Login Form

Död ved i olika nedbrytningsstadier finns i den avverkningsanmälda kalkbarrskogen vid Pauliströmsån. På bilden syns en liggande död asp. Foto: Jan Brenander.

En mycket värdefull kalkbarrskog längs med Pauliströmsån i Hultsfreds kommun i Kalmar län är planerad för avverkning. Totalt har 50 naturvårdsarter varav 25 rödlistade arter hittats i eller intill den avverkningsanmälda skogen. Skogen gränsar dessutom till ett planerat naturreservat. Det finns även snitslar i skogen intill som inte är avverkningsanmäld. 

Den värdefulla kalkbarrskogen berörs av två avverkningsanmälningar omfattande totalt 7,5 hektar. Stora delar av skogarna som är planerade för avverkning utgörs av en slänt ner mot Pauliströmsån. Hela 25 fynd av rödlistade arter har gjorts i eller i direkt anslutning till de avverkningsanmälda skogarna, däribland den ovanliga och starkt hotade raggtaggsvampen (EN). Även fynd har gjorts av sårbara och kalkgynnade marksvampar såsom grangråticka (VU), spricktaggsvamp (VU), duvspindling (VU), koppartaggsvamp (VU) och rotfingersvamp (VU). Fyndet av duvspindling är hittills det enda i Småland. Därutöver har ett flertal rödlistade vedsvampar och fåglar observerats i de avverkningsanmälda skogarna.

- Det här visar bara hur korrupt det svenska skogsbruket är. I boken "Natur i Östra Småland" som Länsstyrelsen i Kalmar län gav ut redan 1997 klassades detta område som ett riksintresse för natur. Skogen utgjorde då 182 hektar. Tyvärr finns inte mycket kvar av området längre. Det är bara ren tur att de här skogarna som ska avverkas fortfarande finns kvar. Det svenska skogsbruket struntar fullständigt i om detta är ett riksintresse så länge de kan kalhugga, säger Jan Brenander, ornitolog från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens Fågelklubb skickade i mitten av mars ett brev till Länsstyrelsen i Kalmar län och Skogsstyrelsen om de planerade avverkningarna vid Pauliströmsån i Hultsfreds kommun. De har nu fått besked från Länsstyrelsen att en eventuell utvidgning av reservatet inte är aktuell. Länsstyrelsen har tidigare besökt skogen i fält och diskuterat vilken hänsyn som ska tas till gränserna av de planerade avverkningarna.

- Att Länsstyrelsen ens överväger att inte ta med skogarna i det planerade reservatet är så bedrövligt så det liknar ingenting. Kalmar län har endast skyddat 3,1 procent av sin landareal formellt och i år ska miljömålet vara uppfyllt vilket innebär att 17-20 procent ska vara skyddat. Nu huggs några av de sista oskyddade och kvarvarande värdefulla skogarna i länet, säger Erland Lindblad, biolog från Skogsgruppen i Oskarshamn.

Det är oklart vilket skogsbolag som planerat att avverka skogen. I skogen hänger ett flertal avverkningssnitslar tillhörande både Holmen Skog, Bergs Timber och Wallnäs liksom hänsynssnitslar från Länsstyrelsen.

- Jag har nog aldrig tidigare sett så många snitslar i ett så pass litet skogsparti. Hur kan man få för sig idén att avverkningsanmäla en skog med 20 rödlistade svampar? Man kan i alla fall lugnt säga att det är ett rikt företagsliv av skogsföretag. Man ser inte skogen för snitslar. Det går inte ens att avgöra om det är Holmen, Bergs Timber eller Wallnäs som ligger bakom avverkningsplanerna, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Ladda ner en sammanställning med bilder från den avverkningsanmälda skogen vid Pauliströmsån här.

Ladda ner en sammanställning av bilder på avverknings- och hänsynssnitslar i den avverkningsanmälda skogen vid Pauliströmsån samt Bergs Timbers och Wallnäs s.k. hållbara skogspolicys här.

