Login Form

Under 2010 blev det känd att IKEA genom sin partner Swedwood skövlar urskog i Karelia, nord-västra Ryssland, för att användas i sina billiga produkter. Skydda Skogen gick in tillsammans med lokala naturskyddsföreningar i Ryssland och många fler och uppmärksammade detta. Läs mer under flikorna nedan i menyn.

Bildbevis finns här i vår galleri.

En galleri med bilder från skogarna i Karelen finns här.

Nyheter!

Greenpeace Ryssland, SPOK - Karelen, Skydda Skogen och Jordens vänner Sverige har träffat IKEA och deras dotterbolag Swedwood och överlämnat 180.000 namnunderskrifter och ett gemensamt uttalande med flera krav.

Läs det gemensamma uttalandet här

Namnunderskrifterna har Skydda Skogen samlat in med hjälp av organisationerna SumOfUs och Rainforest Rescue. Namnlistorna innehåller krav på att Ikea ska förändra sitt skogsbruk i ryska Karelen och sluta avverka intakt naturskog.

Skydda Skogen kommer att fortsätta med kampanjen och att samla in namnunderskrifter till dess att Ikea offentligt tillkännagivit att de kommer att bättra sig och sluta avverka intakt naturskog!

 

Gör din röst hörd, skicka brev till IKEA - Swedwood!

 

Bakgrund

I Nordeuropa fanns tills relativt nyligen stora sammanhängande urskogsområden. Rester av dessa återfinns fortfarande, med fungerande ekosystem, i en hästskoform från fjällskogarna i Norge och Sverige över till gammelskogarna i de finska lappmarkerna till de urgamla naturskogarna i nordvästra Ryssland.

Men det är en mindre del som återstår i Fennoskandia. I Karelen t.ex finns idag bara strax över 10 procent* gamla naturskogar kvar, enligt en befintlig kartläggning av skogar med höga naturvärden utförd av ryska naturvårdsexperter. Utländska bolag, bland annat svenska Swedwood och IKEA, har i jakten på billig skogsråvara sökt sig till regionen och avverkar oavbrutet urgamla naturskogar, helt i strid med de löften man ger sina egna kunder. Jättelika kalhyggen tas upp i tidigare i stort sett orörda skogar med månghundraåriga träd, och de ovärderliga skogsekosystemen krymper hastigt. Silverfuror som började gro en gång för många hundra år sedan avverkas. Det skogsbruk som bedrivs kan liknas vid gruvbrytning.

IKEA hävdar i sin marknadsföring att den träråvara man använder har producerats på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt, och att kunderna inte behöver oroa sig för att det ska finnas trä från skogar med höga naturvärden i de möbler som säljs på IKEA. Detta är en stor lögn. Gammelskogssvirket finns i IKEAS möbler. IKEA vilseleder medvetet sina kunder och väljer att gömma sig bakom en miljöcertifiering - FSC - vars trovärdighet ofta, och med rätta, har satts ifråga.

Föreningen Skydda Skogen och Jordens vänner, Sverige, har under senaste åren noga följt och dokumenterat IKEAs verksamhet i Karelen. Bevisen finns. Vi menar att IKEA genast måste sluta ljuga, samtidigt som man avbryter sina planer på att exploatera ytterligare tusentals hektar gammelskog i ryska Karelen och Ryssland. Om något bolag i världen har kapital och makt att göra om och göra bättre, så är det IKEA. Bolaget skulle om man ville kunna påverka beslutsfattare och konkurrenter att avstå från att hugga gammelskogar, för att istället gå över till ett naturnära skogsbruk i sekundärskogar som redan är brukade.

Du som läst detta, skriv under följande brev med krav och uppmaningar och skicka brevet direkt till IKEA och deras skogsbolag Swedwood:

 

Till de ansvariga på Swedwood och IKEA

Hej!

Jag skriver till er därför att det skogsbruk ni bedriver i ryska Karelen oroar mig djupt.

Eftersom ni är en av världens största möbeltillverkare och en mycket stor konsument av virke påverkar er verksamhet inta bara människor och natur på ett lokalt plan utan även de skogliga ekosystemen på en global nivå. I och med er storlek har ni ett mycket stort ansvar i såväl ekologiska som sociala frågor. Samtidigt har ni de ekonomiska resurserna för att verkligen ta ansvar på ett bra sätt i de områden ni verkar.

