Login Form

http://protecttheforest.se/images/lutz%20fhzer%20frn%20lbeck%20frelser%20om%20hyggesfritt%20skogsbruk%20foto%20daniel%20rutschman.jpg
Lutz Fähser föreläser om hyggesfritt skogsbruk. Foto: Daniel Rutschman

”Kalhyggesfritt skogsbruk är lönsamt.” Det hävdar Lutz Fähser, doktor i skogsekonomi, som under den gångna veckan besökte Skogsfestivalen söder om Örebro. I Lübeck, Tyskland, brukas 5000 ha skog enligt det kalhyggesfria konceptet naturnära skogsbruk.

Lutz Fähser har varit föreståndare för Lübecks skogspark i 20 år, där man infört naturnära kalhyggesfritt skogsbruk i kombination med ökad naturhänsyn och helt skyddade ytor.

- Tanken är att anpassa skogsbruket efter naturen istället för att byta bort naturen mot exempelvis plantager, säger Fähser. I konceptet ingår minimal skötsel av skogen, där den efter virkesuttag fritt får utvecklas med föryngring, vissa gallringsinsatser och självgallring. Det leder till ökad virkeskvalitet och minskade skötselkostnader.

Metoden stöds av flera miljöorganisationer och har dessutom fått pris av det tyska miljödepartementet. Resultat efter 20 år av försöksverksamhet och forskning i Tyskland visar entydigt ett både ekologiskt och ekonomiskt mer hållbart skogsbruk. Nettoinkomsten är redan idag likvärdig med konventionellt kalhyggesbruk och beräknas om 40 år vara dubbelt så hög.

Föreningen Skydda Skogen är en av arrangörerna för Skogsfestivalen. Föreningen arbetar för att de kvarvarande gammelskogarna ska undantas från virkesproduktion, samt verkar för att tillräckliga arealer ska restaureras för att säkerställa den biologiska mångfalden. Den areal som fortsatt brukas måste, enligt föreningen, brukas på sådant sätt att negativa effekter på vatten, biologisk mångfald, mark och lokalbefolkning minimeras.

- Vi är mycket intresserade av Lutz Fähsers naturnära koncept, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Dagens dominerande skogsbruksmodell har lett fram till ett ekosystemskifte med stora risker och utarmning av den biologiska mångfalden. Svenska skogsbrukare har mycket att lära av de tyska naturnära skogsbruket.

Kontaktuppgifter:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, 076-1148811, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

http://protecttheforest.se/images/skogsfestivalen_bild.jpg

Foto: Daniel Rutschman.

Folksångaren Esbjörn Hazelius, reggaeartisten General Knas, punkbandet Invasionen, poeten Bengt Berg, konstnären Maria Westerberg och en rad andra kulturpersonligheter, forskare och naturskyddare – alla kommer till Skogsfestivalen söder om Örebro den 14-18 juli. Evenemanget är en manifestation för att gammelskogen ska skyddas och för en reform av skogsbruket.

Ett flertal forskare och naturentusiaster kommer att föreläsa och guida om bland annat naturvård, ekologi, naturnära skogsbruk och klimat. Det blir även en partipolitisk debatt mellan riksdagsledamöter om miljö- och skogspolitiken i Sverige.

Festivalen arrangeras med anledning av hotet mot skogens mångfald av liv. Det är valår och FN:s år för biologisk mångfald. Det är i år som ett nytt miljömål för levande skogar ska antas och utarmningen av den biologiska mångfalden ska hejdas.

- Det måste tas krafttag för att helt bromsa avverkningen av våra sista gammelskogar om vi ska ha en chans att nå miljömålet, säger Viktor Säfve, arrangör. Vi hoppas kunna ge kunskap om skogen och inspirera till engagemang för ökad ekologisk medvetenhet.

Skogsfestivalen är ett evenemang med olika former av kulturyttringar såsom musik, dans, poesi, film och teater.

- De flesta kulturevenemang äger rum i städerna medan Skogsfestivalen flyttar ut kulturen i naturen, säger Kata Säfve, arrangör. Festivalen är ett spännande möte mellan natur och kultur, med allt ifrån Bollywooddans till konstfilm om älgens mytologi. Vi vill uppmuntra människor att se skogens många möjligheter och dimensioner.

Festivalen äger rum vid torpet Åfallet, 5 mil söder om Örebro. Författaren Thomas Tidholm inviger onsdagen den 14 juli.

Arrangörer: Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Örebro län och Hjärtats Eko.

Kontaktperson: Viktor Säfve, telefon 076-1148811
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Evenemangets webbsida: www.skogsfestivalen.org

http://protecttheforest.se/images/stories/igallery/sveaskogs_/lightbox/Avverkad_grenlavslokal_Dubblabergens_Ekopark%200141.JPG

Avverkade granar bland annat från den värdefulla grenlavslokalen.

