Login Form

Pressmeddelande 2015-09-23

Byggnationen av Götalandsbanan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats strax öster om Göteborg med kringliggande exploatering hotar att förstöra Yxsjöområdet, ett av södra Sveriges mest skyddsvärda naturområden. Detta konstateras i en ny konsultutredning* som visar att tidigare järnvägsutredning har mycket stora brister i beskrivningen av miljökonsekvenserna vilket står i strid med miljölagstiftning, miljömål och en hållbar utveckling.

Utredningen visar tydligt att tidigare järnvägsutredningar kring miljökonsekvenserna för höghastighetsbanan varit mycket bristfälliga. Konsekvenserna för miljön har inte beskrivits och någon sammanvägd bedömning utifrån ett nytt stationsläge med kringliggande byggnation har ej gjorts. Vilket strider mot EU:s miljölagstiftning och den svenska miljöbalken. Trots detta fortskrider planeringen för byggnationen mitt i ett unikt naturområde med högsta naturvärde med förekomst av ett stort antal skyddsvärda växt- och djurarter.

För att byggnationen skall kunna genomföras inom ramen för miljölagstiftning och miljömål så krävs enligt utredningen en alternativ dragning av höghastigsbanan och en minskning av kringliggande byggnation. Ett alternativ föreslås i utredningen som enbart skulle innebära en ökad restid med 3,9 sekunder mellan Landvetter flygplats och Mölnlycke. Samtidigt skulle oersättliga naturvärden kunna bevaras (se bifogat pressmeddelande). Utredningen "Yxsjöområdets miljövärden i ett landskapsperspektiv - exploatering, konflikter och lösningar" kommer att presenteras vid en pressinformation av författaren Peter Nolbrant, BioDiverse Naturkonsult.

ONSDAG 23/9 KL. 13:15. BLÅ RUMMET, MÖLNLYCKE KULTURHUS
För mer information kontakta: Christer Johansson 0734 – 22 61 57
Michael Nilsson 0768 – 36 99 70
Naturskyddsföreningen i Härryda
Göteborgs Ornitologiska Förening
Skydda Skogen

* Utredningen "Yxsjöområdets miljövärden i ett landskapsperspektiv - exploatering, konflikter och lösningar" har gjorts på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Härryda och Göteborgs Ornitologiska Förening.

Pressmeddelande 2015-09-14

Idag lämnar föreningen Skydda skogen över ett naturreservatsförslag till länsstyrelsen Västerbotten. Vi hoppas att regeringens beslut att skydda Ojnareskogen på Gotland som Natura 2000-område ska inspirera till att skydda Västerbottens egen pärla Rönnbäcksnäset. Också här borde fantastiska naturvärden med allt vad det innebär prioriteras framför de kortsiktiga arbetstillfällen gruvindustrin lockar med.  

I veckan beslutade regeringen att Ojnareskogen på Gotland ska utses till Natura 2000-område, vilket med stor sannolikhet sätter stopp för planerna att omvandla den otroligt rika naturen på platsen till ett gigantiskt kalkbrott. Det är ett efterlängtat beslut som mottas med stor glädje hos alla som i många år kämpat för att de ovärderliga naturvärdena inte ska utplånas. För växter och djurs skull, men också för att inte riskera dricksvattenförsörjningen och slå ut de fina möjligheterna att driva turism i området.

- Äntligen har politikerna tagit ett beslut som inte är helt förblindat av att i alla lägen skapa arbetstillfällen, oavsett hur kortsiktiga de är, eller hur stora risker de innebär för framtiden, säger Roger Olofsson, från föreningen Skydda skogen.

I Västerbotten bedrivs en kamp som på många sätt liknar den för Ojnareskogen. I Rönnbäck, strax söder om de kända turistorterna Hemavan och Tärnaby i Västerbottens län, har prospekteringsbolaget Nickel Mountain fått bearbetningskoncession för storskalig nickelbrytning. Detta trots att området är mycket rikt på naturvärden, trots att det helt skulle förstöra områdets attraktion som turistort och trots att projektet innebär en stor risk inte bara för alla som bor i närheten utan också för alla orter nedströms längs Umeälven. Området är även ett traditionellt samiskt område där gruvplanerna berör hundratals samer som kämpat emot projektet i många år.

Föreningen Skydda skogen har i två somrar varit i Rönnbäck och kartlagt naturvärdena tillsammans med föreningen Stoppa gruvan i Rönnbäck och Fältbiologerna.

- I området finns fantastiskt fin gammelskog, som är full av alla de arter som är hotade i Sverige idag på grund av skogsbruket. På de många små topparna av serpentinberg finns också speciella botaniska värden, säger Elin Götmark, talesperson för föreningen Skydda skogen.

