Login Form

old_growth_forest_destruction_karelia

200-600 year old trees stacked at a clear-cutt of a primeval forest in northern Karelia 2011 - Photo: Protect the Forest

Massive Cutbacks in Karelia's Nature

Conservation Policy Would Threaten

Europe's Natural Heritage

Some of the most important landscapes of Europe's high-conservation value forests are located in the Russian republic of Karelia, where vast, intact areas of virgin forest still remain unprotected.  The government of Karelia has recently proposed to cancel the previous agreement for protection of high conservation value forests. The proposed changes in the land use plan would cancel 2/3 of all planned protected areas, threatening more than 1.3 million hectares of old-growth forests and natural ecosystems in Karelia.

"The scheme of territorial planning included the most valuable parts of the Karelian nature. These areas have relatively low value for industrial development, and thus are not of critical significance for the economy. On the other hand, these areas have extremely high conservation values", says Alexander Markovsky, head of the Karelian nature conservation organization SPOK.

If the proposed cutbacks in nature preservation are carried out, some of Europe's most valuable expanses of old-growth forests will be threatened by destruction. Also, the cutback plans have led to an international outcry from leading scientists and environmental movements, now urging the Karelian government to reject the new proposal. One of the environmental groups who have reacted is the Taiga Rescue Network (TRN), a global network with a membership of over 100 NGO:s. TRN initiated an appeal that up to date has been signed by a large number of leading scientists from all over the world. The appeal was handed over to the government of Karelia on November 7, 2011.

"TRN is concerned about the proposal of the Karelian government as the forests of Karelia form such an important part of European natural heritage. These are some of the last remaining fragments of intact old-growth forests in Europe, an important part of the global boreal forest ecosystem and one of the last refuges for biodiversity in Europe", says Katy Harris, secretary of the Taiga Rescue Network.

If the proposal will be implemented, only five percent of Karelia's forests would be strictly protected by 2030. This is far from the international agreement of protecting 17 percent of the ecosystems until 2020. This agreement was signed by 193 countries during the United Nation summit in Nagoya one year ago. Also, the UN has declared 2011 "the international year of forests", and the whole decade "the decade of biodiversity".

"The global rate of biodiversity loss has been identified, in parallel with climate change, as the major threat to humankind. This concerns all ecosystems and regions, including the European boreal forests. The governments of the world identified last year 20 targets for slowing and halting this loss. This includes the target to set aside 17% of the land area as well-connected, ecologically representative protected areas. This is a highly cost-effective tool to meet both the demands to protect forest biodiversity and still allow for sustainable forest management on a large fraction of the forest landscape," says Professor Bengt Gunnar Jonsson, Mid Sweden University.

As global awareness is rising regarding the importance of biodiversity, the environmental movement points out that there is no future market for forest products coming from unsustainable forestry and old-growth forest destruction.

"If the Karelian government decides to cut protection for Karelia's valuable forest areas, it will inevitably give Karelian forest products a bad reputation on the global timber market, threatening export possibilities, tax revenues and employment possibilities. Foreign and large domestic enterprises will see this as a signal that they cannot invest money in Karelia's timber industry: forests are no more, and long-term investment projects are fraught with unnecessary risk", says Alexander Markovsky.

 

Contact information

Alexander Markovsky, Ph. D. in forest ecology, head of Karelian nature

conservation organization SPOK.

Phone: +7 (8142) 76-91-15 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viktor Säfve, chairperson Taiga Rescue Network Phone +46 76 114 88 11

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Katy Harris, secretary Taiga Rescue Network Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Read the appeals here

PRESSMEDDELANDE 2011-10-26

     

 

Konflikten kring urskogarna i Änokdeltat i Jokkmokks kommun har pågått länge, och tusentals personer och flera miljöorganisationer har engagerat sig för att stoppa avverkningarna. Änok har blivit en symbolisk strid mellan skogens produktions- och bevarandevärden,  en strid där naturvården nu går ut som segrare. Gårdagens dom slår fast att Skogstyrelsen brutit mot skogsvårdslagstiftningen när de beslutat att ge tillstånd för avverkningar i Änok.

I går meddelade Förvaltningsrätten i Luleå att de upphäver det tillstånd som Skogsstyrelsens utfärdat för avverkningar av urskog i Änokdeltat. Skogsstyrelsens gav tillstånd till avverkningarna i februari, men beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen och en privat markägare. Gårdagens domslut ger Naturskyddsföreningen rätt i sin tolkning av 18 § i Skogsvårdslagen, en paragraf som förbjuder avverkning av skyddsvärd fjällnära skog men som hittills aldrig någonsin tillämpats av Skogsstyrelsen.

- Det är ett oerhört viktigt domslut, eftersom det så tydligt visar att Skogsstyrelsens beslut gått i strid med lagen, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Förhoppningsvis betyder detta att fler avverkningar i skyddsvärd fjällskog kan stoppas med lagens stöd.

