Login Form

http://protecttheforest.se/images/djupa%20krskador_.jpg
Grova körskador. Foto: Olli Manninen/Skydda Skogen 2010.

 

Skandalhygge, anser Skydda Skogen, om Bergviks och Stora Ensos avverkning vid Älgsjön i Hagfors kommun i Värmland. Föreningen hävdar att Stora Enso bryter mot skogsvårdslagen och FSC-certifieringens riktlinjer gällande hänsyn till vatten, mark och biologisk mångfald.

Hygget besöktes vid en stickprovsundersökning av Bergviks skogsmarker i Värmland. På hygget observerades överkörda vattendrag, obefintliga kantzoner till vatten, djupa körskador och avverkade naturvärdesträd.

– Samma övertramp konstaterades under Skydda Skogens stickprovs- undersökningar på Bergviks marker i Örebro län under 2009, säger Amanda Tas, skogskoordinator på Skydda Skogen. Då lovades snabb förbättring, inte minst gällande körskador på mark och vatten. Trots det upprepas övertrampen gång på gång, år efter år.

Svartskogsbruket ökar, visar Skogsstyrelsens s.k. polytaxinventeringar. Hela 29 procent av de undersökta avverkningarna lever inte upp till skogsvårdslagens minimikrav gällande miljöhänsyn. Skogsnäringens egna inventeringar visar dock en annan, mer positiv bild än Skogsstyrelsens. Skogsstyrelsen har därför inlett samtal med skogsnäringen för att nå liknande mätmetoder.

- Det är inte speciellt förvånande att skogsnäringens mätningar visar en ljusare bild av avverkningar, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi befarar att skogsnäringen kommer att försöka få Skogsstyrelsen att sänka sina redan mycket låga miljökrav, för att branschen ska slippa att fullt ut vidta de åtgärder som krävs, och för att kosmetiskt förbättra näringens skamfilade rykte.

 

 

Kontaktperson:

Amanda Tas, Skydda Skogen: 076-761 35 33, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

www.skyddaskogen.se

Foto: Martin Hallberg Åkerberg/Skydda Skogen 2010

 

På bilden ses bland annat en gammal talljätte som avverkats av Strängnäs stift under 2010 och som travats som brännved i en virkesvälta.

Träd som detta är mycket sällsynta i dagens skogslandskap och måste alla värnas som naturvärdesträd.

- Helgerån, säger Martin Hallberg Åkerberg, ledamot i Skydda Skogen. Träd som detta ska få stå tills det faller och sedan ligga kvar.

Vedtraven påträffades nära Lillkyrka, Glanshammar, Örebro län i april 2010.

skutovikensca

Den svenska regeringen äventyrar det europeiska naturarvet när gammelskog fortsatt avverkas och ambitionsnivån sänks för skogsskydd efter 2010. Det menar organisationen Skydda Skogen, som får stöd i sin kritik från Tysklands största miljöorganisation NABU. Tillsammans kräver de krafttag från regering och skogsnäring för att skydda de svenska gammelskogarna och andra skogar med höga naturvärden.

Skydda Skogen menar att den miljömålsproposition som igår presenterades av regeringen öppnar för godtyckliga tolkningar eftersom den saknar tydliga arealmål för långsiktigt skydd av skog. Organisationen är kritisk till att regeringen inte verkar vilja skjuta till de pengar som krävs för att nå det övergripande målet att bevara den biologiska mångfalden till 2020.

- Det är bra att det kortsiktiga målet till 2010 bedöms nås, vilket betyder att totalt ca 2 procent produktiv skogsmark kan få formellt skydd nedan fjällskogen, men det berättigar inte en långsammare skyddstakt efter 2010, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Varför väntar regeringen med att leverera ett nytt arealmål till 2020? Gammelskogar faller för skördarna nu och det behövs resurser och tydliga mål att arbeta med för de berörda myndigheterna.

Skogsbruk har bedrivits på större delen av Sveriges produktiva skogsmarker. De gamla naturskogarna som återstår utgör en viktig del av Europas sista naturskogar. Sverige har förbundit sig internationellt att stoppa förlusten av biologisk mångfald och är skyldig att följa EU:s naturvårdsdirektiv. Trots det är drygt 1 800 skogslevande arter hotade eller missgynnade i landet.

- Tyskland är en stor importör av svenska skogsprodukter och det är mycket oroande att den svenska skogsnäringen och regeringen fortfarande tillåter att gammelskogar avverkas, säger Johannes Enssle, talesperson för skogsfrågor i NABU. De svenska gammelskogarna, som utgör en ansenlig del av de kvarvarande naturskogarna i Västeuropa, måste skyddas.

NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union) är Tysklands äldsta och största medlemsbaserade miljöorganisation. NABU har undertecknat uppropet ”Skydda Sveriges gammelskog”, som initierats av föreningen Skydda Skogen. Uppropet, som riktar sig till riksdag och regering, har hittills skrivits under av över 185 forskare, tusentals enskilda personer och 25 organisationer. Kraven är att 20 procent av den totala produktiva skogsarealen ska skyddas och att regeringen ska anslå de medel som krävs för att bevara den biologiska mångfalden. Stora arealer skogsmark måste dessutom restaureras för att nå upp till 20 procent skyddad skogsmark.

- Det är skandalöst att regeringen blundar för forskarvärldens rekommendationer och demokratiskt fattade miljömål, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen. Regeringen för en kontraproduktiv politik genom att sänka anslaget till skydd av skog, samtidigt som man vill fördyra reservatsbildning. Dock verkar de övergripande målen för skogen kvarstå, nu gäller det att detta inte blir ännu en skrivbordsprodukt.

