Login Form

Pressmeddelande från Skydda Skogen och Jordens Vänner 13 feb 2014:

Den 11 februari, nästan samtidigt som FSC publicerat uppgifterna om det indragna certifikatet, kungör Ikea att de kommer att lägga ner sin verksamhet i Karelen under 2014. Enligt Ikea är dessa två frågor inte kopplade till varandra. Flytten av produktionen till annan ort i Ryssland har planerats sedan tidigare. Istället rör det sig om ekonomisk optimering inom Ikea:s verksamheter i Ryssland. Ikea menar att miljörörelsens kritik inte ligger bakom beslutet.

-      Att Ikea lämnar denna del av Karelen, där en stor koncentration av gammal naturskog finns, visar tydligt att det inte är långsiktigt hållbart, varken ekologiskt, socialt eller ekonomiskt att bedriva en verksamhet som bygger på avverkning av den ändliga resursen som urgamla naturskogar utgör, säger Klas Ancker, Jordens Vänner. Detta bör sända en tydlig signal till andra företag att inte satsa på gruvbrytande avverkning av intakt gammelskog, utan istället fokusera sin produktion till områden av sekundärt uppvuxen skog som redan varit brukad.

Miljörörelsen skulle vilja se en storsatsning på naturbaserad turism i de vackra och mycket storslagna landskap som finns i denna del av Karelen. Det, tillsammans med hållbart skogsbruk i sekundära skogar, skulle kunna vara ett sätt att skapa nya, långsiktiga jobb på landsbygden i Karelen.

-      Ikea sade till rysk media att flytten och uppsägningarna inte beror på miljörörelsens kritik, utan bolagets egna krasst ekonomiska planering, säger Viktor Säfve, Skydda Skogen. Vi hade helst sett att de bara lämnat gammelskogarna ifred, och istället flyttat sin verksamhet till redan brukade, sekundära skogar i Karelen, i samråd med Karelens regering och andra berörda intressenter. Nu hoppas vi att Ikea tar krafttag för att förbättra sitt skogsbruks miljöstandard och att de rättar till de miljö- och arbetsrelaterade bristerna.

-       Vi har gemensamt med ryska miljöorganisationer framfört till Ikea att de, som det stora inflytelserika multinationella företag som de är, borde vara ett gott exempel och gå ut med ett löfte att inte avverka eller köpa virke från några intakta gammelskogar, certifierade eller icke, säger Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen.

Miljöorganisationerna lämnade för mer än ett år sedan in 180 000 namnunderskrifter och ett gemensamt uttalande med krav och förslag på hur Ikea skulle kunna ställa om sitt skogsbruk och bevara värdefulla gamla naturskogar. I skrivelsen föreslår organisationerna att Ikea skulle kunna verka för en bättre, och för alla parter mer tydlig natur- och skogspolitik i Karelen genom att öppet stödja den naturskyddsplan: ”masterplan of Karelia” som skogsexperter inom den ryska naturvården presenterat.

-      Eftersom Ikea nu avser lämna nordvästra Karelen, tycker vi de har ett stort ansvar att se till så att en eventuell försäljning av fabriken görs till en part som har hög miljöprofil, och inte tar emot virke från intakta gammelskogar, säger Klas Ancker, Jordens Vänner. Det är de skyldiga Karelen.

Kontakt:

Viktor Säfve, Skydda Skogen: 076-1148811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen: 070–2541148
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fakta:

Miljöorganisationernas gemensamma uttalande till Ikea/Swedwood med fakta om kritiken mot deras verksamhet i Karelen:
http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf

Fakta om Ikea:s suspenderade FSC-certifikat i Karelen:

Den senaste granskningen av Ikea/Swedwoods skogsbruk i Ryska Karelen visade på en lång rad allvarliga överträdelser av standarden för miljöcertifieringen FSC. Årsrapporten för 2013 listar många anmärkningar, däribland flera så kallade ”major NCRs”, vilket är den mest allvarliga anmärkning man kan få inom FSC-systemet. Flera av dessa anses vara ”systematiska och ha pågått under flera år”.

