Login Form

Skydda Skogen är kritisk till Regeringens utredning ”Biojet för flyget” och har nu skickat in ett remissvar till Infrastrukturdepartementet. Utredningens förslag för ökad användning av biojetbränsle och ökad produktion av biojetbränsle är missvisande. Det bygger på felaktiga grundantaganden om att biobränslen ger nollutsläpp, skriver föreningen.

Utredaren utgår ifrån att biobränslen är koldioxidneutrala men det är de inte. I sitt remissvar skriver Skydda Skogen: ”Vid förbränning av biobränslen frigörs koldioxid omgående vilket bidrar till växthuseffekten på samma negativa sätt som fossila bränslen. Atmosfären gör inte skillnad på kol från förnyelsebara eller fossila bränslen.”

Användningen av fossila bränslen måste självklart minska snabbt, skriver Skydda Skogen men biobränslen är ingen lösning på klimatproblematiken, något som även många forskare världen över varnar för. De indirekta utsläppen från markanvändning måste också tas med i beräkningar av växthusgaser från biobränslen men det görs inte i utredningen.

Enligt föreningen saknas en analys av hur den biologiska mångfalden påverkas. Begreppet biologisk mångfald nämns endast i förbifarten i andra sammanhang. Social hållbarhet i relation till uttag av råvaror till biodrivmedel behandlas inte heller.

Utredningens förslag riskerar ge upphov till förhöjda koldioxidutsläpp vilket är i konflikt med utredningens syfte. Skydda Skogen vill därför ogiltigförklara hela betänkandet eftersom den baseras på den felaktiga uppfattningen om att biobränslen ger nollutsläpp.

Skydda Skogen har mailat Sveaskogs styrelse och bett dem att avanmäla avverkningsanmälan gällande granurskogen vid Guossavare, i Arjeplogs kommun. Skogen är en viktig renbetesmark för renskötande samer och har även höga naturvärden. Sveaskog har tidigare svarat att de inte ska avverka skogen. Men avverkningsanmälan ligger likaså kvar.

Birgitta Tulin från Skydda Skogen höll tal. Foto: Jana Eriksson

På Biologiska mångfaldens dag 22:a maj hölls ”Manifestation mot artdöden” vid naturreservatet Råstasjön i Stockholm där Fältbiologerna var huvudarrangör. Starka och hoppingivande tal hölls om artutrotningen, om ideell kamp och om att inte ge upp. Skydda Skogen var med och Birgitta Tulin, ny styrelseledamot i Skydda Skogen, höll tal.

Läs hela artikeln på Natursidan.

Annvi Sjöberg berättade hur man kan få in biologisk mångfald i sin trädgård. Foto: Viktor Säfve

I lördags var det ”Hjärta och Jord festival” vid Åfallet Skogsträdgård i Örebro län. Skydda Skogen var på plats med ett bord där vi sålde boken "Skogslandskap Farväl", pratade med folk om skog och lämnade broschyren ”Nyfiken på Skog”, till de som var intresserade. I en stor tältkåta hölls föredrag om skog, skogsträdgård, permakultur och biologisk mångfald och det lästes dikter.

Klimatet används som en förevändning för att få avverka mer. Foto: Pixabay

Skydda Skogen lämnar synpunkter på EUs plan för att minska avskogningen och skogsförstörelsen i världen. Föreningen uppmanar EU att förhindra att skogsbolag avverkar skogar med höga naturvärden och etablerar storskaliga trädplantager i världen. Det är långtifrån hållbart.