Login Form

Karatj-Råvvåive är ett omkring 13 000 hektar stort område som Skydda Skogen under tio års tid försökt skydda. Länsstyrelsen har tidigare klassat hela området som ett planerat reservat. Under vintern 2018/19 skyddades den norra och östra delen av Karatj-Råvvåive i två separata men intilliggande naturreservat;  Karatj-Råvvåive norra och Iegelvárre. Den södra delen är den som nu riskerar att bli utan formellt skydd och istället förvandlas till en ekopark.

Skogen som Sveaskog har avverkningsanmält.

Sveaskog fick bemöta kritik i SVT Aktuellt i början av veckan. Det handlade om den avverkningsanmälda naturskogen Bientie i Norrbotten. Sveaskog hävdar att de tar 100 procent naturhänsyn i sitt skogsbruk.

Leif Lundberg från Maskaure sameby och skogskämpen Björn Mildh tog med SVT Aktuellt till Bientie som ligger mitt i samernas renbetesmarker. Bientie är en gammelskog med naturvärden av nyckelbiotopslass, ett av många exempel på skyddsvärda skogar som ska avverkas av Sveaskog. Fältbiologerna har inventerat skogen och funnit rödlistade arter. Skogen är även viktig för renskötseln. 

 

Tyresta nationalpark, en stadsnära naturskog. Foto: Kristina Bäck

Att stoppa den globala skogsavverkningen har lika stor betydelse för klimatet som att minska våra utsläpp, skriver 40 forskare från fem länder. Skogarnas stora betydelse för klimatet har förbisetts av världens regeringar.

Att skydda och restaurera skog kan minska växthusgasutsläpp med 18% till 2030. Om vi gör det har vi större chans att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning, skriver forskarna. Men om världens skogar avverkas så kommer tre biljoner ton koldioxid frigöras i atmosfären och det är mer än vad som finns låst i de globala reserverna av olja, kol och gas. I uttalandet skriver forskarna:

-Vi måste skydda och bevara de kvarvarande naturskogarna som finns på planeten för att undgå den farliga klimatförändringen. Världens skogar måste fortsätta att ge de tjänster som är kritiska för planetens välbefinnande.

Uttalandet kommer som en reaktion inför nästa vecka då FNs klimatpanel, IPCC, samlas i Sydkorea. Under mötet ska en rapport släppas om hur världen ska hålla sig under 1,5 graders uppvärmning, ett mål som antogs vid Parisavtalet 2015.

Forskarnas förväntningar är att rapporten kommer att fokusera på förändringar i vårt energisystem och på nya tekniker, inte på skog.

-Vårt budskap är enkelt: Vår planets framtida klimat är beroende av hur det går för världens skogar.

Läs hela artikeln i The Guardian här.

Alla trädhus i skogen har rivits. Foto: Tim Wagner, (CC BY-NC 2.0) via Flickr

Den tyska energikoncernen RWE får inte längre avverka i Hambacher Forst i Tyskland. Detta enligt högsta förvaltningsdomstolen i Nordrhein-Westfalen som ger den stora miljöorganisationen BUND rätt om att skogen har höga naturvärden och hotade arter. 

Förbudet gäller tills den tyska utredningen om kolkraftsavvecklingen blir klar vilket är tidigast 2020. Utredningen förmodas leda till ett snabbare stopp för brunkolet än 2050, det datum som sagts tidigare. Möjligheten finns att Hambacher Forst kommer att skyddas permanent..Särskilt eftersom en färsk opinionsundersökning visar att 73% av det tyska folket vill ha stopp för kolkraften innan år 2030.  I samma undersökning säger tre av fyra tyskar nej till avverkning av Hambacher Forst.

Den senaste tiden har det varit stora demonstrationer i Hambacher Forst mot avverkningen och mot kolkraften.  Förra helgen var det 15 000 personer som demonstrerade och till kommande helg väntades demonstrationen bli dubbelt så stor.  Både TV och dagspress har tagit parti för motståndet mot avverkningen. 

Källa: Chris Ceder, fri journalist och natur- och miljöskyddare 

Avverkning regnskog för palmolja, Indonesien. Foto: Rainforest Action Network, CC BY-NC 2.0

Skydda Skogen har skrivit under ett öppet brev mot utökningen av bioekonomi i världen. Brevet går till 20 regeringar, till internationella myndigheter och till privata aktörer och kräver att de slutar stödja bioekonomin. Hittills har 75 miljöorganisationer skrivit under från bland annat Belgien, Frankrike, Kanada, Estland, Indonesien, Indien, Ghana, Tyskland, Nederländerna, Marocko, Nepal, Uganda, USA och Storbritannien. 

Det öppna brevet är kritiskt mot ”The BioFuture Platform,” som är ett flerpartsinitiativ från Brasilien som lanserades 2016 av 20 länder, däribland Sverige. Plattformen kräver en rejäl ökning av bioenergi och bio-produkter globalt, som exempelvis avancerade biodrivmedel med motiveringen att det är för klimatets skull.  Men en närmare granskning av plattformen ger vid handen att satsningen på bioekonomi främst är ett sätt att öka tillverkningen av kortlivade bioprodukter som inte är bra för klimatet. Ingen hänsyn har tagits till aktuell forskning, som visar att förbränning av biobränslen ger upphov till koldioxidutsläpp precis som förbränning av kol. Inte heller att produktionen av biobränslen, bioplaster och andra biomaterial kräver stora markarealer som kan användas till odling av mat istället eller att det leder till skövling av naturskogar runt om i världen.

Det är organisationen Global Forest Coalition som är initiativtagare till det öppna brevet. De skriver:

-Vi behöver meningsfulla och opartiska gensvar på klimatkrisen som även respekterar mänskliga rättigheter och det är brådskande. Verkliga lösningar behövs som fokuserar på att minska överkonsumtion och avfall och som ger skydd till skog och ekosystem.

Satsningen på bioekonomi kränker även de mänskliga rättigheterna, menar initiativtagarna. Detta eftersom bioindustrin kommer att kräva stora markarealer för att kunna odla biomassa. Mark som behövs för att odla mat. Hela byar riskerar att få flytta, jordbruksmark att konfiskeras och vattenresurserna kommer inte att räcka till.

Rita Frost är kampanjledare, hon kommer från USA och organisationen Dogwood Alliance, hon säger:

-I södra USA där jag bor har värdefulla lövträdsskogar kalhuggits och blivit biobränsle. Biobränslet skeppas över havet till Europa för att möta den dagliga efterfrågan på "förnybar energi".  Biomassa, bioenergi och produkter baserade på trä har blivit green-washed alldeles för länge! Biofuture-plattformen överensstämmer inte med den viktigaste förpliktelse som världen har: Att på ett meningsfullt och rättvist sätt ta itu med klimatkrisen. Det ska ske genom att respektera mänskliga rättigheter, fokusera på energi med låga koldioxidutsläpp som sol- och vindenergi, att minska överkonsumtionen och genom att skydda skog och mark.