Jag vädjar därför till er att:

1. Tala sanning IKEA!

2. Sluta omedelbart att avverka skogar med höga naturvärden.

3. Avsätt de kvarstående arrenderade gammelskogarna i ryska Karelen.

4. Byt koloniala mönster mot verksam politisk naturvårdspåverkan.

5. Vidta åtgärder för ett trovärdigt IKEA.

Hälsningar/

 

Läs de fullständiga kraven med motiveringar nedan:

1. Tala sanning IKEA!

”Lågt pris - men inte till vilket pris som helst”. Så hävdar IKEA i sin marknadsföring att företagets produkter produceras på ett miljömässigt hållbart sätt och att gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden inte avverkas eller används som råmaterial av IKEA. Men att sälja massproducerade trävaror till så lågt pris och hävda att de producerats på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt visar på en ekvation som inte går ihop. IKEA håller låga priser till vilket pris som helst. I den andra änden av ekvationen får natur och människa betala. Utförlig dokumentation finns kring hur IKEA genom sitt helägda dotterbolag Swedwood regelmässigt avverkar gammelskogar i ryska Karelen.

2. Sluta omedelbart att avverka skogar med höga naturvärden.

IKEA - Swedwood måste öppet deklarera att de inte kommer att fortsätta att avverka eller köpa skogsråvara från gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden eller områden planerade för skogsskydd i Karelen och i resten av Ryssland. Inventerare från organisationen Skydda Skogen samt ryska naturvårdsexperter har dokumenterat att IKEA genom Swedwood kalavverkar och planerar att avverka urskogsartade skogar. Dessa skogar är livsmiljöer för en stor mängd skogslevande arter som idag är på tillbakagång i hela nordvästra Europa. Många av de träd som avverkas är tallar och granar som har nått de imponerande åldrarna av 200-600 år.

3. Avsätt de kvarstående arrenderade gammelskogarna i ryska Karelen.

IKEA måste säkra skydd av de skogar med höga naturvärden som de idag arrenderar i Ryssland, så att andra investerare inte kan förstöra dem. Eftersom IKEA är ett av världens mest lönsamma och rika trävaruföretag är det ett rimligt krav. Det är det minsta bolaget kan göra för att försöka gottgöra för de tusentals hektar gammelskog som bolaget förstört.

4. Byt koloniala mönster mot verksam politisk naturvårdspåverkan.

IKEAs sätt att bedriva skogsbruk i ryska Karelen följer samma koloniala mönster som vi sett västerländska företag följa i många andra delar av världen. Kryphål i den politiska styrningen och lagstiftningen utnyttjas för att komma åt billig skogsråvara. IKEA måste bryta denna kolonialism omedelbart. Istället måste IKEA ta regionalt ansvar och använda sitt inflytande som viktig investerare i Karelen för att påverka regeringen där till att anta en ansvarsfull och verkligt hållbar naturvårdspolitik.

5. Fyra åtgärder för ett trovärdigt IKEA.

Vill IKEA verkligen göra det som de ljuger om att de gör idag, så kan bolaget börja med:

a) Verklig dialog med lokalbefolkningen och naturvårdsorganisationer

IKEA - Swedwood borde bjuda in till och föra dialog med skogens olika intressenter så som lokalbefolkning, mångbrukare, ekoturismföretagare och annan lokal näringsverksamhet samt naturvårdsorganisationer. Kring själva skogsbruket och skydd av skogar med höga naturvärden bör dialog hållas med exempelvis Skydda Skogen och den ryska miljöorganisationen SPOK.

b) Tydlig redovisning av naturvårdsambitionerna

IKEA - Swedwood måste publicera tydliga lättanvända kartor över sina planer för naturvård (även GIS-kartor). IKEA och Swedwood har hävdat att de frivilligt undantar stora arealer naturskog från skogsbruk. Då organisationen Skydda Skogen granskade de svårtydbara kartorna de publicerat visade det sig att en inte obetydlig del av avsättningarna tycktes vara sådant som krävs enligt rysk lag, så som buffertzoner mot vatten, och inte enbart bolagets frivilliga avsättningar av skogar med höga naturvärden. Det måste bli tydligt vad, var, hur mycket, hur långsiktigt och exakt vilka gränser IKEA/Swedwoods naturvårdsavsättningar har. Detta, så att olika intressenter tydligt kan granska om IKEA verkligen avstår från att avverka alla skyddsvärda skogar.

c) Att färdigställa kartläggningen av skogar med höga naturvärden

IKEA - Swedwood bör inom närmaste 3 – 6 månaderna göra klart sin kartläggning av skogar med höga naturvärden inom arrenderat område och inbjuda till dialog med alla intressenter inklusive Karelens regering om hur de ska skydda dessa skogar. Tills detta är klart måste Swedwood göra uppehåll i sina avverkningar i skogar med dokumenterat höga naturvärden och i skogar som med stor sannolikhet har höga naturvärden.

d) Att introducera ett naturnära skogsbruk i redan brukade skogar.

