Login Form

IKEA och Swedwood ska ha möte med miljöorganisationer om skogsbruket iryska Karelen.

Sedan i våras har IKEA och Swedwoods skogsbruk i ryska Karelenkraftigt kritiserats av Skydda Skogen och andra miljöorganisationer,däribland den karelska organisationen SPOK. Läs mer om kritiken här (http://www.protecttheforest.se/ikea/sv).

Kampanjen har växt och fåttstöd runt om i världen, och över 170 000 personer harskrivit under i protest mot IKEA:s skogsskövling.

Nu har IKEA och Swedwood accepterat en inbjudan till ett möte medSkydda Skogen, Jordens Vänner, SPOK, och Greenpeace Ryssland för attdiskutera skogsbruket i Karelen.

- Mötet kommer att äga rum under hösten, säger Linda EllegaardNordström, ledamot i Skydda Skogen. Vi hoppas att IKEA och Swedwoodlyssnar på kritiken från kunder och miljöorganisationer och slutaravverka värdefull naturskog.


Inbjudan till möte 2012-11-16

 

Presskontakt:

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-25 411 48Elin Götmark, styrelseledamot i Skydda Skogen, 070-67 87 423

Sveaskogs charmoffensiv får kritik från miljörörelsen

 
Sveaskog har startat en charmoffensiv riktad till riksdagens miljö- och jordbruksutskott och till riksdagsmän i Norrbotten och Västerbotten. Ledamöterna tas ut på exkursioner till noga utvalda visningshyggen i bolagets skogar ”där de hinner varva ner och har tid för samtal”. Målgruppen är alltså landets lagstiftare. 

- På Sveaskogs marker bortom allfarvägarna visar bolaget sitt rätta ansikte, med avverkade gammelskogar, nerhuggna naturvärdesträd och avverkningsplanerade nyckelbiotoper, och där miljövård och FSC-regler fortfarande är okända begrepp, men det fick man självfallet inte se.  Att allsidigt sätta sig in i skogsfrågorna var tydligen inte viktigt, det räckte med att lyssna till Sveaskogs lobbyister, säger Björn Mildh, styrelseledamot i Skydda Skogen.

Sveaskog har påtagit sig rollen att företräda skogsbolagen. Ledamöterna förmedlas bilden att Sveaskogs policy följs av alla inom svenskt skogsbruk. 

- I själva verket följs den inte ens av Sveaskog själva, säger Björn Mildh. 

Skogsbolagen vill behålla det de kallar ”den svenska modellen”, med kalhygge, markberedning, plantering, gallringar och slutligen ett nytt kalhygge. Omloppstiden är 80 – 100 år och kan kanske pressas ner. Plantager – monokulturer – som bolagen envisas med att kalla ”skog” tar upp en allt större del av landskapet. 

- I Sverige kritiserar vi länder i tropikerna som hugger ner sina naturskogar och ersätter dem med oljepalmsplantager, monokulturer, säger Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. Och vad gör vi i Sverige? Jo, vi hugger i snabb takt ner våra återstående egna naturskogar och gör om dem till tall- eller granplanteringar. Vilken är skillnaden? 

Skogsbruket vill ha kvar en oförändrad skogsvårdslag som är fristående från brottsbalken och som ger bolagen straffimmunitet och stor frihet. Man är även helt emot hyggesfritt skogsbruk. Det är skälet till charmoffensiven, som har målet att övertyga riksdagsledamöterna. 

- Sveaskog kan alla knepen. Svenskt skogsbruk måste bli skonsammare. Skogsvårdslagen måste skrivas om, säger Björn Mildh för Skydda Skogen.

Kontakt:

Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Mobiltfn: 076 - 789 59 64

Björn Mildh, styrelseledamot Skydda Skogen  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Telefon 0911 – 682 65

Regeringen har valt sida

i kampen om Ojnareskogen

 
Föreningen Skydda skogen kritiserar alliansregeringen för deras dolda ställningstagande i frågan om Ojnareskogens framtid. Medlemmar i Skydda skogen deltar aktivt i kampen för skogen. Föreningen uppmanar alla som har möjlighet att delta i protesterna, som sedan en vecka tillbaka helt stoppar avverkningen av Ojnareskogen vid det planerade kalkbrottet på norra Gotland.