Nedan följer en kort sammanfattning över några av de anmärkningar som lett till att Ikea/Swedwood tills vidare förlorat sin certifiering:

 • För att de gång på gång brister när det gäller den generella miljöhänsynen vid avverkning och för att skogspartier med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, systematiskt har avverkats under de senaste åren.
 • För att de inte samlat in korrekt data från officiella källor och konsulterat med relevanta intressenter för att kunna identifiera skogar med höga naturvärden i de områden de arrenderar.
 • För att de haft bristfällig dialog med lokala fiskare och jägare vad gäller skogsförvaltningen.
 • För att de inte givit sina anställda relevant kunskap om naturvärden i området och för att personalen har bristande grundkunskap om relevanta naturvårdsåtgärder.
 • För att personalen inte har tillräcklig kunskap om hotade arter.
 • För att de brister i identifikationen av nyckelbiotoper. 

 • För att deras avverkningar systematiskt brustit i hänsyn till landskapsbilden, till exempel genom avsaknad av skyddszoner mot våtmarker.

 • För att de inte implementerat sitt program för att växla från storskaliga kalhyggen till småskaliga och/eller använda selektiva avverkningsmetoder.

 • För att de inte lämnat tillräckliga hänsynsytor på kalavverkade ytor.

Läs hela rapporten från deras certifierare här:
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000J5yhtEAB

Från FSC:s webbsida:
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRipAAE&type=certificate

Miljöorganisationernas gemensamma uttalande till IKEA/Swedwood:
http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf

Rysk naturvårdsexpert om Ikea i Karelen: http://protecttheforest.se/sv/pressmeddelanden/26-pressmeddelanden/1386-rysk-naturvardsexpert-bekraeftar-kritiken-av-ikeas-avverkningar-i-ryska-karelen

JV loggaskyddaskogen

www.jordensvanner.se  -  www.skyddaskogen.se

ikeaSkövlad urskog  - IKEA/Swedwood i ryska Karelen. Foto© Robert Svensson, Skydda Skogen 2011

Efter år av systematiska överträdelser av miljöregler har Ikea nu fått sitt FSC-certifikat suspenderat i ryska Karelen. Det indragna certifikatet bekräftar viktiga delar av den kritik som miljöorganisationer riktat mot Ikea för deras avverkningar av biologiskt värdefulla gamla naturskogar.

I dagarna kom beskedet att möbeljätten Ikea:s helägda dotterbolag Swedwood Karelia fått sitt miljöcertifikat indraget tills vidare i ryska Karelen. Detta eftersom deras certifierare Rainforest Alliance genom deras underentreprenör NEPCon funnit många brister i Swedwoods skogsskötsel. Föreningarna Skydda Skogen och Jordens vänner har tillsammans med sina partnerorganisationer drivit en uppmärksammad kampanj mot Ikea:s gammelskogsavverkningar, avverkningar som hotar några av Europas mest värdefulla skogsekosystem. Kritiken har också gällt andra missförhållanden inom Ikea:s verksamhet, så som bristande social hänsyn, och bristen på öppenhet och dialog med berörda intressenter. Tidigare har Ikea avfärdat miljörörelsens kritik med just argumentet att de är FSC-certifierade, ett certifikat som de nu fått indraget.

-    Att Swedwood i Karelen nu fått sitt certifikat suspenderat bekräftar den kritik som framförts till Ikea från oss miljöorganisationer, säger Alexander Markovsky, direktör på den ryska miljöorganisationen SPOK-Karelen. Ikea:s största problem är företagets bristfälliga dialog med olika intressenter och det olösta problemet med skydd av värdefulla skogar. Detta måste de nu ändra på.

-    Det är mycket anmärkningsvärt att ett av världens rikaste och största trävaruföretag beter sig så bristfälligt att de får sitt miljöcertifikat suspenderat, säger Viktor Säfve, talesperson för föreningen Skydda Skogen, Sverige. Nu måste möbeljätten spela med öppna kort och ta krafttag för att ställa om sin verksamhet till ett mer hållbart skogsbruk. Vi inbjuder till en fördjupad dialog med oss naturvårdsorganisationer.

I Ryssland finns en stor del av norra halvklotets gammelskogar. Skogar som både är viktiga för den biologiska mångfalden, tusentals skogslevande arter, och för vårt klimat. Gamla naturliga boreala skogar lagrar stora mängder kol i marken. Kol som vid kalavverkning släpps ut i stora mängder i form av koldioxid. Det är ett stort problem att skogsföretag fått FSC-certifikat, trots att de avverkar i ovärderliga intakta gammelskogar i Ryssland.

