Login Form

Skogsstyrelsen stoppar tills vidare arbetet med att formellt skydda skog på grund av en kraftigt minskad budget. Det råder även osäkerheter kring skydd och ersättning i fjällnära skog. Förkastligt, anser Skydda Skogen, och kräver att anslaget till skydd av skog höjs kraftigt i vårändringsbudgeten.

Det statliga skogsbolaget Sveaskogs skogar ägs gemensamt av svenska folket. Att naturvärdena i skogen värnas är viktigt för de flesta svenskar enligt opinionsundersökningar. Trots det har skogsbolaget under de senaste åren fått hård kritik för avverkningar av skogar med höga naturvärden och undermåliga skogsbruksmetoder. Forskare menar att bevarandet av levande skogar och den biologiska mångfalden är en ödesfråga. Idag lanserar 23 organisationer kampanjen Vår skog där allmänheten ges en chans att påverka förvaltningen av Sveaskog. 

- Trots att opinionsundersökningar visar att miljö och folkhälsa är de värden som väger tyngst hos allmänheten när det gäller skogen, har förvaltningen av statens egna skogar inte formats efter detta. Skogen är också viktig för exempelvis turism, friluftsliv och renskötsel. Vi kräver nu att regering och riksdag agerar. Alla som delar den åsikten uppmanas att skriva under folkuppropet ”Vår skog”, säger Viktor Säfve, Skydda Skogen.

 

Skellefteå Kraft producerar fjärrvärme från skog. Foto: Mattias Hedström via Wikipedia

Över 120 miljöorganisationer från hela världen har gått samman för att gemensamt protestera mot användningen av biobränslen från skog. Organisationerna menar att biobränslen är en villfarelse som inte löser klimatproblemet. Satsningen bör istället vara på skydd och restaurering av skog. I Sverige har Skydda Skogen skrivit under.

I ett brev skriver organisationerna:

- Vi tror inte på förbränning av skogens biomassa. Vi vänder oss till regeringar, finanssektorn, företag och det civila samhället för att stoppa expansionen av bioenergi. Subventioner till skogsbiobränslen måste bort! Att skydda och restaurera världens skogar är en klimatlösning men att bränna upp skog är inte det.

En internationell allians av över 120 organisationer från 40 länder varnar för att den globalt och snabbt växande bioekonomin utgör ett allvarligt hot mot klimatet, naturen och mänskliga rättigheter.

Utöver att offentliggöra ett öppet brev, lanseras ett upprop i samband med den internationella aktionsdagen mot bioenergi (7 november 2018), som uppmanar regeringar runt om i världen att främja beprövad teknik med låga koldioxidutsläpp, agera för minskad överkonsumtion och att skydda skogar och andra ekosystem.

Under de senaste åren har regeringar från bland annat Sverige, Storbritannien, Brasilien och Sydkorea förordat förbränning av skogsbiomassa för energiändamål för att motverka klimatförändringarna. Ett stort och växande antal vetenskapliga studier visar dock att förbränning av biomassa inte ger mindre koldioxidutsläpp än fossilt kol, samtidigt som biologisk mångfald och mänskliga rättigheter hotas. 

Skydda Skogen vann nyligen en domstolsprövning i Kammarrätten i Göteborg som kan komma att förändra Skogsstyrelsens tillsyn av skogsbruket och kanske hela skogsbruket. Detta då domen innebär att det nu blir betydligt större möjligheter till insyn och till juridiska prövningar av Skogsstyrelsens verksamhet. 

Kammarrätten har kommit fram till att de av Skogsstyrelsen, i samband med skogsavverkningar, utfärdade ”Vägledningar” är  beslut som får överklagas. Tidigare har både Skogsstyrelsen och domstolar hävdat att vägledningarna ej får överklagas.   

Grunden för en rättsstat är att myndigheternas beslut kan överprövas i högre instans. Själva lagtillämpningen och de  myndigheterna som skall tillämpa lagarna är beroende av att lagen prövas i högre instanser. Något som enbart kan ske genom  överklagande. Det är så det skapas praxis, vilka myndigheterna måste följa. Att skogsbruket och Skogsstyrelsen under så  lång tid kommit undan överprövningar av beslut i samband med skogsavverkningar är mycket allvarligt. Detta har skapat en  myndighetskultur där man kan ta sina beslut utan risk att de överklagas. Myndigheterna har då kunnat tolka lagen ”efter eget huvud” och har aldrig fått någon vägledning i sin myndighetsutövning från högre rättsliga instanser.David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen, säger:

-Skydda Skogen är mycket nöjd med att Kammarrätten delar föreningens syn på Skogsstyrelsens myndighetsutövning i  samband med skogsavverkningar och att vägledningarna nu kan få prövas av domstolar. Domen öppnar för att miljöföreningar  kan få överklaga Skogsstyrelsens beslut på samma sätt som andra myndighetsbeslut. Detta borde välkomnas av myndigheter,  skogsnäringen och alla som verkar för att lagen ska styra i ett demokratiskt samhälle.

Foto: Tage Olsin, Wikipedia