Login Form

Vindkraft får inte ställas

mot biologisk mångfald


Föreningen Skydda Skogen riktar i ett remissvar stark kritik mot Energimyndighetens förslag om att utpeka ett stort antal naturskyddade områden som riksintressen för vindbruk.

- Det är olyckligt när olika miljövärden ställs mot varandra, säger Christer Borg, talesperson för Föreningen Skydda Skogen. Vi är mycket kritiska till att statliga Energimyndigheten valt denna strategi, trots att det inte alls är nödvändigt. Det finns gott om andra platser med goda vindförhållanden, såsom industrimark, utanför städer och nära motorvägar etc – bygg vindkraften där istället!

Skydda Skogen understryker att kritiken inte handlar om utbyggnad av vindkraft i sig, utan just om förslagen till var dessa etableringar ska ske. Föreningen poängterar även att det är lika viktigt att också satsa på energieffektiviseringar och minskad energikonsumtion. I sitt remissvar lyfter föreningen upp några exempel på skogsområden som är hotade av avverkning, och som nu fått ytterligare hot, genom Energimyndighetens förslag till utpekande av området som riksintresse för vindbruk.

- Ett exempel på ett hotat område är Karats Råvvåive Vildmark i Jokkmokks kommun säger Linda Ellegaard Nordström från Föreningen Skydda Skogen. Det är ett 12000 ha stort naturskogsområde i väglöst land som vi kämpar för att skydda. Förslaget om riksintresse för vindkraft på lågfjället Uppavare ligger också helt i kant mot Pärlälvens fjällurskogsreservat, som är riksintresse obrutet fjällområde. Vi uppmanar Energimyndigheten att se ett steg längre, och sluta att ställa olika miljöintressen mot varandra. Det vinner varken klimatet eller den biologiska mångfalden på.

Läs hela remissvaret på www.skyddaskogen.se

 
Presskontakt:

Linda Ellegaard Nordström 070-2541148 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Christer Borg, talesperson för Skydda Skogen 070-6847431


Årets skogsmissbrukare 2012

blir Monika Stridsman


Skydda Skogens årsmöte har nu utsett “Årets Skogsmissbrukare 2012”.


Nominerade var:

Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Herman Sundqvist, skogschef Sveaskog.

Ulf Sandström, ordförande för SMF Skogsentreprenörerna.

Mårten Larsson, skogsdirektör i Skogsindustrierna.

Anders Hildeman, skogsansvarig IKEA.

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister och storskogsägare

 

Utmärkelsen Årets Skogsmissbrukare 2012 går till Monika Stridsman 

Motivering: För konststycket att omyndigförklara sin egen myndighet och på industrins uppmaning bl.a. göra om de undersökningar som visade på katastrofalt dålig miljöhänsyn vid avverkningar. Hon har nyligen gått till domstol för att ta ifrån ideella organisationer deras talan i miljömål. Ytterligare har hon, med åsidosättande av såväl sin egen integritet som allmänintresset, visat en sällsynt lyhördhet för sin högste chefs, landsbygdsminister Eskil Erlandssons, destruktiva, nyliberala ideer om skogsbruk.

Kort bakgrund: Redan under sitt arbete som Domänverkets chef för Jokkmokksreviret på 80-talet gjorde sig Monika Stridsman ökänd genom att bland annat låta hugga urskogarna i Sörberget, Ranesvare och Jelka-Rimakåbbå, varvid Sverige förlorade enorma och oersättliga naturarv. Sedan dess har resan fortsatt i samma riktning. Under sin korta tid som generaldirektör på Skogsstyrelsen har hon efter bästa förmåga tillgodosett skogsnäringens önskan om slappare miljökrav och mörkande av deras övertramp. 

"Den 25e mars 1983 lät revirchefen Monika Stridsman meddela genom kronojägare Anders Hedlund att Sörberget skulle slutavverkas, kalhuggas, harvas, plöjas och planteras med Contorta - oavsett vad samebyn tyckte. Det var den tidens samråd. Vi använde området i tusentals år. Domänverket avverkade ett år, planterade Contorta efter tre år och sedan stack de därifrån. Samebyn är kvar. Det är nu trettio år sedan och det är helt svart under Contortan. Dom förstörde området för all framtid."

Apmut Ivar Koljok. Fd. ordförande, Samebyn Sirkas.


Föreningen Skydda Skogen

Thomas Tidholm, 070-5708098,  Björn Olin 0733-342952


180 000 kräver att IKEA 

 stoppar skövlingen

skovladurskog

Tidigare i år har SVT och tysk tv samt föreningen Skydda Skogen rapporterat om Ikeas skövling av intakta naturskogar i ryska Karelen, vilket har lett till internationella protester mot möbeljätten. I fredags överlämnade Skydda Skogen 180 000 namnunderskrifter till Ikea med krav på att företaget ska hålla sina miljölöften till kunderna och omedelbart upphöra att avverka skyddsvärd skog i ryska Karelen.