-    Ikea arrenderar och avverkar bland annat mycket värdefulla intakta gammelskogar och nyckelbiotoper som borde ha ett skydd, säger Klas Ancker, Jordens Vänner, Sverige.

Skydda Skogen (Sverige), SPOK (Karelen), Greenpeace Ryssland och Jordens Vänner (Sverige) lämnade för mer än ett år sedan in 180 000 namnunderskrifter och ett gemensamt uttalande med krav och förslag på hur Ikea skulle kunna ställa om sitt skogsbruk och bevara värdefulla gamla naturskogar. Ikea/Swedwood har hittills inte överlämnat någon tydlig information om hur de ställer sig till dessa krav eller någon exakt plan hur de kommer att agera för att möta naturvårdsorganisationernas synpunkter. Istället har bolaget fortsatt att avverka skogar med höga naturvärden.

Swedwood/Ikea fick certifikatet suspenderat på grund av en lång rad anmärkningar kopplade till avverkning av nyckelbiotoper (skogsområden med höga naturvärden), bristande generell naturhänsyn och till sociala frågor.

- Tyvärr ser vi att rapporten inte nog tydligt tar upp vår huvudsakliga kritik över att intakta naturskogar kan fortsätta att avverkas. Vi anser därför att FSC har en lång väg kvar innan märkningen kan bli en garanti för ett hållbart skogsbruk, även om detta är ett steg i rätt riktning, säger Linda Ellegaard Nordström från Skydda Skogen.

Kontakt:

Viktor Säfve, 076- 1148811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Linda Ellegaard Nordström, 070 – 254 11 48
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fakta:

Den senaste granskningen av Ikea/Swedwoods skogsbruk i Ryska Karelen visade på en lång rad allvarliga överträdelser av standarden för miljöcertifieringen FSC. Årsrapporten för 2013 listar många anmärkningar, däribland mer än fem så kallade ”major NCRs”, vilket är den mest allvarliga anmärkning man kan få inom FSC-systemet. Flera av dessa anses vara ”systematiska och ha pågått under flera år”.

Nedan följer en kort sammanfattning över några av de anmärkningar som lett till att Ikea/Swedwood tills vidare förlorat sin certifiering:

 • För att de gång på gång brister när det gäller den generella miljöhänsynen vid avverkning och för att skogspartier med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, systematiskt har avverkats under de senaste åren.
 • För att de inte samlat in korrekt data från officiella källor och konsulterat med relevanta intressenter för att kunna identifiera skogar med höga naturvärden i de områden de arrenderar.
 • För att de haft bristfällig dialog med lokala fiskare och jägare vad gäller skogsförvaltningen.
 • För att de inte givit sina anställda relevant kunskap om naturvärden i området och för att personalen har bristande grundkunskap om relevanta naturvårdsåtgärder.
 • För att personalen inte har tillräcklig kunskap om hotade arter.
 • För att de brister i identifikationen av nyckelbiotoper. 

 • För att deras avverkningar systematiskt brustit i hänsyn till landskapsbilden, till exempel genom avsaknad av skyddszoner mot våtmarker.

 • För att de inte implementerat sitt program för att växla från storskaliga kalhyggen till småskaliga och/eller använda selektiva avverkningsmetoder.

 • För att de inte lämnat tillräckliga hänsynsytor på kalavverkade ytor.

Läs hela rapporten från deras certifierare här:
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000J5yhtEAB

Från FSC:s webbsida:
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRipAAE&type=certificate

Miljöorganisationernas gemensamma uttalande till IKEA/Swedwood:
http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf

 

JV loggaskyddaskogen

www.jordensvanner.se  -  www.skyddaskogen.se

 

 

