Login Form

Fjällnära skog vid Björkvattnet, Jämtland. Foto: Privat

Inventeringarna är klara i Sveriges fjällnära skogar, skriver Naturvårdsverket. 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden finns i områden nära våra fjäll. Det är ett av de få intakta skogslandskapen i Europa. Det är därför av internationellt intresse att dessa skogar bevaras, skriver Naturvårdsverket och Skydda Skogen håller med.

Inventering har skett i Dalarnas, Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län och visar att det finns ett stort sammanhängande område längs hela fjällkedjan med höga naturvärden. Emil Larsson, handläggare på naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Västerbotten säger:

– Områdena består ofta av en mosaik av naturskogar, fjällbjörkskog, myrar och fjäll och har på grund av sin storlek och naturliga dynamik en unik betydelse för bevarande av biologisk mångfald.

Många av dessa fjällnära skogar är inte skyddade. De riskerar att avverkas och flera har redan avverkats eller är avverkningsanmälda. Bara i september i år ökade avverkningsanmälningarna av fjällnära skog med 5 000 procent jämfört med samma månad 2019, enligt Skogsstyrelsen. Sverige har ett internationellt ansvar att skydda dessa skogar men gör än så länge väldigt lite. Skogsutredningen som kommer senare i höst, ska belysa avvägningen mellan skydd och brukande i fjällnära skog. Vad Skogsutredningen kommer fram till är med andra ord viktigt.  

Skydda Skogen anser att alla de oskyddade fjällnära skogarna måste bevaras med tanke på det akuta klimathotet och hotet mot den biologiska mångfalden. Skogarna innehåller stora kollager och har intakta ekosystem, vilket är ovanligt idag.

Att sluta avverka skog, återställa restaurera (återskapa) skogar samt gynna lövträd är en klimatlösning som är ofarlig och möjlig att genomföra- en klimatlösning som allt fler forskare framför. Andra tekniska klimatlösningar som exempelvis direktinfångning av koldioxid från luften, återvinning av utsläpp och att stoppa solens strålning med hjälp av partiklar är dyra, energikrävande och osäkra lösningar som inte finns än i stor skala.