Personer från länder som Sverige, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike och Belgien har undertecknat protestbrevet som skapats av Skydda Skogen och partnerorganisationerna SumOfUs och Rainforest Rescue. Namnunderskrifterna överlämnades till Ikea på ett möte med miljöorganisationer från Sverige och Ryssland.

- Just nu fortsätter Ikea att avverka i några av Europas allra mest värdefulla intakta skogar. Det är inte acceptabelt, och det understryks tydligt av den stora proteststormen, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen.

Initiativtagare till mötet var Skydda Skogen, Jordens Vänner Sverige, ryska Greenpeace och SPOK – en rysk naturvårdsorganisation som verkar i Karelen. De fyra miljöorganisationerna har sammanfattat kritiken i ett gemensamt uttalande med krav på avverkningsstopp i värdefulla områden, som också lämnades över till Ikea på mötet. Även representanter från svenska WWF deltog på mötet, som gäster till Ikea. WWF har inte skrivit under kraven.

- Ikea har hävdat att Skydda Skogens kritik är extrem, och utan stöd från den ryska miljörörelsen, säger Alexander Markovsky, ordförande i SPOK. På mötet klargjorde vi tydligt att det också finns kritik från ryskt håll. Ikeas första misstag var att överhuvudtaget etablera sig i ett område med så stor andel skog med höga naturvärden.

Ikea hävdar dock alltjämt att eftersom deras skogsbruk är FSC-certifierat så är det både hållbart och ansvarsfullt.

- Ikea fortsätter att gömma sig bakom FSC-stämpeln som uppenbarligen inte betyder att skyddsvärda skogar skonas, det har vår fältdokumentation visat, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen. Ikea har ännu inte gett några konkreta löften på hur kunderna ska kunna känna sig säkra på att inga urskogstallar blir billiga möbler i Ikeas sortiment. Nu inväntar vi svar från Ikea på hur de ställer sig till kraven från oss miljöorganisationer och från de 180.000 personer som vänt sig till Ikea med krav på förändring. Vi kommer att fortsätta att driva kampanjen och uppmanar alla som inte skrivit på uppropet på vår hemsida att göra det nu!

Presskontakt

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen +46 70 25 411 48

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Alexander Markovsky, ordförande i SPOK +79 602 15 11 22

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen +46 76 11 488 11

 


Bakgrund

Skydda Skogen var under 2010 och 2011 i ryska Karelen och granskade Ikea/Swedwoods avverkningar. I april 2012 visade Uppdrag granskning ett reportage om avverkningarna av urskog och andra skogar med höga naturvärden i ryska Karelen. I samband med det lanserade Skydda Skogen en kampanj med krav på förändring.

Ikea hävdar att skogarna som avverkas i Karelen är 160 år gamla produktionsskogar. Skydda Skogen har dokumenterat avverkning av urskogar med träd som är så gamla som 600 år, som dessutom ligger inom områden som forskare och myndigheter klassat som mycket skyddsvärda. Även Uppdrag Gransknings avslöjande visade en helt annan verklighet än den Ikea presenterar.

www.skyddaskogen.se/ikea finns det gemensamma uttalandet från de fyra miljöorganisationerna, och det protestbrev som 180 000 skrivit under. Protestbrevet riktar sig till ledningen för Ikea och dess helägda dotterbolag Swedwood; som utför avverkningarna i ryska Karelen.

Fria pressbilder finns här

Läs mer om partnerorganisationerna för protestbrevet på http://sumofus.org/ och http://www.rainforest-rescue.org/

 

 

 

Skydda Skogen vill visa Lena Ek hotade området Karats Råvvåive Vildmark

Skydda Skogen överlämnade igår kväll en inbjudan till miljöminister Lena Ek då hon igår besökte Jokkmokk för att delta i miljökonferensen Jokkmokk Winter Conference. Inbjudan gällde ett besök i det hotade skogsområdet Karats Råvvåive Vildmark, som ligger nordväst om Jokkmokk.

- Genom exkursionen vill vi visa på de höga naturvärdena samt diskutera vårt förslag om att genom bytesmark ge området ett långsiktigt skydd, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen och aktiv i arbetsgruppen som under fyra år kämpat för att bevara skogsområdet.

Karats Råvvåive Vildmark ligger i den sydvästra delen av Jokkmokks kommun, bl.a. gränsande till Pärlälvens fjällurskogsreservat. Området består av ca 12 000 ha naturskog, myrar, sjöar och lågfjäll. Kärnan i området är väglöst land, och den begränsade påverkan av modernt skogsbruk ger området en vildmarkskaraktär som blir alltmer sällsynt i dagens produktionspåverkade skogslandskap.