PMSveaskog28nov2013

Färska körskador på sluttningen av Melakträskliden. Foto: Björn Mildh

*RÄTTELSE av uppgift i pressmeddelande: Nya uppgifter har framkommit som visar att Skydda Skogens uppgifter om att Sveaskog brutit mot 6-veckorsregeln visat sig vara felaktiga. Vi beklagar detta. Det stämmer dock att Sveaskog avverkat skyddsvärd skog och detta innan det gått 6 veckor. Men, Sveaskog har märkligt nog tydligen fått en dispens från Skogsstyrelsen som vi ej fått uppgifter om tidigare. Vår huvudsakliga kritik kvarstår mot hanteringen av ärendet och mot att statliga Sveaskog avverkar gamla skogar med höga naturvärden. Eftersom Sveaskog inlett en dialog om området med Skydda Skogens talesperson i frågan, är det kontroversiellt att berörda intressenter inte fick sina 6-veckor på sig att komma in med synpunkter om den planerade avverkningen till markägare och berörd myndighet. Skydda Skogen kommer att gräva vidare i denna fråga.

Ansvarig för ärendet på Skydda Skogen, Björn Mildh, skickade idag en kommentar till Sveaskog om frågan:

Sveaskogs avverkning på Melakträskliden.

Så sent som i oktober 2013 uppmärksammade vi Sveaskog på Melakträskliden och bad er spara denna nästan 200-åriga naturskog uppkommen efter en brand kring 1830, se bildalbum. 

En månad senare såg er tidigare naturvårdsskog ut så här

Då avbröt Sveaskog plötsligt avverkningen akut och bolagets ekolog gav oss beskedet att fel begåtts.

Samma svar fick vi av planeringsledaren. "Vi skulle inte ha inlett denna avverkning och har alltså gjort fel. Vi har konstaterat brister i vår hantering".

Båda tydliggjorde dessutom att Sveaskog ville söka om särskild dispens hos Skogsstyrelsen för att få lämna allt virket kvar på hygget.

Vad var skälet till Sveaskogs plötsliga agerande?
När ett skogsbolag handlar så här är skälet nästan undantagslöst att man avverkat olagligt.
Timmerförordningen förbjuder dessutom handel med timmer från "olaglig avverkning".

Men två veckor senare visar Sveaskogs lokala företrädare plötsligt upp ett dispensdokument gällande avverkningen. Det gav bolaget rätt att börja slutavverka naturskogen bara två dagar efter att avverkningsanmälan inkommit (5.11.) och utan att någon bedömning av naturskogen gjorts innan av Skogsstyrelsen.

Med vänlig hälsning/

Björn Mildh, ideell naturvårdare,

 

Pressmeddelandet:

Staten måste ta större ansvar i skogen

För två veckor sedan avverkade statliga Sveaskog en naturskog på Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun, trots att där fanns höga naturvärden. Nu avslöjar Skydda Skogen dessutom att avverkningen inte följde gällande lagstiftning för behandling från Skogsstyrelsen – den är i själva verket ett lagbrott*. (*Se rättelse överst!)

- Jag anade att det var någonting som inte stämde med själva avverkningen, säger Björn Mildh, aktiv i Föreningen Skydda Skogen. Trots att jag haft en dialog med Sveaskog under många år försökte de att sopa lagbrottet under mattan.

Då fallet granskades av Skydda Skogen visade det sig att avverkningen påbörjats endast några dagar efter att avverkningsanmälan inkommit till Skogsstyrelsen. Enligt skogsvårdslagen måste bolaget vänta minst 6 veckor för att myndigheten ska hinna handlägga ärendet.*

Själva området Melakträskliden uppmärksammades eftersom det hyser höga naturvärden. Skogen där var tidigare klassad som naturvårdsskog, vilket innebär att den inte får avverkas. Just nu pågår dock ett nedklassningståg på Sveaskogs marker i Norrbotten, vilket innebär att skogar som tidigare varit fredade nu blir föremål för avverkning.

- Sveaskog hävdar att det finns ännu finare skogar än den här, och att det är därför den skall avverkas, berättar Björn Mildh. Men var de finare skogarna ligger får vi inte veta. Det finns ingen transparens. I dagens kritiska läge för mångfalden finns det inte något utrymme för att prioritera bort någon av de kvarvarande gamla naturskogarna i Sverige. Staten bör ta sitt ansvar och inte avverka naturskog för att bidra till en bra kvartalsrapport för Sveaskog, avslutar Björn Mildh.