Genom att domstolen gett Naturskyddsföreningen talerätt i frågan med stöd av Århuskonventionen, ökar nu möjligheterna för miljöorganisationer att framöver få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta är ett besked som miljörörelsen i landet tar emot med glädje, eftersom möjligheten att överklaga beslut gällande skogsvårdslagen inte funnits tidigare.

Hotet över Änokdeltat har under året mobiliserat en folkstorm som kämpat mot avverkningarna, och fallet har även fått stort uppmärksammande i media. Skydda Skogen och Jordens Vänner startade i februari en brevkampanj som resulterat i att över 5000 personer skickat brev till landshövdingen i Norrbotten med krav på att stoppa avverkningarna i Änokdeltat. Landshövdingen har konsekvent motsatt sig skydd av Änok, och menar att det är viktigare att värna ägandeintressena än att respektera nationella miljömål.

- Det är ett väldigt glädjande besked för oss, och vi vill passa på att tacka alla de människor som varit med och kämpat för att rädda Änokdeltat, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen och ordförande för Naturskyddsföreningen i Jokkmokk. Vi kommer att fortsätta att verka för att Änokdeltat ska få det lagskydd det behöver och förtjänar, så att deltalandet bevaras intakt för framtiden.

Domen kan överklagas till Kammarrätten.

 

Kontaktuppgifter:

Daniel Rutschman, sekreterare Skydda Skogen, ordförande Naturskyddsföreningen i Jokkmokk

076 – 112 88 26 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen

076 - 11 48 811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SkyddaSkogen_ibrunaBergenSkydda Skogen inventerar Bruna bergen gammelskog Foto: Martin Hallberg Åkerberg 2009

Just nu pågår en konflikt om ett mycket värdefullt skogsområde, Bruna bergens gammelskog. På ena sidan står skogsföretaget Brevens bruk AB, som vill kunna avverka i området. På den andra står Länsstyrelsen i Örebro, som vill bevara skogen till eftervärlden. Det rör sig om ett hundratals hektar stort område med unika naturvärden. Länsstyrelsen har valt att göra ett interimistiskt reservat för att hindra uttag av virke, och att området fragmenteras genom nya kalhyggen. Brevens bruk har överklagat beslutet till regeringen. Skydda Skogen vädjar nu till Brevens bruk att inte försöka hindra reservatsbildningen.

Skydda Skogen inventerade området 2009 med hjälp av några av landets ledande fältinventerare och upptäckte en av länets finaste tallskogar. Den översiktliga inventeringen resulterade i att 100 fyndplatser koordinatsates, med fler än 30 olika arter som indikerar höga naturvärden, varav 15 rödlistade. Nu har Brevens bruk avverkningsanmält skog i Bruna bergen och enligt uppgifter i pressen avverkat och utforslat liggande död ved innanför Länsstyrelsens avgränsningar trots löften om att avvakta med skogsskötselåtgärder.  

-Det är skandal att Brevens bruk AB beter sig på detta sätt, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Att hävda att det är deras skogsbruk som gynnat den biologiska mångfalden är bara trams, de hotade arterna finns där därför att de inte hunnit med att omställa hela sitt skogslandskap till plantager ännu.  

Bruna bergen gammelskog har bland annat inventerats av landets främsta expert på den hotade skalbaggen raggbock, Fil. doktor Lars Wikars. Hans mångåriga studier visar att raggbocken är beroende av gammelskog, men att den i närheten av gammelskog tillfälligt kan hitta livsrum i just sådana vindfällen på hyggen som Brevens bruk forslat bort. Wikars studier pekar på att raggbocken behöver gammelskog av tall där naturliga störningar som brand och storm styr dynamiken, för att långsiktigt ha chans att överleva i Sverige. Och att arten minskat på grund av det moderna skogsbruket och tyglandet av den naturliga störningsregimen.

–Att kalavverka skogar med höga naturvärden där raggboken finns och ersätta dem med tätvuxna plantager skulle bara hota arten ytterligare, säger Lars Wikars. Det samma gäller bortforslingen av solexponerade liggande döda stammar på närliggande hyggen.

Örebro läns skogar är historiskt hårt brukade, något som gjort att många arter knutna till gammal skog minskat eller försvunnit. Ett av problemen är fragmentering, då vissa arter inte klarar sig på lång sikt om det bara blir små öar kvar av gammal naturskog. I länet återstår bara 4-5 procent skogar med höga naturvärden. Forskare menar att ungefär fem gånger så mycket skulle behöva undantas från skogsbruk för att man regionalt ska klara av att nå Sveriges miljömål och internationella avtal.  Bruna bergen är en av Närkes största sammanhängande äldre tallskogar och Skydda Skogen pekar på att det där finns mycket gamla tallmiljöer där, som i stort sett saknas i övriga landskapet. Föreningen lyfter upp att de funnit en rad rödlistade arter i skogen förutom raggbock, arter som missgynnas av skogsbruk och som trivs i gammal tallskog.