Läs Skogsgruppen i Oskarshamns och Oskarshamnsbygdens Fågelklubbs brev till Länsstyrelsen i Kalmar län och Skogsstyrelsen här nedan.

Kontakt

Erland Lindblad, Skogsgruppen i Oskarshamn, tel. 072-712 91 08, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jan Brenander, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, tel. 070-326 58 09, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ett rikt företagsliv av skogsföretag i den avverkningsanmälda skogen vid Pauliströmsån. Även Länsstyrelsens hänsynssnitslar finns till det planerade naturreservatet finns i skogens utkanter. Foto: Jan Brenander.

Skogsgruppen i Oskarshamns och Oskarshamnsbygdens Fågelklubbs brev till Länsstyrelsen i Kalmar län och Skogsstyrelsen den 17 mars 2020:

Hej!

Vilken är statusen på följande avverkningsanmälningar inkomna för fem veckor sedan (2020-02-13). Nordväst om Järnforsen, Hultsfreds kommun. Är avverkningarna stoppade? Har det begärts dispens från Artskyddsförordningen?

Avverkningsanmälan:
A 8226-2020 (4,8 ha) inkommen 2020-02-13
A 8231-2020 (3,7 ha) inkommen 2020-02-13

Artfynd i eller i direkt anslutning till A8226-2020: Grangråticka (VU), kungsfågel (VU), spricktaggsvamp (VU), knärot (NT), spillkråka (NT), svartvit taggsvamp (NT), ullticka (NT), vedtrappmossa (NT), blåmossa, blåsippa, fjällig taggsvamp, korallav, kransmossa, linnea, långfliksmossa, skarp dropptaggsvamp, skuggblåslav, stenbräken, svartbräken, vanlig snok, zontaggsvamp

Artfynd i eller i direkt anslutning till A8231-2020: raggtaggsvamp (EN), grangråticka (VU), koppartaggsvamp (VU), rotfingersvamp (VU), grantaggsvamp (NT), knärot (NT), lundvaxskivling (NT), motaggsvamp (NT), orange taggsvamp (NT), svartvit taggsvamp (NT), blomkålssvamp, blåfotad taggsvamp, blåmossa, blåsippa, dropptaggsvamp, flagellkvastmossa, gammelgranslav, kransmossa, linnea, långfliksmossa, skarp dropptaggsvamp, svavelriska, tallört, tibast, timmerticka, trattaggsvamp

Raggtaggsvamp (EN) är klassad som VU i den globala rödlistan. Koppartaggsvamp (VU) och spricktaggsvamp (VU) omfattas av åtgärdsprogram. Knärot (NT) omfattas av Artskyddsförordningen bilaga 2.

Artskyddsförordning (2007:845)

8 § I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan 1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och 2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

15 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Miljöbalken 8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald
2 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet ta bort, skada eller ta frö eller andra delar från vilt levande växter får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns risk för att en vilt levande växtart kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en sådan art.

Tacksamma för skyndsamt svar.

Vänliga hälsningar,

Erland Lindblad & Jan Brenander
Skogsgruppen i Oskarshamn

--

Nytt brev med påminnelse om avverkningsplanerna vid Pauliströmsån till Skogsstyrelsen den 24 mars 2020:

Obs! Kalkbarrskog med mycket höga naturvärden vid Pauliströmsån i Hultsfreds kommun hotas av avverkning. På onsdag 26/3 har det gått 6 veckor sedan avverkningsanmälan registrerades:

Har avverkningarna stoppats? Svar önskas omgående.

Avverkningsanmälan:
A 8226-2020 (4,8 ha) inkommen 2020-02-13

A 8231-2020 (3,7 ha) inkommen 2020-02-13

Artfynd i eller i direkt anslutning till A8226-2020: Grangråticka (VU), kungsfågel (VU), spricktaggsvamp (VU), gröngöling (NT), knärot (NT), spillkråka (NT), svartvit taggsvamp (NT), ullticka (NT), veckticka (NT), vedtrappmossa (NT), blåmossa, blåsippa, fjällig taggsvamp, korallav, kransmossa, linnea, lopplummer, långfliksmossa, skarp dropptaggsvamp, skuggblåslav, stenbräken, svartbräken, svartmes, tallört, tibast, vanlig snok, zontaggsvamp. Summa: 27 naturvårdsarter varav 10 rödlistade. Knärot (NT) som omfattas av Artskyddsförordningen växer på 6 olika platser, c:a 50 plantor påträffade.