Presskontakt

Björn Mildh 0911-68265

Om Melakträskliden
Naturskogen på Melakträskliden är en höjdlägesbarrskog på ca 500 meters nivå. Den är tydligt flerskiktad, olikåldrig och självgallrad. Länsstyrelsen har klassat den som urskogsartad. Skogen uppkom efter en brand på 1830-talet och är därmed över 170 år. Branden var så häftig att få träd överlevde. Som en följd av detta är det sparsamt med död ved (lågor). Men det finns ganska gott om döende, gamla granar som ofta är hänglavsdraperade.

Bilder från skogen finns här

lagbrottSönderkörd skogsbäck. Ett av alla övertramp som bara går förbi. Foto: Olli Manninen 2009

Idag skickar Skydda Skogen ett brev till Riksrevisionen med en uppmaning om att granska Skogsstyrelsens insatser för att bevara den biologiska mångfalden i skogen samt regeringens styrning av Skogsstyrelsens arbete. Riksrevisionen granskar statliga myndigheter och verksamheter och kontrollerar huruvida de sköter sitt arbete.

Skogsstyrelsen är den förvaltningsmyndighet som har hand om skogsbruksfrågor och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de jämställda skogspolitiska målen (produktionsmålet och miljömålet) som beslutats av riksdagen kan uppnås.

I Sverige avverkar skogsbolag och andra skogsbrukare skogar med höga naturvärden samt använder undermåligt miljömässiga förfaringssätt vid avverkning. Hela 36 procent av alla avverkningar i Sverige levde inte upp skogsvårdslagens krav om generell hänsyn (2011). Trots det uteblir repressalierna. Skogsstyrelsen saknar resurser att granska alla avverkningsanmälningar som kommer in till myndigheten och antalet förelägganden och förbud är få.

Enligt EU:s timmerförordning är en avverkning olaglig när de regler som finns i skogsvårdslagen, miljöbalken och artskyddsförordningen inte följs.

Skydda Skogen uppmanar i sitt brev till Riksrevisionen att myndigheten granskar huruvida Skogsstyrelsen, i sin roll som tillsynsmyndighet, agerar i enlighet med kraven i svensk lagstiftning och med kraven som ställs enligt EU:s lagstiftning. Verkar Skogsstyrelsen och därtill regeringen för att miljömålet Levande skogar kan nås?

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vindkraft får inte ställas

mot biologisk mångfald


Föreningen Skydda Skogen riktar i ett remissvar stark kritik mot Energimyndighetens förslag om att utpeka ett stort antal naturskyddade områden som riksintressen för vindbruk.

- Det är olyckligt när olika miljövärden ställs mot varandra, säger Christer Borg, talesperson för Föreningen Skydda Skogen. Vi är mycket kritiska till att statliga Energimyndigheten valt denna strategi, trots att det inte alls är nödvändigt. Det finns gott om andra platser med goda vindförhållanden, såsom industrimark, utanför städer och nära motorvägar etc – bygg vindkraften där istället!

Skydda Skogen understryker att kritiken inte handlar om utbyggnad av vindkraft i sig, utan just om förslagen till var dessa etableringar ska ske. Föreningen poängterar även att det är lika viktigt att också satsa på energieffektiviseringar och minskad energikonsumtion. I sitt remissvar lyfter föreningen upp några exempel på skogsområden som är hotade av avverkning, och som nu fått ytterligare hot, genom Energimyndighetens förslag till utpekande av området som riksintresse för vindbruk.

- Ett exempel på ett hotat område är Karats Råvvåive Vildmark i Jokkmokks kommun säger Linda Ellegaard Nordström från Föreningen Skydda Skogen. Det är ett 12000 ha stort naturskogsområde i väglöst land som vi kämpar för att skydda. Förslaget om riksintresse för vindkraft på lågfjället Uppavare ligger också helt i kant mot Pärlälvens fjällurskogsreservat, som är riksintresse obrutet fjällområde. Vi uppmanar Energimyndigheten att se ett steg längre, och sluta att ställa olika miljöintressen mot varandra. Det vinner varken klimatet eller den biologiska mångfalden på.

Läs hela remissvaret på www.skyddaskogen.se

 
Presskontakt:

Linda Ellegaard Nordström 070-2541148 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Christer Borg, talesperson för Skydda Skogen 070-6847431