- Kampen för Ojnareskogen har pågått i sju år, säger Lisa Behrenfeldt från Skydda Skogen. Att Nordkalk nu fått rätt att anlägga ett kalkbrott i området är en skandal. Efter flera avslag och överklaganden gav Miljööverdomstolen sitt godkännande till kalkbrottet, först efter att regeringen smugit igenom en ändring av en paragraf i Miljöbalken. I det hotade området har cirka 265 olika rödlistade arter hittats. 

Ojnareskogen är del av ett stort sammanhängande naturområde, med gammal tallskog, alvar och små våtmarker, och ligger mitt mellan Bästeträsk naturreservat och Bräntings haids naturreservat. Två områden som även är skyddade enligt Natura 2000. Naturvårdsverket vill göra området till nationalpark i sin helhet. Beslutet är redan fattat – och kommer att verkställas förutsatt att det inte blir något kalkbrott.

- Att ge Nordkalk tillåtelse till kalkbrottet i Ojnareskogen är nonchalant och oerhört dumdristigt, säger Jonas Idevall Hagren från Skydda Skogen. Det är omöjligt att beräkna vad som händer när ett 170 hektar stort och 25 meter djupt hål tas upp i kalkberggrunden, och projektet äventyrar hela norra Gotlands vattenförsörjning.

Skydda skogen riktar skarp kritik mot att Sverige, genom att ge Nordkalk sitt godkännande, bryter mot både internationella och nationella åtaganden, som konventionen om biologisk mångfald och flera av miljömålen:

Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Grundvatten av god kvalitet.

- Fallet handlar inte enbart om tallarna och kalkstenen i Ojnareskogen, fortsätter Lisa Behrenfeldt. Att regeringen låter kortsiktiga vinstintressen väga tyngre än tillgången på dricksvatten och oersättliga naturvärden är skrämmande. Vad krävs för att ett område ska skyddas på riktigt?

Fallet är överklagat till Högsta domstolen. Det finns fortfarande chans att låta Ojnareskogen bli en nationalpark istället för en skamfull jättebassäng. Nu har regeringen låtit det gå så långt att ansvaret fallit på en grupp aktivister med civilkurage. Det säger allt om vad regeringens miljöambitioner betyder i praktiken.

Föreningen Skydda skogen har haft folk på plats tillsammans med de andra aktivisterna i skogen i flera omgångar sen Nordkalk fick godkänt av Miljööverdomstolen i början av juli. 

- Vi kräver att regeringen agerar i frågan, säger Jonas Idevall Hagren. Återinför stoppregeln i miljöbalken nu!


Presskontakt:

Lisa Behrenfeldt 070-4620373 medlem i Skydda skogen och på plats i Ojnareskogen (tom. måndag).

Jonas Idevall Hagren 073-5707021 medlem i Skydda Skogen och på plats i Ojnareskogen för andra gången i sommar.

Open letter to Ikea and Swedwood from Protect the Forest


Dear, Anders Hildeman (Global Forestry Manager at Ikea of Sweden), Mikael Ohlsson (CEO of Ikea Group Management), and Leif Hultman (CEO of Swedwood International)

We would like to invite you to a meeting about Swedwood's forestry in Russian Karelia. Since Ikea owns Swedwood and is responsible for Swedwood's activities, we welcome representatives from Ikea to the meeting. We also invite SPOK, a Karelian nature conservation organisation which has been working with Karelian forests since 1996. Furthermore, we also invite Friends of the Earth Sweden and Greenpeace Russia – both organizations have been working with Ikea/Swedwood's forestry in Karelia.

We suppose that you have noticed our campaign which draws attention to the truth about Swedwood's loggings in Russian Karelia. We do not accept that valuable old growth forests are being devastated so that Ikea can profit by means of cheap wood furniture. Furthermore, Ikea is greenwashing their forestry by using the environmental forestry certification FSC. We know from Sweden and other examples throughout the world that this certification is very weak when it comes to actual considerations for nature – but quite successful in making "dirty" forestry appear responsible.

