Login Form

I veckan kom en ny tjock rapport från Skogsstyrelsen: "Skogsskötsel med nya möjligheter". Rapporten är i princip en partsinlaga från skogsnäringen, som förespråkar ökad produktion. Detta ska ske bland annat genom intensivare skötsel, gödsling, dikning och främmande trädslag. Skydda Skogen har tidigare sågat rapporten i remiss-stadiet, tillsammans med många andra aktörer, men detta har inte gjort något avtryck i rapporten.

- Det är märkligt hur en myndighet kan producera en så ensidig rapport, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen. Skogen är en fråga för hela samhället, inte bara skogsnäringen: den berör exempelvis biologisk mångfald, klimat, människors närmiljö, naturturism och rennäring. Men i rapporten tillåts skogsnäringen lägga fram en önskelista med ett ensidigt fokus på mer produktion, utan tillräcklig analys av konsekvenserna. Risken är stor att förslaget om ett ökat intensivt skogsbruk leder till en kollaps av skogens ekosystem.

Rapporten fokuserar mycket på bioenergi som en klimatlösning. Skogsindustrin får därmed större spelrum att hugga ned de sista naturskogarna som ännu inte är skyddade. Skydda Skogen har många exempel på hotade naturskogar som ska avverkas eller redan har avverkats. Skog som behöver skyddas, inte kalavverkas.

I samverkansgruppen för rapporten ingick 12 medlemmar varav 11 är knutna till skogsindustrin, den tolfte är från Naturskyddsföreningen. Men Naturskyddsföreningen uteslöts i slutfasen av arbetet när det togs beslut om viktiga formuleringar, och de har reserverat sig mot rapporten. Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen säger i Ekot:
- Vi menar att den här rapporten i princip är en partsinlaga från skogsbruket och att vi riskerar att hamna ännu längre ifrån de mål som Sverige har satt upp för bland annat biologisk mångfald.

Det saknas också tillräcklig vetenskaplig utvärdering av rapporten. De forskare som tillfrågades fick för kort tid på sig, och Skogsstyrelsens egna specialister kom sent in i processen. Ett antal av dem riktade då skarp kritik mot rapportens slutsatser.

- Ett exempel på bristerna är behandlingen av dikning och dikesrensning, säger Elin Götmark. Rapporten förespråkar dikning för att öka produktionen. Men den har inte tagit till sig forskningen om att diken på bördiga torvjordar leder till nedbrytning av organiskt material som släpper ut stora mängder växthusgaser. Totalt sett är de svenska utsläppen från detta ungefär lika stort som från personbilstrafiken i Sverige.

Skydda Skogen anser att rapporten bör göras om utifrån en vetenskaplig basis. Alla delar bör skrivas med fokus på hur skogsskötsel kan bedrivas inom ekosystemens gränser. Det är nämligen ekosystemens tillstånd som skall begränsa virkesproduktionen och inte tvärtom.

Många av de värdefulla tallnaturskogarna i Gåsbergets värdetrakt och Ore Skogsrike är brandpräglade och har höga naturvärden knutet till detta. Foto: Privat.

Agera för att bevara de skyddsvärda skogarna i Ore Skogsrike, skriver Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna i ett brev idag till landshövdingen och länsrådet i Dalarna samt till andra berörda myndigheter och politiker.

Det stora sammanhängande skogsområdet vid Björkvattnet i Jämtland hyser höga naturvärden och behöver bevaras för att nå nationella och internationella miljömål, menar Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

Idag publiceras rapporten Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018 som beskriver förra sommarens inventeringar vid Björkvattnet i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. Syftet med Forskningsresan är att kartlägga naturvärden i oskyddade skogar. Vid Björkvattnet finns ett större sammanhängande område med äldre värdefulla naturskogar som saknar formellt skydd. Flera av naturskogarna vid Björkvattnet är idag avverkningsanmälda.

- Med tanke på skogarnas mycket höga naturvärden är det inte acceptabelt att dessa värdefulla skogar ska avverkas, säger samordnarna för Forskningsresan och representanter för Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

Grannaturskogen som nu planeras för avverkning i Dikanäs. Foto: Jon Andersson.

Skog med mycket höga naturvärden ovanför den fjällnära gränsen är planerad för avverkning i Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun. Hittills har 20 rödlistade arter hittats i en översiktlig inventering i de avverkningsanmälda skogarna. Där finns även mindre partier med urskog och rikligt med död ved. Det är Vilhelmina Övre Allmänningsskog som planerar avverkningarna.

Förekomsten av spårhack av tretåig hackspett är bitvis riklig på granarna i de ekologiskt värdefulla skogarna vid Björkvattnet. Foto: Bo Karlstens.

Samordnare för Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker har till Länsstyrelsen i Jämtland skickat in ett naturreservatsförslag som omfattar ett flertal naturskogar vid Björkvattnet i Frostviken i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. De aktuella naturskogarna har höga naturvärden, hyser en stor mångfald av arter och utgör delar av ett större sammanhängande äldre naturskogsområde. Flera avverkningsanmälningar har inkommit i de inventerade områdena, varav flera omfattar registrerade nyckelbiotoper.