Login Form

Det är oroande att Sveaskog undanhåller underlag som avverkningsbeslut vilar på. De
inventeringar som har gjorts ideellt visar mycket höga naturvärden. Foto: Jonas Nordenström

Sammanlagt 109,9 hektar naturskog med rödlistade arter på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele planeras att avverkas av Sveaskog. Skogsområdet är en så kallad frivillig avsättning med flera avverkningsanmälningar som ligger intill varandra. Skogarna kring Sorsele är redan hårt avverkade i alla väderstreck. Naturskyddsföreningen har inventerat skogen men får dåligt gehör från Sveaskog, skogsstyrelsen och länsstyrelsen. 40 naturvårdsintressanta arter, varav 26 rödlistade har Naturskyddsföreningen påträffat vid sin inventering. En av dem är den starkt hotade svampen urskogsporing. Enligt Artdatabanken ska områden där den växer undantas från skogsbruk. 

Läs hela artikeln på  Natursidan

Torraka i Ryssbergen. I skogen har setts spillkråka, mindre hackspett, duvhök och talltickor.  Foto: Kristina Bäck

En tätortsnära skog i Ryssbergen i Nacka med 400-åriga tallar, ovanliga mossor, lavar och skalbaggar ska exploateras. 25% av skogen ska bebyggas och politikerna i Nacka står bakom. Nätverket Rädda Ryssbergen och den lokala Naturskyddsföreningen i Nacka protesterar.

Skogen ligger inklämd på ett berg mellan en vik i Saltsjön och den hårt trafikerade Värmdöleden och är en viktig grön oas i ett annars exploaterat landskap. Det är en rest av gammelskog som har blivit kvar, opåverkad av skogsbruk, endast 5 km från Sergels torg.

Skanska äger marken och de ska bygga i den artrika gamla skogen via ett dotterbolag.  Det ska bland annat bli bensinmack, 550 bostäder i flera 16-våningshus och bilaffär på 25 procent av ytan.  De övriga 75 procenten av skogen planeras att bli naturreservat på grund av de höga naturvärdena. Naturskyddsföreningen och Rädda Ryssbergen vill att hela området skyddas. På Rädda Ryssbergens hemsida står det: 

-Området är så pass litet att ytterligare exploatering av skogen skulle hota de höga naturvärdena och den biologiska mångfalden. Upplevelsen av orördhet och vildmark skulle på sikt dramatiskt försämras om delar av skogen skövlades.

Det finns en namninsamling för att stoppa exploateringen av skogen. Enligt texten till namninsamlingen så är skogen lättillgängligt och används därför av många för rekreation. Skogen har även viktiga ekosystemtjänster som dagvattenhantering med möjlighet till infiltration i ett i övrigt bergrikt område, luftrening, temperaturreglering och bullerdämpning. 

Ronny Fors från Naturskyddsföreningen har haft välbesökta vandringar i skogen. Han säger i en artikel i Natursidan:

– Vi kan försöka påverka politiker så att de tar sitt förnuft till fånga. Det kanske går om det blir ett kraftigt opinionstryck. Jag hoppas också att länsstyrelsen inser naturvärdet och förstår problemet med dagvattenfrågan. Kommunen har erkänt öppet att de inte vet hur den ska lösas. 

De viktigaste naturvärden är den stora mängden gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier, enligt en inventering som har gjorts av företaget Calluna. ÅF och Pro Natura har också inventerat och alla tre företag rekommenderar att området bevaras i sin helhet. Uppåt 70 eller fler naturvårdsarter, varav många rödlistade, har hittills observerats. Det har aldrig bedrivits skogsbruk på Ryssbergen och troligen har skogen fått sköta sig själv ända sedan istiden. 

Skriv under namninsamlingen här

Källor: Natursidan, Nacka Komun, Rädda Ryssbergen

Brännvinsberget i Ore Skogsrike, foto: Sebastian Kirppu

Ideell naturvård är inte inbjudna på projektmöten om de hotade skogarna i Ore Skogsrike, möten som sker tillsammans med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och markägaren Sveaskog. ”Det är djupt beklagande och förvånande” säger Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen menar att eftersom föreningen enbart är intresserade av formellt skydd, exempelvis ett naturreservat, finns inget stöd för att de ska delta.

Läs hela artikeln på Natursidan

Sörmlandsleden etapp 1 går genom skogen ner till källan. Foto: Kristina Bäck

Avverkning hotar skogen runt Sandakällan, en populär kallvattenkälla i Nacka kommun söder om Stockholm. Källan ligger i ett område där Sörmlandsledens etapp 1 passerar och det är både nyckelbiotop och vattenskyddsområde. Många oroas att avverkningen kommer att påverka omgivningen och vattnet negativt, både i källan och i den intilliggande bad- och fiskesjön. 

Namninsamlingen ”Bevara skogen runt Sandakällan” har på en vecka fått över 900 underskrifter. Ellen Bergseth är intiativtagare till den, hon har även startat en Facebookgrupp med samma namn. Hon säger: 

-Just nu hoppas vi att markägaren Erstaviks Gård och Skogsstyrelsen tar fram och formulerar ett naturvårdsavtal. Men ett naturvårdsavtal ersätter max 60% av skogens värde och Erstavik vill ha ersättning för den resterade delen. Det tycker jag är fullt rimligt, bara för att det råkar vara en välbesökt skog och vattenskyddsområde ska skogsägaren inte gå back. Därför vill vi att Nacka kommun går in och ersätter Erstavik och uppdaterar det befintliga avtal som finns mellan parterna.

Engagemanget från Ältabor och Nackabor finns, säger hon men okunskapen är stor. Många tror att det är naturreservat kring Sandakällan, vilket det tyvärr inte är. Skriv under namninsamlingen här.

 

 

Iegelvárre, ett av de områden som skyddas. Foto: Frédéric Forsmark

 

Skydda Skogen har länge kämpat för att skydda det enorma skogsområdet Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun. Nu har en överenskommelse nåtts mellan markägaren och myndigheter där norra halvan av området skyddas. Tusentals hektar gammelskog i södra delen av området går dock en oviss framtid till mötes, och Skydda Skogen menar att det är viktigt att även de delarna får ett långsiktigt skydd.

11 skogsområden med sammanlagt mer än 10 000 hektar skog med höga naturvärden i Jokkmokks kommun ska skyddas. Det största av dem är den norra delen av det Karatj-Råvvåive, där ca 5700 hektar nu kommer att skyddas. Det är en glädjande delseger för Skydda Skogen, som har varit med och kämpat för detta område i över tio år.

- Det är helt fantastiskt att en av landets största oskyddade skogar äntligen får skydd! Det är viktigt att all kvarvarande gammelskog bevaras, för än idag huggs sådana här skogar, säger Daniel Rutschman från Skydda Skogen.