Den makt som ett så stort bolag som IKEA – Swedwood har borde användas till att introducera och bana vägen för ett hållbart naturnära skogsbruk i redan exploaterade, sekundära skogar i Karelen och Ryssland. IKEA – Swedwood skulle därigenom kunna inspirera andra skogsbolag och den ryska staten till en förbättrad och förändrad skogsvårdslagstiftning och ett skogsbruk som inte bidrar till utarmning av biologiska och sociala värden.

Läs mer om situationen för Karelens naturskogar här

Initiativtagare till IKEA-kampanjen är organisationen Skydda Skogen

www.skyddaskogen.se

*Alla mindre gammelskogsområden har ej kartlagts ännu, viket gör siffran på strax över 10 procent ungefärlig. Ytterligare arbete med att identifiera mindre områden av gammal naturskog, skulle förmodligen öka procentsatsen över kvarvarande gammal naturskog lite.

Varje dag krymper arealen urskogsartad naturskog i Norra Europa.

Aktionen lördag 28 april 2012:

Skånskan: Aktion mot IKEA:s skogsskövling

SVD: Demonstrationer utanför IKEA

Expressen: Demonstranter intog IKEA:s varuhus i Malmö

SVT (värmlandsnytt): Protester utanför IKEA

SVT (rapport): Demonstrationer mot IKEA:s skogsbruk

SR (västernorrland): Riktad aktion mot möbeljätten

Sveriges Radio P4 Västernorrland: Aktivister intog möbelvaruhus i Birsta

Svtplay: Rapport

st.nu: Aktivister kräver stopp för Ikeas avverkning i Karelen

nwt.se: Ikea kritiseras för urskogsavverkning

na.se: Demonstrationer på Ikea

Sveriges Radio P4 Örebro: Planerad aktion mot IKEA

market.se: Trädprotester vid Ikea-varuhus

foodmonitor.se: Demonstration mot IKEAs skövling av urskog i Karelen

atl.nu: Demonstrationer mot Ikeas avverkningar

vf.se: Hallå där Maria Westerberg...

dagbladet.se: Protesterar mot Ikeas skövling av ryska skogar

norrteljetidning.se: Protest mot Ikea

woodnet.se: Protestaktioner vid Ikea-varuhus

smp.se:Demonstrationer utanför Ikea

gp.se: Demonstrationer utanför Ikea

miljoaktuellt.idg.se: Nu startar anti-Ikea kampanjen

faltbiologerna.se: Lågt pris till vilket pris som helst! Skogsaktion på åtta IKEA-varuhus i Sverige

helahalsingland.se: Demonstrationer utanför Ikea

nt.se: Demonstrationer utanför Ikea

linkoping.lny.se: Demonstrationer utanför Ikea

grusoguld.se: Ikea kalhugger urskog i Karelen – fortfarande!

kuriren.nu: Åtta aktioner mot Ikeavaruhus

 

Övriga nyheter:

 

svt.se: ”IKEA ljuger medvetet för sina kunder”

folkbladet.se: Ikea skövlar gammal urskog

dn.se: Ikea avverkar rysk urskog

svd.se: Ikea anklagas för skogsskövling

smp.se: Ikea fäller träd från naturskog

laholmstidning.se: Ikea anklagas för skogsskövling

fria.nu: Skogskampanj mot IKEA

aftonbladet.se: – Ikea använde politiska fångar

miljoaktuellt.idg.se: "Ikea har fel om ryska skogarna"

guardian.co.uk: IKEA under fire for ancient tree logging

news.mongabay.com: IKEA logging old-growth forest for low-price furniture in Russia

latimes.com: The true cost of IKEA: logging old-growth forests

forbes.com: IKEA Under Fire for Clearing Ancient Russian Forest

aljazeera.com: IKEA criticised over Russia logging practices

 

 

Greenwash och miljön:

 

SVT/Uppdrag granskning: Ikea avverkar unik urskog - i skydd av miljöflagg

Se de avslöjande och intressanta programmen om IKEAs urskogsavverkningar i Ryssland från Tysklands och Schweiz största tv-kanaler från i höstas:

Schweiz

Ikea verkauft Holz aus schützenswertem Wald

Germany

• Ikea-Möbel: Holz aus Urwäldern:

1.