As part of our campaign, we address five demands to Ikea/Swedwood, where we outline what Ikea/Swedwood can do towards a more trustworthy forestry in Russian Karelia. Since the campaign was launched, it has grown both on a national and international level. The campaign has also gotten support from organizations such as Global Forest Coalition, Timber Watch Coalition in South Africa, SumOfUs, Fältbiologerna, Friends of the Earth Sweden and Rainforest Rescue.

We also suggest an agenda for the meeting:

1. Welcome and presentation of all participants

2. Overview and confirmation of the agenda

3. Presentation of each stakeholders view on Ikea/Swedwood's forestry in Russian Karelia

4. The future of Ikea/Swedwood's leased forests in Russian Karelia
a) Suggestions for change – five steps towards a more trustworthy Ikea, from Protect the Forest
b) Comments from the environmental organizations
c) Comments from Ikea and Swedwood

5. Next meeting?

We hope that you, as you claim, take the consequences of forestry seriously and therefore accept our invitation to this meeting. The meeting will be held if the principal concerned parties will be able to attend. Otherwise the meeting will be postponed to late October or early November.

Date: 2012-09-13

Time: 13.00

Place: Stockholm

Please respond by 2012-09-06 at the latest. Reply to linda.nordstrom (at) skyddaskogen.se

Best regards,

Viktor Säfve, Chair of Protect the Forest

Haddebo 2012-08-30

Lägg ned arbetet Mellanskog!

Mellanskog avverkar känslig natur med rödlistade arter där Nordkalk vill anlägga ett transportband. Foto: Robert Svensson

 

Mellanskog utför just nu avverkningar åt det finska företaget Nordkalk på norra Gotland. Det rör sig om en cirka 50 meter bred och nästan en mil lång gata som löper från den nuvarande verksamheten vid Storugns upp till Ojnareskogen.

Där har man för avsikt att avverka skog i en mycket känslig miljö för att Nordkalk vill bryta kalk. Det hela kommer att sluta med ett 170 hektar vidsträckt och 25 meter djupt hål. I området finns flera nyckelbiotoper och ett mycket stort antal missgynnade och hotade arter.

Här följer ett utdrag ur Mellanskogs miljöpolicy:

"Mellanskog avverkar ej skogar som Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotoper. Undantaget är avverkning, som i samråd med Skogsstyrelsen, bedömts förstärka eller gynna de naturvärden som finns i nyckelbiotopen, s.k. naturvårdande skötsel."

Eftersom man avverkar på uppdrag av Nordkalk som i sin tur hänvisar till Mark- och miljööverdomstolens DOM 2012-07-05 (Mål nr M 10582-11) menar Mellanskog att det inte strider mot företagets miljöpolicy som sägar att man inte ska avverka nyckelbiotoper. (fältbiologerna.se: http://www.mixcloud.com/AlvaSnis/faltbiologernas-intervju-med-mellanskog/, sverigesradio.se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5208023).

— Det är mycket märkligt att Mellanskogs ambitioner på miljöområdet styrs av andra utanför företaget. En policy att ta på allvar måste givetvis vara något ett företag följer och arbetar efter helt oberoende av utomstående intressen, säger Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen.

Mellanskogs projektledare vägrar att uppge sitt namn på Skydda Skogens förfrågan. Foto: Robert Svensson

 

Föreningen Skydda Skogen kräver nu att Mellanskog tar ansvar för både hotade arter och kommande generationers möjligheter på Gotland och därför genast avbryter avverkningarna. 

— Att avverka nyckelbiotoper med flerhundraåriga träd och omvandla dessa marker till industrimark är ju värre än att hugga nyckelbiotoper i det vanliga skogsbrukandet. I detta fall kan ju naturvärdena aldrig komma tillbaka. Det här är ett område med 265 rödlistade arter. 3 arter är endemiska. Om Mellanskog fortsätter med arbetet riskerar man världspopulationen hos dessa. Dessutom visar Mellanskog med sitt agerande att de fullständigt struntar i Gotlands vatten. Åk hem, säger Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen.

 

Kontakt:

Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen 076-135 76 00

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Viktor.Säfve, ordförande, Skydda Skogen 076-114 88 11

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.