Login Form

I Sorsele planeras slutavverkningar i en naturskog med höga naturvärden. Det är flera avverkningsanmälningar på sammanlagt 109,9 hektar i skogen på berget Njuöniesvarrie. Ett skogsområde som egentligen ska sparas från skogsbruk, en så kallad frivillig avsättning, som nu ska bli ett jättehygge. Skogarna kring Sorsele är redan hårt avverkade i alla väderstreck.

Stöd Skiftets kampanj för att stoppa avverkningarna i Sorsele här. 

Palmoljeplantage i Jakarta, foto: Achmad Rabin Taim via Wikipedia.

Nu kan vi som EU medborgare fram till den 15 januari lämna våra synpunkter på EUs plan "Communication on stepping up EU Action against Deforestation and Forest Degradation", en strategi som ska minska avskogningen i världen. Avskogningen är kopplad till importerade produkter som soja, palmolja och nötkött. Produkter som EU är en storkonsument av. Kommissionen skriver i sin färdplan att ”EU är en del av problemet men kan också vara en del av lösningen.” 

EU vill bland annat se till att EUs ekologiska fotavtryck minskar i de länder som exporterar produkter som leder till avskogning. EU vill att produktionsleden blir mer hållbara och transparenta. De vill ha förbättrade partnerskap med producerande länder som stödjer hållbara skogsbruks- och jordbruksmetoder. De vill minska trycket på skogarna, förbättra styrningen över mark och verka för skydd och skötsel av tropiska skogar. 

I ett pressmeddelande säger Greenpeace skogspolitiska chef Sébastien Risso att Europa måste göra ännu mer för att skydda världens skogar: 

-Först måste en ny lag införas som försäkrar att den mat vi äter inte förstör skogar eller strider mot ursprungsbefolkningars rättigheter. Forskare har varnat att vi måste skydda de kvarvarande skogarna som finns för att kunna stävja klimatförändringen och för att rädda många arter från utrotning.

Detta håller även Skydda Skogen med om och att direktivet om inblandning av biobränslen i drivmedel som ökar avskogning för oljepalmsplanteringar tas bort. Det ska inte vara lönsamt att ha palmolja eller biobränsle från skog i tanken. Nu hamnar 50% av den palmolja som importeras i EUs bilar. David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen kommenterar:

-EU:s satsning på biodrivmedel leder till ökad avskogning i tropikerna för att odla oljepalmer. Ett förbud på import av palmolja vore därför på sin plats och stöd till länderna som vill restaurera sina skogar. Minskade utsläpp kan istället komma genom beskattning av fossila drivmedel. Den kvarvarande naturskog som finns i världen måste skyddas från exploatering och många områden som skövlats bör återställas så att det blir naturskog igen. 

På hemsidan ”More trees less assholes” finns förslag på vad vi som konsumenter kan skriva som feedback till EU: Att friska, intakta skogar måste uppvärderas ekonomiskt eftersom de ger oss rent dricksvatten och klimatnytta. Att EUs ekologiska fotavtryck måste minskas drastiskt. Detta kan göras genom att ohållbara varor som bidrar till klimatförändring märks upp innan försäljning, att de beskattas högre och att subventioner till ohållbara industrier tas bort. 

Lämna dina synpunkter till EU-kommissionen här, ju fler som agerar desto större chans till förändring!

 

Gran i avverkningshotade Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. Foto: Michael Nilsson

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen uppmanar StoraEnso att verka för att inte Sydved, ett av StoraEnsos ägt dotterbolag, genomför en planerad skogsavverkning av Hällsnäs gammelskog i Härryda kommun. Detta då en avverkning skulle riskera förstöra en mycket värdefull naturmiljö med en rik biologisk mångfald och förekomst av många hotade och missgynnade skogsarter.

Michael Nilsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, säger:

- Hällsnäs gammelskog är en skog med höga naturvärden. Alla sådan skogar måste bevaras. Att avverka sådana värdefulla skogar kan inte ingå i ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Skogsbolag som i detta fall Sydved och StoraEnso kan knappast hävda att de har ett hållbart skogsbruk om de avverkar skogar med höga naturvärden.

Läs organisationernas brev till Stora Enso här.

Läs organisationernas brev till Sydved här.

Larvgångar av granbarkborre under granbark. Foto: Harald Kloth via Wikipedia.

Skydda Skogen yttrar sig om Skogsstyrelsens förslag på ändrade föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjning i skog.

Granbarkborrar utgör en naturlig del av skogsekosystemen. De är en viktig födoresurs för många skogsarter. En särskilt känd predator på granbarkborre är tretåig hackspett. Även många rovinsekter lever på granbarkborrar. Det är viktigt att skogsbruket i enlighet med miljömål och EU-lagstiftning ger livsutrymme även för granbarkborrar i skogslandskapet då de utgör en värdefull del av skogsekosystemen.

En naturskog innehåller ofta olika trädslag i olika åldrar och storlekar vilket gör att förre av träden blir angripna av granbarkborre. Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborren en sällsynt art i stora naturskogar. Eftersom en stor del av dagens skogslandskap är påverkat av skogsbruk gynnar etableringen av likåldiga och täta granbestånd granbarkborren. De gynnas också när träd blåser ner i kanterna av granbestånden.

Storberget-Laver i Älvsbyn. Foto: Per-Anders Jonsson, Länsstyrelsen Norrbotten

Sex nya naturreservat har bildats denna vecka i Norrbotten: Markkatieva i Kiruna, Täljstensskogen i Pajala, Blåsberget i Arjeplog, Granträsk i Arvidsjaur, Storberget-Laver i Älvsbyn och Rönsmyran Överkalix. I alla dessa sex reservat finns gammal och skyddsvärd skog. 404 värdefulla naturområden är därmed långsiktigt skyddade i Norrbotten. 

Länsstyrelsen i Norrbotten skriver på sin sida:

”Att bevara ekosystem och hotade arter ingår både i Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen, och arbetet behöver fortsätta för att vi ska kunna nå målen.”

Läs mer här