Artfynd i eller i direkt anslutning till A8231-2020: Raggtaggsvamp (EN), duvspindling (VU), grangråticka (VU), koppartaggsvamp (VU), kungsfågel (VU), rotfingersvamp (VU), sammetstaggsvamp (VU), spricktaggsvamp (VU), taggfingersvamp (VU), dofttaggsvamp (NT), druvfingersvamp (NT), grantaggsvamp (NT), gultoppig fingersvamp (NT), knärot (NT), lundvaxskivling (NT), motaggsvamp (NT), orange taggsvamp (NT), svart taggsvamp (NT), svartvit taggsvamp (NT), talltaggsvamp (NT), blomkålssvamp, blåfotad taggsvamp, blåmossa, blåsippa, dropptaggsvamp, flagellkvastmossa, gammelgranslav, kransmossa, linnea, långfliksmossa, skarp dropptaggsvamp, svartmes, svavelriska, tallört, tibast, timmerticka, trattaggsvamp. Summa: 37 naturvårdsarter varav 20 rödlistade.

Naturvårdsexperts utlåtande om skogen:

Konstigt att det blivit avverkningsanmält? Var väl reservat på gång här! Den norra delen är en av Smålands absolut värdefullaste kalkbarrskogar (en av topp tre)! Mycket rik förekomst av raggtaggsvamp och koppartattsvamp, enda smålandsfyndet av duvspindling osv. Ett större reservat är mycket lämpligt här.

Arter på norra delen: 18 rödlistade svampar!

Duvspindling Cortinarius caesiocanescens M. M. Moser VU, Lundvaxskivling Hygrophorus nemoreus (Pers.:Fr.) Fr. NT, Rotfingersvamp Ramaria boreimaxima Kytöv. & M.Toivonen VU, Druvfingersvamp Ramaria botrytis (Pers.:Fr.) Bourdot NT, Taggfingersvamp Ramaria karstenii (Sacc. & P.Syd.) Corner VU Gultoppig fingersvampRamaria testaceoflava (Bres.) Corner NT1 Grantaggsvamp Bankera violascens (Alb. & Schwein. : Fr.) Pouzar NT 2 Talltaggsvamp Bankera fuligineoalba (Schmidt : r.) Pouzar NT 1 Grangråticka Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod VU 5 Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum (Batsch:Fr.) P.Karst. NT 3 Spricktaggsvamp Hydnellum glaucopuss.str. VU 2 Koppartaggsvamp Hydnellum lundellii (Maas Geest. & Nannf.) E.Larss., K.H. Larss. & Kõljalg VU 5 Sammetstaggsvamp Hydnellum martioflavum (Snell, K.A. Harrison & H.A.C. Jacks.) E. Larss., K. H. Larss. & Kõljalg VU 1 Raggtaggsvamp Hydnellum mirabile (Fr.) P. Karst. EN 4 Dofttaggsvamp Hydnellum suaveolens (Scop.:Fr.) P. Karst. NT 1 Motaggsvamp Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél. NT 2 Svartvit taggsvamp Phellodon connatus (Schultz:Fr.) P. Karst. NT 6 Svart taggsvamp Phellodon niger (Fr.:Fr.) P. Karst .NT

Artskyddsförordning (2007:845)

8 § I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan 1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och 2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

15 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Miljöbalken 8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald

2 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet ta bort, skada eller ta frö eller andra delar från vilt levande växter får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns risk för att en vilt levande växtart kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden om skydd av en sådan art.

Vänligen,

Erland Lindblad, Skogsgruppen i Oskarshamn