2. (engelsk undertext)

UK

• The Guardian: Ikea – you can't build a green reputation with a flatpack DIY manual - greenwash

Sverige

 

• SR: Kritik mot Ikeas avverkning i ryska Karelen Publicerat: tisdag 01 juni 2010

1. (svenska)

2. (Ryska)

 

• SR: Naturskyddsföreningen teg om Ikeas avverkning Publicerat: onsdag 02 juni 2010

• SR: Världsnaturfonden - Ikeas bästa vän? Publicerat: fredag 04 juni

• SR: ”I den franska tidningen Le Monde kan man förövrigt läsa att Ikea dömdes igår till böter på 30 000 euro av en domstol i Aix- en- Provence för att ha “förstört skyddade arter”. Flera miljöorganisationer hade polisanmält franska Ikea för att, utan officiellt tillstånd ha förstört flera skyddade djur- och växtarter under byggandet av en stor lagerbyggnad utanför Marseille.” (Franska)

• SR: Ikeachefer med helt olika versioner Publicerat: onsdag 02 juni 2010

• Miljöaktuellt: Miljöorganisationer: "IKEA skövlar rysk urskog"

• Kalla Fakta TV4: Ikeas leverantör säljer levandeplockat dun

 

Sociala frågor och IKEA/Swedwood:

• Expressen: Ikea kartlade ryska domare

 

USA / Sverige

• SR: Svenska facket stöder Swedwood-anställda i USA Publicerat: måndag 25 juli 2011

USA / Sverige

• SR: Ikeas dotterbolag får kritik i USA Publicerat: måndag 25 juli 2011

• SR: Trade union criticizes Ikea's Swedwood Published: måndag 18 juli 2011

• SR: IKEA-owned factory in the U.S. to form a union Published: torsdag 28 juli 2011

• SR: Ikea-bolag i facklig strid Publicerat: onsdag 27 juli 2011

• SR: Facklig organisering på Ikea-bolag i USA Uppdaterat: torsdag 28 juli 2011

• SR: Facklig seger för Ikea-arbetare i USA Publicerat: torsdag 28 juli 2011

Övrigt:

• SR: IKEA satsar på Karelen Publicerat: fredag 15 augusti 2003

Pressmeddelande 2012-12-10 Globala protester mot Ikeas urskogsavverkningar

Pressmeddelande 2012-04-26 IKEA skövlar urskog!

Pressmeddelande 2012-04-27 Aktion på IKEA:s varuhus i Sverige

Pressmeddelande 2012-04-29 Stor aktion mot IKEA på åtta orter i Sverige

Pressmeddelande 2012-05-30 Rysk skogsexpert om IKEA

 

Pressansvariga för IKEA-kampanjen:

 

Viktor Säfve, ordförande Skydda Skogen, +0046-76-1148811

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot Skydda Skogen, +0046-70-2541148

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Robert Svensson, sekreterare Skydda Skogen +0046-76-1357600

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Skydda Skogen

Haddebo Skola
697 93 Hjortkvarn

Organisationsnummer: 802445 - 0168

 

 

 

 

 

Intact natural forest in Karelia. Photo: Klas Ancker, Friends of the Earth, Sweden 2011

 

Some of Europe’s last expanses of old-growth are threatened

Karelia is home to some of Europe’s most valuable intact forests and old-growth forest tracts. Now Karelia’s forests are at risk of facing the same destiny as the rest off the forests of Fennoscandia, where little natural old-growth forests remain. Industrial logging in north-west Russia is a big threat to biodiversity in the European taiga. Every year large areas of old-growth forests are logged, and remaining areas are shrinking because of this large-scale fragmentation. Many of the most valuable intact natural forests, old-growth forests and other high conservation forests still lack protection, and the pace of creating new protected areas in the region is very slow. At the same time, there are rising commercial interests in the forests of north-west Russia, and international investors are expanding their operations to remote and previously untouched areas. Preserving these intact areas and other old-growth forests is of outmost importance if we are to save biodiversity and functioning forest ecosystems in northern Europe. Failing to do so will mean that many of Europe’s last expanses of old-growth forests are lost forever.

At the same time the proposed massive cutbacks in Karelia's nature Conservation policy would threaten Europe's Natural Heritage.

Read more here

And on SPOK-Karelias website

 

The Finnish-Russian cooperation GAP Analysis Project in North-West Russia has provided maps of the most biologically valuable areas requiring protection. These maps are the result of a four year project by public authorities, scientific institutions and non-government organizations in north-west Russia and Finland. This scientific analysis has identified more than 10 percent of the total land coverage of Karelia as high conservation value areas, which need to be preserved to maintain biodiversity. This level of protection is not high.

