Login Form

Många av de värdefulla tallnaturskogarna i Gåsbergets värdetrakt och Ore Skogsrike är brandpräglade och har höga naturvärden knutet till detta. Foto: Privat.

Agera för att bevara de skyddsvärda skogarna i Ore Skogsrike, skriver Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna i ett brev idag till landshövdingen och länsrådet i Dalarna samt till andra berörda myndigheter och politiker.

Grannaturskogen som nu planeras för avverkning i Dikanäs. Foto: Jon Andersson.

Skog med mycket höga naturvärden ovanför den fjällnära gränsen är planerad för avverkning i Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun. Hittills har 20 rödlistade arter hittats i en översiktlig inventering i de avverkningsanmälda skogarna. Där finns även mindre partier med urskog och rikligt med död ved. Det är Vilhelmina Övre Allmänningsskog som planerar avverkningarna.

Förekomsten av spårhack av tretåig hackspett är bitvis riklig på granarna i de ekologiskt värdefulla skogarna vid Björkvattnet. Foto: Bo Karlstens.

Samordnare för Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker har till Länsstyrelsen i Jämtland skickat in ett naturreservatsförslag som omfattar ett flertal naturskogar vid Björkvattnet i Frostviken i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. De aktuella naturskogarna har höga naturvärden, hyser en stor mångfald av arter och utgör delar av ett större sammanhängande äldre naturskogsområde. Flera avverkningsanmälningar har inkommit i de inventerade områdena, varav flera omfattar registrerade nyckelbiotoper.

Det stora sammanhängande skogsområdet vid Björkvattnet i Jämtland hyser höga naturvärden och behöver bevaras för att nå nationella och internationella miljömål, menar Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

Idag publiceras rapporten Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018 som beskriver förra sommarens inventeringar vid Björkvattnet i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. Syftet med Forskningsresan är att kartlägga naturvärden i oskyddade skogar. Vid Björkvattnet finns ett större sammanhängande område med äldre värdefulla naturskogar som saknar formellt skydd. Flera av naturskogarna vid Björkvattnet är idag avverkningsanmälda.

- Med tanke på skogarnas mycket höga naturvärden är det inte acceptabelt att dessa värdefulla skogar ska avverkas, säger samordnarna för Forskningsresan och representanter för Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

Den värdefulla naturskogen vid Lill-Skarje i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun som Sveaskog planerar att avverka. Foto: Björn Olin.

Pressmeddelande 2019-04-21

Sveaskog planerar att avverka den värdefulla äldre naturskogen vid Lill-Skarja i Arjeplogs kommun under kommande vecka. Det rör sig om nästan 40 hektar skog som ska avverkas. Länsstyrelsen kräver att få inventera skogen innan den avverkas men Sveaskog väljer nu avverka ändå. Samebyn och ideell naturvård är starkt kritiska till beslutet.

Den avverkningsanmälda skogen i Lill-Skarja utgörs av en grandominerad gammal barrblandskog med visst lövinslag. Skogen ligger inom Maskaure sameby och är en viktig renbetesmark men framför allt kalvningsland. Vid snörika vintrar är området ovärderligt då det kuperade landskapet tinar tidigt på våren. Området är hänglavsbärande och skyddar renkalvarna under sina första veckor i livet innan andra områden tinat.

Maskaure skogssameby är mycket angelägen om att skogen ska sparas. Leif Lundberg från Maskaure sameby är allvarligt bekymrad.

- Vi är så illa trängda av Sveaskog. Det är stora områden som avverkas i samebyn och nu tar bolaget de sista resterna. All äldre skog här är rik på hänglav som är renens foder under vintern och vårvintern. Det här är förkastligt, säger Leif Lundberg.

Den avverkningsplanerade skogen vid Lill-Skarja gränsar i söder mot ett några år gammat hygge där samma typ av naturskog tidigare vuxit. Detta hygge har markberetts och kommer därmed att under decennier vara otjänligt som renbetesmark.

- Mer än hälften av alla skogar i Maskaure sameby har redan avverkats. Vi har rätt att leva och verka här men Sveaskog lyssnar inte på oss.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har upprepade gånger bett Sveaskog att avvakta med att avverka skogen tills det blir barmark eftersom myndigheten önskar inventera skogen. En snabb visuell bedömning av skogens struktur utförd av ideell naturvård talar för höga naturvärden, mest troligt av nyckelbiotopsklass.

- Det är högst anmärkningsvärt att Sveaskog inte lyssnar på Länsstyrelsen och väljer att avverka skogen innan den ens har inventerats. Vi ber Sveaskog att omedelbart dra tillbaka sin avverkningsanmälan vid Lill-Skarja. Sveaskog ska inte som statligt bolag köra över samebyar eller myndigheter och inte heller avverka skogar med höga naturvärden, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen.

Nyligen krävde 23 organisationer och 45 000 privatpersoner att Sveaskogs avkastningskrav sänks för att göra det möjligt för bolaget att skydda alla skogar med höga naturvärden. Skydda Skogen och 11 andra organisationer skrev även ett öppet brev till Sveaskog i mars med krav om att naturskogen vid Lill-Skarja och andra äldre skogar med höga naturvärden måste skyddas långsiktigt. Sveaskog har hittills inte svarat på detta brev.

Läs öppet brev till Sveaskog om Lill-Skarja från Skydda Skogen och en representant från Maskaure sameby här.

Läs om ett flertal andra skogar som Sveaskog planerar att avverka här.

Läs ett öppet brev från Skydda Skogen och 11 andra organisationer till Sveaskog (från mars 2019) om att bl.a. Lill-Skarja bör skyddas här.

Kortfilm om skogen vid Lill-Skarja här

Kontakt

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen, elin.gotmark(@)fripost.org, 070-678 74 23
Leif Lundberg, Maskaure sameby, 070-249 70 40