- Hoten mot området är akuta eftersom det idag finns flera aktuella avverkningsanmälningar, säger Linda Ellegaard Nordström. Senast i höstas avverkades en del av området - och oersättliga naturskogsvärden föröddes. Vi vill visa miljöministern detta magnifika område, med månghundraåriga tallar, uråldriga granar och dess mosaik av myrar, silverfuror och lågfjäll som vid klart väder har utsikt ända mot Sareks toppar.

Området har inventerats av Skydda Skogen, Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen under 2008-2012. En rapport med dokumentation av områdets naturvärden skickades till länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsverket redan i januari 2009. Tillräckliga medel och politisk handlingskraft för att ge området ett långsiktigt skydd har dock saknats än så länge.

- Därför kräver vi nu krafttag så att inte möjligheten att freda detta unika ännu oskyddade område går oss och framtida generationer förbi, avslutar Linda Ellegaard Nordström.


Presskontakt:

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen +46 70 25 411 48 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs hela inbjudan på www.skyddaskogen.se

Ett skogsområde med höga bevarandevärden knutna till äldre kalkbarrskog är akut avverkningshotad vid Trollputten, Ludvika kommun, södra Dalarna. Medan naturvårdsexperter på Skogsstyrelsen, Ludvika kommun och från ideell naturvård pekar på de höga biologiska värdena i skogen, hävdar företaget som förvaltar skogen, Karl Hedin AB, att de inte ser några naturvärden med skogen, utan vill kalavverka området. Skogsstyrelsen vill skydda området, men säger att de saknar pengar. Föreningen Skydda Skogen riktar nu skarp kritik mot regeringen och menar att de inte ger ansvariga myndigheter de verktyg som krävs för att förverkliga Sveriges miljömål för skogen.

- Det låga anslaget till naturvård leder till att många värdefulla skogar går förlorade varje år, skogar vi inte har råd att förlora om Sverige ska kunna bevara den biologiska mångfalden, säger Viktor Säfve, ordförande, föreningen Skydda Skogen. Detta visar tydligt att det inte går att överlåta ödet över våra finaste skogar till markägares eventuella intresse för naturvård.

Idag är cirka 2000 skogslevande arter upptagna på den nationella rödlistan över arter vars framtid är osäker, till största delen eftersom deras livsmiljöer försvinner på grund av skogsbruk och annan markanvändning. Den berörda skogen är livsmiljö för en rad rödlistade arter, varav några mycket sällsynta. Föreningen Skydda Skogen har inventerat skogen.

- Jag har varit i den akut avverkningshotade skogen för att kartlägga dess naturvärden och kan konstatera att skogen definitivt är mycket skyddsvärd, säger Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen. Regeringen spelar ett mycket högt spel med biologisk mångfald och kommande generationer som insats när de till varje pris hävdar principen om frivillighet. Men det fungerar inte och det har vi sett under lång tid. Trollputten är bara ytterligare ett exempel i raden.

Sverige har antagit miljömål och undertecknat internationella avtal att bevara den biologiska mångfalden och ett levande skogslandskap.

- Idag har mindre än 4 procent av den artrika produktiva skogsarealen i Sverige ett långsiktigt skydd, nedom fjällregionen är siffran så låg som 1,6 procent, säger Robert Svensson.

Ledande forskare bedömer att 20 procent av den produktiva skogsarealen måste skyddas om vi ska nå miljömålen.

- Idag återstår bara en mindre del skog med höga naturvärden, så för att nå målet måste alla skogar med höga naturvärden skyddas och en stor areal utöver dessa restaureras, säger Viktor Säfve. Vi har inte råd att förlora ett enda område med höga naturvärden. Ändå tillåter dagens skogs- och miljöpolitik utarmningen att fortgå.

- Vi vill uppmana Karl Hedin AB att skona denna värdefulla skog från skövling, och regeringen att ta ert ansvar för bevarandet av den biologiska mångfalden och genast höja anslaget till skogsskydd, så att berörda myndigheter kan utföra sitt jobb!

Regeringens skogspolitik bygger på att markägare i stor utsträckning ska avsätta de skyddsvärda skogar som finns på deras fastigheter, istället för att inrätta långsiktigt skyddade reservat. Skydda Skogen menar att frivilligheten inte räcker till och att detta fall, då företaget Karl Hedin AB fullständigt struntar i skogens höga naturvärden är ett symtom på de stora sprickorna i miljöpolitiken.

- Markägarna tar inte den hänsyn som krävs frivilligt, säger Robert Svensson. Många hävdar att de tar ansvar och att allt timmer de handskas med kommer från ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt skogsbruk. Den planerade avverkningen pekar på motsatsen.

Kontaktpersoner:

Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

076 - 135 76 00

Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

076-11 48 811

www.skyddaskogen.se