 

Sveaskog avverkar värdefulla områden i sina ekoparker, hävdar föreningen Skydda Skogen. I skogsbolagets ekopark Dubblabergen har värdefulla partier med äldre barrnaturskog gallrats hårt. Även ett flertal fröträdställningar planerades för avverkning i oenighet med Sveaskogs ekoparksplan. Skydda Skogen menar att Sveaskog inte lever upp till sina åtaganden i ekoparken.

Sveaskogs ekopark1 Dubblabergen ligger i Norrbottens län, ca 4 mil öster om Arvidsjaur. Ekoparken omfattar ett större sammanhängande skogsområde om drygt 4 500 hektar. Landskapet präglas av en skogsbrand som härjade i området för cirka 180 år sedan. Få träd i området är över 200 år gamla och det finns gott om lövrika brandsuccessioner som uppkommit naturligt efter brand.

Sveaskog planerade i början av 2010 att avverka ett flertal fröträdställningar inom Ekopark Dubblabergen. I Sveaskogs ekoparksplan står det tydligt att fröträdsställningar gjorda innan 2007 inte ska avverkas. Efter att en ideell naturvårdare poängterade detta för Sveaskog i februari 2010, drog Sveaskog tillbaka sina planer.

- Jag tvivlar inte på Sveaskogs goda vilja och föresatser, men tagna beslut och gjorda åtaganden måste också efterlevas och verkställas av bolagets lokala företrädare, säger Björn Mildh, Skydda Skogen. Som det är nu kan vi fortfarande inte lita på att så sker.

Det dröjde inte länge förrän Sveaskog påbörjade lövträdsavverkningar i området vilka skulle skötas enligt bolagets målklass PF (produktionsmål med förstärkt naturhänsyn) och NS (naturvårdsmål med naturvårdande skötsel). Dessa bestånd berörde delvis ett s.k. kärnområde för björk. De avverkade bestånden utgjordes av yngre lövrik skog, men här och var fanns även partier av äldre skog. I en barrnaturskogsrest avverkades gamla naturvärdesgranar där den sårbara arten grenlav (VU) och de missgynnade arterna gammelgranskål (NT) och knottrig blåslav (NT) fanns. Enligt Artdatabanken bör lokaler med grenlav tills vidare undantas från skogliga skötselåtgärder.

Sveaskogs övergripande mål med skötselåtgärderna i Dubblabergen är att värna om lövträden och deras ekologi. Andelen lövskogar och lövrika skogar med höga naturvärden ska i framtiden öka med hjälp av lövgynnande skötselåtgärder.

Sveaskog hävdar i en e-post-korrespondens att inga lövträd tagits ut ur NS-området. Där har enbart barrträd avverkats för att skapa en lövdominerad skog. Enligt uppgifter från en ideell naturvårdare har dock en ansenlig volym lövträd avverkats och/eller blivit omkullkörda.

Sveaskog menar att skogsskötselåtgärderna skett i samråd med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, trots att Länsstyrelsen föreslog att de lövdominerade delarna skulle lämnas orörda för självgallring.

- Inte ens i Sveaskogs ekoparker vågar vi vara säkra på att skogen sköts såsom utlovat, säger Björn Mildh, Skydda Skogen. Dessutom avverkas alltjämt naturvärdesträd och värdefulla naturområden utanför ekoparkerna, främst i avlägset belägna naturskogar. Till och med skogar av NO-klass (naturvårdsmål där skogen lämnas orörd, alltså områden som kan hålla nyckelbiotopsklass) kan avverkningsplaneras för att huggas. Allt måste vi och lokalbefolkningen fortfarande hålla ögonen på. En sådan situation leder lätt till minskat förtroende.


Fria pressbilder:

http://protecttheforest.se/sv/galleri/gallery/7


Kontaktuppgifter:

Björn Mildh, ledamot och talesperson i Norrbotten, Skydda Skogen, 0911-68265

Amanda Tas, skogskoordinator, Skydda Skogen, 076-76 13 533, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


--

1 En ekopark är ett större sammanhängande landskap med stora ekologiska värden, som ägs och förvaltas av Sveaskog. Det ekologiska syftet är att gynna arter med landskapsekologiska krav samt att skapa förutsättningar för livskraftiga populationer av hotade arter. Skogsbruk bedrivs vanligtvis i begränsad omfattning i ekoparkerna.
http://protecttheforest.se/images/n%20barnfallet%20avv%20ljusnarsberg%20bergvik_2.jpg
Så här får man göra som ett FSC-certifierat skogsbolag utan märkbara konsekvenser. Av Stora Enso avverkad och sedan sönderkörd skog. Foto: Olli Manninen/Skydda Skogen 2009.

Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen har lämnat skogscertifieringen Svenska Forest Stewardship Council (FSC). FSC är en internationell miljömärkning av pappers- och träprodukter.  Beslutet välkomnas av naturvårdsorganisationen Skydda Skogen. FSC kritiseras på grund av att dess regler inte efterlevs i nog stor utsträckning vid skogsbolagens avverkningar samtidigt som påföljder uteblir och grundkraven är för lågt satta. Nu uppmanar Skydda Skogen konsumenter att sätta press på de svenska skogsbolagen.

- Naturskyddsföreningens utträde markerar att FSC-certifieringens trovärdighet som en garanti för produkter från ett hållbart skogsbruk inte håller måttet, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. År efter år har vi sett att skogsbolagen bryter mot miljökriterierna i FSC-standarden, såsom att avverka gammelskogar, avverka naturvärdesträd, köra sönder mark och vattendrag, men trots det blir det aldrig några påföljder för de berörda bolagen.

Liknande uppgifter bekräftas av Skogsstyrelsens inventeringar av skogsbruket, som visar att hela 28 procent av de undersökta avverkningarna i Sverige inte lever upp till skogsvårdslagens minimikrav gällande miljöhänsyn. Skydda Skogen kritiserar också FSC för att systemet tillåter gödsling, stora kalavverkningar, dikesrensning, främmande trädslag och giftbehandlade plantor. Systemet baseras på frivilligt skydd men för få procent av skogsmarken skyddas för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras. Dessutom saknas regleringar angående de frivilligt skyddade områdenas kvalitet och långsiktighet.

- Idag är allt ifrån Stora Ensos starkt kritiserade eukalyptus-plantager i Brasilien, IKEAs gammelskogsavverkningar i Ryssland och SCA:s och Holmens avverkningar av gammelskogar i Sverige FSC-certifierade, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi har aktivt valt att inte stödja FSC eftersom vi anser att systemet inte fungerar.

- För att få en förändring krävs att kunder av svenska FSC-certifierade pappers- och träprodukter uppmanar de svenska företagen SCA, Bergvik, Stora Enso, Holmen skog och IKEA att genast sluta hugga gammelskogar och att de ska använda sig av hållbara skogsbruksmetoder, tillägger Amanda Tas, skogskoordinator i Skydda Skogen. Om ingen bättring sker, uppmanar vi till en bojkott av svenska FSC-certifierade skogsprodukter. Inga fler gammelskogar bör få falla i FSC:s namn.

Kontaktperson:

Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen, 076-1148811, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Amanda Tas, skogskoordinator, Skydda Skogen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

http://protecttheforest.se/images/djupa%20krskador_.jpg
Grova körskador. Foto: Olli Manninen/Skydda Skogen 2010.

 

Skandalhygge, anser Skydda Skogen, om Bergviks och Stora Ensos avverkning vid Älgsjön i Hagfors kommun i Värmland. Föreningen hävdar att Stora Enso bryter mot skogsvårdslagen och FSC-certifieringens riktlinjer gällande hänsyn till vatten, mark och biologisk mångfald.

Hygget besöktes vid en stickprovsundersökning av Bergviks skogsmarker i Värmland. På hygget observerades överkörda vattendrag, obefintliga kantzoner till vatten, djupa körskador och avverkade naturvärdesträd.

– Samma övertramp konstaterades under Skydda Skogens stickprovs- undersökningar på Bergviks marker i Örebro län under 2009, säger Amanda Tas, skogskoordinator på Skydda Skogen. Då lovades snabb förbättring, inte minst gällande körskador på mark och vatten. Trots det upprepas övertrampen gång på gång, år efter år.

Svartskogsbruket ökar, visar Skogsstyrelsens s.k. polytaxinventeringar. Hela 29 procent av de undersökta avverkningarna lever inte upp till skogsvårdslagens minimikrav gällande miljöhänsyn. Skogsnäringens egna inventeringar visar dock en annan, mer positiv bild än Skogsstyrelsens. Skogsstyrelsen har därför inlett samtal med skogsnäringen för att nå liknande mätmetoder.

- Det är inte speciellt förvånande att skogsnäringens mätningar visar en ljusare bild av avverkningar, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Vi befarar att skogsnäringen kommer att försöka få Skogsstyrelsen att sänka sina redan mycket låga miljökrav, för att branschen ska slippa att fullt ut vidta de åtgärder som krävs, och för att kosmetiskt förbättra näringens skamfilade rykte.

 

 

Kontaktperson:

Amanda Tas, Skydda Skogen: 076-761 35 33, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

www.skyddaskogen.se