According to leading scientists, in average at least 20 percent of the productive forests need to be set aside for nature conservation in order to preserve naturally occurring species in viable populations. This corresponds with the goal of the Convention on Biodiversity (CBD) and the treaty on biodiversity signed in 2010 by 193 nations during the UN-summit in Nagoya. The Nagoya treaty states that at least 17 percent of ecologically representative land-based ecosystems shall be given long-term and functional protection until the year 2020.

Importance of old-growth forests
Old-growth forest is a habitat for a wide variety of demanding species. Species that do not survive in managed forests.

Preserving intact old-growth forests is crucial in many senses, since functioning ecosystems are the foundation of life on our planet. Ecosystem services include, among other things, food, freshwater, air quality regulation, climate regulation, water regulation, erosion regulation, water purification, waste treatment, disease regulation, pharmaceuticals, pollination and natural hazard regulation. In other words, the forest ecosystem is central to life.

The global economy is annually losing more money from the loss of biodiversity than through the current banking crisis, according to the study The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), initiated by the German Federal Ministry for the Environment and the European Commission. The study puts the annual cost of forest loss at between $2 trillion and $5 trillion. The figures come from adding the value of the various services that forests perform, such as providing clean water and absorbing carbon dioxide.

Biodiversity is essential to life on Earth

Conservation of biodiversity can be described in four different levels of ambition; i) the presence of species, ii) viable populations, iii) ecological integrity, iv) resilience (the ecosystems ability to recover and function after disturbances). To reach the international targets of protected biodiversity, Russian Karelia and the other countries of Fennoscandia needs to ensure a long-term result on all four levels. To do so, all remaining intact forests and tracts of old-growth forests need protection from forestry and other forms of exploitation.

The depletion of the forest ecosystems and degradation of the forest biodiversity threatens fundamental processes causing severe negative impacts on human beings and the future health of our planet.

Preserving biodiversity is not only to preserve species and the structures which they are dependent on, but as much in preserving the processes which occur in, and create the natural forests. If the intact massifs and tracts that remain in Karelia are protected now, there are greater opportunities to preserve and maintain the components belonging to the natural forest of north-west Europe. Intact forest areas are important to preserve nature’s ability to adapt, and to preserve biodiversity in all levels. They are also important reference areas, important carbon sinks, important for species which need large areas to move in.

 

Facts about old-growth forests

-What is an old-growth forest?

Answer: An old-growth forest is a forest with a distinct proportion of old trees, often with a large intermixture of dead wood. The forest is relatively unaffected and it plays a critical role for the forest’s threatened and rare flora and fauna. An old-growth forest can for instance be a broadleaved, or an old pine-dominated forest in the boreal zone.

The unaffected forest is a complicated dynamic biological system, a type of society characterized by big species richness and irregular disturbance regimes such as forest fires, wind thrown forests and insect outbreaks. Many species are favored by disturbances. For instance, a regeneration of spruce is favored by storm-windows, and birch and pine trees are favored by fires. Every species has its own characterized life cycle. It can take for example 1 000 years for a pine tree to fully go through its whole life cycle, from a seed to an old tree that dies and is biodegraded. But with a modern harvester it only takes a few seconds to end this life cycle. (see definition list at the bottom of this page)

Forest terms and definitions regarding old-growth forests:

Old-growth forest: Old natural forest (natural forest, primeval forest and vigin-like forest)
Natural forest – 1: Forest that has arised from natural regeneration and is more or less affected by different kinds of selective logging. It does not necessary have to be an primeval forest, but it often has many of the features an unaffected forest has, such as being multi-layered, uneven-aged, open here and there, intermixture of old trees, suppressed trees that grow slowly, dead wood etc. It can also be an even-aged forest regenerated after fire that has lost all its old trees, or a hard selectively logged old-growth forest, that is a residual forest.
Natural forest – 2: Forest that has arised by spontaneous, natural regeneration on virgin forest land and that has been unaffected by man for such a long time that it in general has developed features (tree structure, species composition etc) of a primeval forest.
Primeval forest or virgin forest: Forest that has never been affected by systematic forest management. Single trees might have been felled and there might be other traces of culture, but is has not affected the natural structure of the forest. This is also applicable to younger unaffected forest successions after natural disturbances. There is no uniform definition of a virgin forest or primeval forest, but several similar definitions, which usually only cover the late forest succession stages.
Virgin-like forest: In general old “virgin-like” natural forest, which includes many of the features that are typical of virgin forests such as logs (lying dead wood), dead trees and very old trees. The concept also comprises unaffected or nearly unaffected forests that have arised after natural disturbances, mostly fire. The level of management has been so small that the natural structure of the forest has not been affected and the forest is therefore fully comparable with a completely unmanaged forest.