-Skogen är av hög klass, både därför att den är en av Närkes största äldre tallskogar, och dessutom hemvist för en rad hotade och missgynnade svamparter, säger Olli Manninen, finsk vedsvampsexpert som inventerat området. 

-Vi tycker att Brevens bruk borde tänka långsiktigt och inte måla in sig i ett hörn som miljöförstörare, säger Viktor Säfve, Skydda Skogen. Istället skulle de kunna bidra ordentligt till att hotade arter som gräddporing och raggbock kanske kan finnas kvar i Örebro län i framtiden och till att kommande generationer får uppleva riktigt gamla och knotiga tallar i den otroligt vackra skogen som Bruna bergen utgör.

Kontakt: 

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 076-1148811

Olli Manninen, vedsvampsexpert, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Foto: Robert Svensson

 

Sverige måste ta krafttag för att nå de mål den svenska regeringen drev igenom under FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya, Japan förra året. Förhandlingarna resulterade i att minst 17 procent av landytan till 2020 ska skyddas, speciellt biologiskt rika och ekologiskt representativa områden ska sparas. Sverige har en lång väg att gå innan detta mål har uppfyllts när det gäller produktiv skogsmark.

Sverige har ännu inte presenterat en handlingsplan för hur skydd av 17 procent av den produktiva skogen ska uppnås. Därför har Naturskyddsföreningen och föreningen Skydda Skogen nu tillsammans tagit fram en rapport som verktyg för Sveriges ansträngningar att möta det bindande delmålet gällande produktiv skog.

Rapporten på svenska

Rapporten på engelska

 

Sverige firar skogens år –

låter urskogarna falla

En skogsbilväg har brutits i skogen på Tjuorres nordostsluttning. Foto: Björn Mildh.

 

En medveten kursändring i miljöpolitiken har från den svenska regeringen förts under ett antal år. Sverige har gått från ett land som - trots ett mycket intensivt skogsbruk – åtminstone slagit vakt om världsarv och fjällnära skogar, till ett land där det är fritt fram att skövla oavsett naturvärden och hotade arter. Nu ger regeringen grönt ljus till avverkning i tidigare orörda områden. 

-Vi måste få ett slut på denna falska och otidsenliga miljöpolitik, säger Björn Mildh, styrelseledamot i Skydda Skogen.

Karats Råvvåive Vildmark, det i media mycket uppmärksammade Änokdeltat och det nu aktuella Tjuorre är exempel på områden som nu hotas. Listan kan göras lång. Eftersom regeringen minskat anslagen till områdesskydd och inte är villig att gå in med utbytesmark i tillräcklig omfattning riskerar dessa områden att huggas även i de fall markägaren är villig att gå med på ett skydd. 

Lågfjället Tjuorre ligger i utmarkerna cirka 2 mil nordost om Arjeplog i Norrbotten. Området ägs av Arjeplogs allmänning som planerar att slutavverka en urskogsartad naturskog på Tjuorres nordöstra sluttning. Allmänningen är villig att byta marken mot ersättningsmark (av Sveaskog eller Statens Fastighetsverk). Men om sådan inte finns kommer man att bjuda ut skogen till försäljning som produktionsskog. Ett flertal slutavverkningar av liknande skogar har gjorts vid Tjuorre under de senaste tio åren trots att de liksom den nu aktuella skogen hållit nyckelbiotopsklass.

-Troligen har Skogsstyrelsen inte gjort någon egen naturvärdesbedömning innan tillstånden beviljades eftersom inga nyckelbiotoper finns redovisade, säger Björn Mildh, styrelseledamot i Skydda Skogen. Skogsstyrelsen har struntat i Tjuorre, därför är nya avverkningstillstånd att vänta.

Naturskogen på Tjuorre är västlig taiga. Inom EU:s Art- och habitatdirektiv ingår västlig taiga som en prioriterad naturtyp där det föreskrivs att naturtypen skall ha en "gynnsam bevarandestatus" inom varje land där den förekommer. I Sverige har den inte en gynnsam bevarandestatus.

-Den svenska miljölagstiftningens brister framgår med skrämmande tydlighet när urskogsartad skog med lagens stöd fortfarande kan huggas, säger Björn Mildh. Vi måste få ett slut på denna falska och otidsenliga miljöpolitik. Det är en skandal att kommunala värmeverk kan eldas med flisad granurskog som den på Tjuorre. Så har skett under många år utan att någon slagit larm.

Föreningen Skydda Skogen kräver att Arjeplogs allmänning snarast erbjuds statlig ersättningsmark av Sveaskog alternativt Statens Fastighetsverk som äger bytesmark i området.

 

Pressbilder: 

DenAvverkningshotadeNaturskogenVidTjuorre

Kontakt:

Daniel Rutschman, sekreterare Skydda Skogen 076 - 112 88 26

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.