I naturreservatsförslaget som överlämnas till Länsstyrelsen Västerbotten redovisas fynd av sammanlagt 53 rödlistade arter och 27 signalarter, samt ytterligare 26 ekologiskt intressanta arter. Därtill finns bilder på krokiga gammeltallar, klara tjärnar, skimrande myrmarker och storslagen utsikt över Vindelfjällen från bergstopparna. Föreningarna Skydda skogen, Stoppa gruvan i Rönnbäck och Fältbiologerna anser att det borde vara helt självklart att säga nej tack till gruvnäringen och bevara Rönnbäcksnäset för framtiden!

- Bildandet av ett reservat skulle ge de som bor och verkar i närområdet framtidstro, men även alla nedströms i Umeälven som är beroende av rent vatten borde välkomna beslutet, säger Roger Olofsson, från Skydda skogen och boende i Umeå. Beslutet att utse Ojnareskogen och Bästeträsk på Gotland till Natura 2000-område visar äntligen att det finns en förståelse för att vi inte kan såga av den gren vi sitter på. Nu levande och framtida generationer kommer att behöva en ren, oförstörd miljö och tillgång till rent vatten.

Kontakt:
Roger Olofsson, medlem i Skydda skogen från Umeå, 070-6566912, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Elin Götmark, talesperson i Skydda skogen, 070-6787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Marie Persson, ordförande i Stoppa Gruvan i Rönnbäck, 0738069848, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

ronnback-pm

Svenska FSC är nominerat till Jordens Vänners Greenwash-pris 2015. FSC håller naturligtvis inte med om detta och har gått ut med ett försvar. Skydda Skogen tycker dock att FSC har gjort sig förtjänta av priset, och vill visa stöd för nomineringen.

Miljörörelsen gick på 90-talet med i svenska FSC med förhoppningen om konkreta resultat. Vissa resultat har också uppnåtts, till exempel att fem procent av arealen sätts åt sidan som frivilliga avsättningar. Men som helhet är certifieringen greenwashing, eftersom 1) kraven inte har kunnat skärpas nämnvärt med tiden, 2) det i Sverige har varit nästan omöjligt för bolag att förlora sitt certifikat när de brutit mot reglerna, 3) FSC legitimerar det svenska plantage- och hyggesskogsbruket som omvandlar skogslandskapet och hotar den biologiska mångfalden, 4) certifieringen hindrar inte att många skogar med höga naturvärden avverkas och 5) frivilliga avsättningar har inget permanent skydd och kan bytas ut och avverkas.

Både Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner har hoppat av när de har märkt att arbetet inte ledde framåt och kraven inte skärptes. I Naturskyddsföreningens rapport "Credibility at Stake" dokumenteras hur värdefulla skogar avverkas och hur klagomål till certifierare inte leder någonstans. Det handlar inte bara om enstaka exempel utan är ett systemfel. Bara en gång har ett stort bolag (Bergvik) blivit av med certifieringen, men det skedde bara lokalt och de fick snart tillbaka det igen.

I FSC-standarden ingår det basala kravet att följa lagen. Även här brister det, eftersom Skogsstyrelsens egna undersökningar visar att mer än en tredjedel av alla hyggen inte följer lagens krav. Dessutom är inte FSC anpassad till Artskyddsförordningen, som kräver dispens för verksamheter som förstör livsmiljön för olika hotade arter.

Det svenska plantageskogsbruket, som kalhugger naturligt uppväxta skogar för att ersätta dem med likåldriga monokulturer av gran eller tall, hotar den biologiska mångfalden i skogen. Många arter behöver lövträd, död ved och en varierad miljö, och naturvårdsforskning visar att vi behöver avsätta tjugo procent av skogen för att ha en chans att bevara mångfalden. FSC ställer vissa positiva krav, men varken kraven eller efterlevnaden av dem är på långa vägar tillräckliga för att det certifierade skogsbruket ska kunna kallas hållbart. FSC har alltså mycket kvar att bevisa innan det är något mer än greenwashing.

Pressmeddelande utskickat 2015-04-22, med kontaktpersoner:
Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen (0706787423, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)
David van der Spoel, styrelseledamot i Skydda Skogen (0703157044, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Pressmeddelande 2015-07-27

I Rönnbäck, strax söder om de kända turistorterna Hemavan och Tärnaby i Västerbottens län, har prospekteringsbolaget Nickel Mountain fått bearbetningskoncession för storskalig nickelbrytning, trots undermålig utredning av naturvärdena. Nu har föreningen Skydda Skogen i samarbete med föreningen Stoppa gruvan i Rönnbäck inventerat de botaniska värden som är knutna till serpentinbergen i området. Resultaten stärker ytterligare argumenten för att området bör skyddas.

I år utsågs Rönnbäcksnäset till en av vinnarna i WWF:s omröstning om Sveriges hotade naturpärlor. Rönnbäcksnäset var det ”extra vackra och skyddsvärda naturområde” i Västerbottens län som röstades fram av allmänheten.  