För mer information:
Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, 076-1148811, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen, 073-810 72 39, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Amanda Tas, skogskoordinator i Skydda Skogen, 076-7613533, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.skyddaskogen.se
I vårens budgetmotion menar de rödgröna att skyddet av skog måste öka, och att förlusten av biologisk mångfald ska hejdas. Därför vill de höja anslaget för biologisk mångfald med 500 miljoner kronor under 2011. Skydda Skogen är positiva till höjda anslag, men menar att miljömålen inte kan nås med en så försiktig satsning.

- Det är en förbättring gentemot nuvarande regering, som redan aviserat ytterligare sänkningar under kommande mandatperiod. Men det är långt ifrån tillräckligt för att långsiktigt kunna ge skydd åt de arealer av skogsmark som forskare anser krävas för att bevara den biologiska mångfalden, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen.

I förra veckan konstaterade forskare på ArtDatabanken att förlusten av biologisk mångfald i skogarna fortsätter, och att den största anledningen till detta är att skogar med höga naturvärden avverkas. Enligt ArtDatabankens rödlista kan uppemot 30 % av de arter som är knutna till gammelskog komma att dö ut i Sverige inom det närmaste halvseklet. Skydda Skogen menar att situationen i skogen är mer akut än någonsin.

- Vi måste omedelbart freda de kvarvarande gammelskogarna, det är inte något som går att skjuta på framtiden om våra hotade arter ska ha en chans att överleva, menar Amanda Tas, skogskoordinator i Skydda Skogen. Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslår höjda anslag, men egentligen räcker detta bara till att återställa efter högeralliansens sänkning av anslaget till områdesskydd.

Skydda Skogen sympatiserar med de rödgrönas avsikt att behålla och utöka miljömålssystemet för att nå ambitiösa och långsiktiga mål, till skillnad från alliansregeringen som vill nå miljömålen genom att sänka måldefinitionerna.

- Målsättningen är god, men miljömålen Levande Skogar och Ett rikt växt- och djurliv kommer inte heller att kunna nås genom de rödgrönas nuvarande budgetförslag, säger Daniel Rutschman. Sammanfattningsvis har vi i höstens riksdagsval att välja mellan två politiska block, där båda hittills tycks ovilliga att ta de krafttag i frågan som behövs, men där de rödgröna trots allt har det bättre programmet.

För mer information:
Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen, 073-112 88 26, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Amanda Tas, skogskoordinator i Skydda Skogen, 076-761 35 33, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Regeringen föreslår idag att 100 000 ha av statliga Sveaskogs skogar ska användas som ersättningsmark till skogsägare istället för pengar vid reservatsbildning. Därmed anses det uppsatta delmiljömålet för skydd av skogsmark till 2010 kunna nås. Samtidigt föreslår regeringen att Sveaskogs uppdragsinriktning ska ändras och att bolaget ska vara mer marknadsmässiga och inte tillhandahålla ersättningsmarker vid reservatsbildning efter utgången av 2010.

Regeringens förslag skulle innebära en ökning av skyddade skogsarealer i landet med ca 0,4 procent. Totalt sett skulle då ca 2 procent av den produktiva skogsmarken nedan fjällskogen ha ett permanent skydd.

- Det är bra att mer skog skyddas formellt och om delmålet till 2010 nås i tid, men regeringen levererar inte de ekonomiska resurser och de strategier som krävs för att det övergripande målet ska kunna nås, målet att långsiktigt bevara alla inhemska arter i livskraftiga populationer och ett levande skogslandskap, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen.

Regeringen bedömer att det årliga anslaget till biologisk mångfald kan sänkas med 210 miljoner kronor under åren 2011 till 2020 eftersom medel tidigare avsatts på detta anslag för att nå delmålet om långsiktigt skydd av skogsmark 2010. Enligt ledande naturvårdsforskare måste 20 procent av Sveriges totala produktiva skogsmark skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och ett levande skogslandskap. Skydda Skogen menar att en sänkning av anslaget är förödande och att det istället måste höjas avsevärt.

Föreningen är också bekymrad över förslagen i regeringens proposition om Sveaskog och misstänker samtidigt att de 100 000 hektaren till stor del kommer att gå till stora skogsbolag.

- De stora skogsbolagen har nämligen under lång tid gått samman och blockerat reservatsbildningar på sina marker, med kravet att de ska få andra marker att bruka, istället för full ekonomisk kompensation, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen.

Skydda Skogen menar att de aviserade ersättningsmarkerna inte på långa vägar kommer att räcka för att länsstyrelserna ska kunna tillgodose alla enskilda skogsägare med varken ersättningsmark eller ekonomisk kompensation. Inte minst eftersom regeringen aviserat att de från och med 2011 inte vill ge Sveaskog något fortsatt uppdrag att tillhandahålla ersättningsmark och eftersom de medel som fördelas till skogsskydd har sänkts.

- Ungefär hälften av all produktiv skogsmark i Sverige är privatägd, om man räknar bort de stora skogsbolagen, och de skogar med höga naturvärden som finns inom dessa marker berörs inte av byteshandel mellan staten och de stora skogsbolagen, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Det är märkligt att regeringen tycks strunta i sina egna väljare bland enskilda skogsägare. De 100 000 ha kommer inte vara lösningen för alla de enskilda markägare som vill ha ekonomisk ersättning eller bytesmark, särskilt inte om regelverket ändras i expropriationslagstiftningen, där staten ska betala 25 % mer än markvärdet vid alla slags intrång.


Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, 076-1148811, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen, 073-810 72 39, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.