of natural forests. The report raises several deficiencies, but does not describe the main problem, which is that pioneer exploitation, with fragmenting and breaking into the last intact forest landscapes and tracts, does not fit to FSC:s principles and criteria. Thus we believe that the FSC label is still far from being a guarantee for sustainable forestry”, says Linda Ellegaard Nordström from Protect the Forest, Sweden.

Only days after the FSC spread the news of Ikea’s suspended certificate, Ikea announced that they will shut down their operations in Karelia during 2014.

”Ikea’s departure from this part of Karelia, with its high concentration of old natural forest, clearly shows that it is not ecologically, socially, or economically sustainable to harvest old-growth forest, which are a non-renewable resource,” says Klas Ancker of Friends of the Earth Sweden. “Such harvesting is comparable to mining. This should influence other companies not to go to intact forests, but instead focus their production to areas of secondary-growth forest which has already been harvested in the past.”

The environmental organizations would like to see a development of more nature-based tourism in the beautiful landscapes in this part of Karelia. Together with sustainable forestry in secondary-growth forests, this could create new long-term jobs in Karelia.

”Ikea has said in the Russian media that the move is not because of the criticism from the environmental movement, but because of crass economic planning,” says Viktor Säfve from Protect the Forest Sweden. “We would have liked to see Ikea take responsibility and leave the old natural forests alone, and move their production to secondary-growth forests in Karelia, in consultation with the government of Karelia and other concerned stakeholders.”

“Together with Russian environmental organizations we have suggested to Ikea that they, as an influential multinational corporation, should set a good example by announcing that they will no longer log or buy timber from intact old-growth forests, whether the forests are certified or not,” says Linda Ellegaard Nordström.

More than a year ago the environmental organizations handed over 180 000 signatures and a joint statement with demands and suggestions for how Ikea should transform their forestry and preserve valuable old-growth forests. The organizations also say that Ikea should work toward a better and clearer conservation policy in the Republic of Karelia by publicly supporting the conservation plan presented by forest experts within the Russian environmental movement as “the Master Plan of Karelia.”

”Since Ikea now intends to leave Karelia, our opinion is that they have a great responsibility to make sure that whoever possibly buys their factory has a genuine environmental commitment and does not accept timber from intact forests,” says Klas Ancker, Friends of the Earth Sweden. “Ikea owes this to Karelia.”

 

Contact:

Viktor Säfve, Protect the Forest, Sweden +46(0)76-1148811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Linda Ellegaard Nordström, Protect the Forest, Sweden +46 (0)70–2541148
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

More info:

Joint statement to Ikea: http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf

Audit report: http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000J5yhtEAB