Sedan tidigare finns många skäl till att det inte bör ges tillstånd till att etablera en gruvindustri i området. Till exempel riskerna med att anlägga en gruva i ett vattenmagasin, hot mot dricksvattenkvalitén, ekonomiska oegentligheter hos gruvbolaget, och bristande demokrati i beslutsprocessen. Gruvan är också ett hot mot turismnäringen, renskötseln, kulturvärdena, den lokala matförsörjningen, och mot hela det samiska folket som lever och verkar i området. Under 2014 visade Skydda Skogen även på höga naturvärden i skogen där gruvan planeras ligga, med fynd av 45 olika rödlistade arter, det vill säga arter som minskar eller är hotade.

-  Naturen ute på Rönnbäcksnäset är helt fantastisk. En skog full av mångfald och utsikt mot fjällen från bergstopparna. Att etablera en gruvindustri i området skulle helt slå ut alla andra värden och möjligheter som finns i en sån här plats, säger Elin Götmark, talesperson i Skydda skogen. Gruvplanerna är som ett stort hån mot alla som valt att bo här eller resa hit för naturens skull.

På Rönnbäcksnäset finns det flera kala bergstoppar av serpentinberg, som är sällsynt i Sverige. I år har inventeringarna fokuserats på de särskilda former av olika växter som bara finns på serpentin, till exempel smal ängssyra och spenslig fjällnejlika. Inventeringen har funnit den särskilda serpentinfloran på alla toppar samt överallt där berg ligger i dagen.

- Dessa serpentinväxter har nyligen uppmärksammats och kommit in på rödlistan, säger Mora Aronsson, biolog och expert på kärlväxter på Artdatabanken. Att skydda Rönnbäcksnäset är viktigt för att långsiktigt kunna bevara dessa växter.

Gruvan har väckt glädjerop från lokalpolitiker, men också motstånd från den lokala föreningen Stoppa gruvan i Rönnbäck, som bland annat lyft fram risker och konsekvenser med en gruva mitt i ett vattenmagasin i Umeälven. Bara miljöprövningen återstår innan Nickel Mountain kan börja bryta. Men bolaget har nu pausat gruvplanerna på grund av bristande lönsamhet.

– Det är väldigt värdefullt att inventerarna kommit tillbaka. De nya fynden ger ytterligare ett tungt argument mot gruvan. Vi hoppas att myndigheterna tar chansen nu när bolaget har pausat gruvplanerna, och agerar för att området ska bevaras för framtiden, säger Marie Persson, ordförande i föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck.

Kontakt
Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0706 - 78 74 23
Marie Persson, ordförande i Föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0738 - 06 98 48

 P1080028

PRESSMEDDELANDE 2015-03-26

Nyligen avverkades gammelskog i ett blivande naturreservat i Jokkmokks kommun. Trots att myndigheterna gjort bedömningen att området ska skyddas valde markägaren Jokkmokks Allmänning att avverka. Föreningen Skydda Skogen är starkt kritisk, och kräver systemskifte i skogspolitiken.

Svensk skogspolitik bygger sedan 30 år på devisen "frihet under ansvar". Det har i praktiken betytt att miljöhänsyn vid skogsbruk är helt frivillig, eftersom det inte skett några påföljder för bolag som avverkar skyddsvärda skogar. Miljörörelsen har länge varit kritisk till detta system, och för ett par år sedan skrev Dagens Nyheter om skogen som ett närmast laglöst land. Den nyligen avverkade skogen i Jokkmokk var klassad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, och låg inom gränserna för Karats-Råvvåive där Länsstyrelsen planerar att bilda naturreservat.

- Hur mycket mer skyddsvärd natur kommer att förstöras innan våra politiker inser att bolagen själva inte klarar av att ta ansvar för miljön? Avverkningen i Karats-Råvvåive är ytterligare ett bevis på skogsindustrins ogenerade missbruk av sin tilldelade frihet, menar Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen.

Över hela landet avverkas nyckelbiotoper och andra skyddsvärda skogar, och myndigheterna anser sig inte kunna stoppa det. Det största problemet är att det avsätts alldeles för lite resurser till reservatsbildning. Ett annat stort problem är att mycket av gällande miljölagstiftning inte tillämpas på skogsbruket, något som Skydda Skogen uppmärksammat i en ny rapport som släpptes i tisdags.

Jokkmokks Allmänning, som till hälften ägs av skogsbolaget SCA, har flera planerade avverkningar i det blivande reservatet Karats-Råvvåive. Skydda Skogen har genom inventeringar och myndighetsdialog arbetat för ett skydd av området Karats-Råvvåive sedan 2008. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vill gärna skydda området, men då krävs nya politiska beslut där mer resurser avsätts. Tanken är att erbjuda Jokkmokks Allmänning bytesmark, något de tidigare sagt sig vara beredda till.

- Åren går, och i brist på politisk handlingskraft faller ytterligare naturskogar med flerhundraåriga tallar. Nu krävs ett systemskifte. Regeringen måste omedelbart agera för att värna skyddsvärd skogar som den i Karats-Råvvåive, säger Linda Ellegaard Nordström.

Presskontakt:
Linda Ellegaard Nordström, 070 – 254 11 48
Lisa Behrenfeldt, 070 – 462 03 73