Login Form

Unnån och de intilliggande svämskogarna har inventerats och föreslagits att bli naturreservat. Foto: Bengt Oldhammer

Vid Unnån i Dalarna finns unik naturskog med en rikedom av arter och säregna svämskogsmiljöer. Naturskyddsföreningen i Orsa har inventerat där och vill att naturskogarna längs ån skyddas, något de har skrivit om till Länsstyrelsen. Nu har avverkning skett i en gammal tallnaturskog där. Skogsstyrelsen ansåg att det var omotiverat att skydda den. Ett exempel på hur grön infrastruktur kvaddas på grund av bristande resurser och bristande politisk vilja.

Tallnaturskog med brandprägel i Ore Skogsrike. Foto: Privat.

Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas Län svarar Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna gällande projektet ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt*”. I ett brev har föreningarna uppmanat landshövding och myndigheter i Dalarna att skydda mer skog och att stå upp för miljömålen. Kopia har även gått till Naturvårdsverket, ministrar och  EU-parlamentariker. Men landshövdingen i Dalarna tycker att tillräcklig miljöhänsyn redan har tagits.

Granar draperade av garnlav bakom ett stort mossövertäckt klippblock invid en talltorraka, Svarttjärnåsen.

FSC-certifierade bolaget SCA planerar att avverka flera naturskogar med höga naturvärden och många rödlistade arter vid Marktjärn, norr om Fränsta i Ånge kommun. Föreningen Skydda Skogen har inventerat några av de avverkningsanmälda skogarna och skickat brev till SCA, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att stoppa avverkningarna. Även ett FSC-klagomål ska skickas in.

I brevet till skogsbolaget och myndigheterna skriver Skydda Skogen:

-Vi uppmanar SCA att genast dra tillbaka sina avverkningsanmälningar i de värdefulla skogarna vid Svarttjärnåsen och Marktjärnsberget i Marktjärn. Vi begär även att en nyckelbiotopsinventering genomförs i samtliga skogar.

Läs hela artikeln på Natursidan.se

Vedtrappmossa (NT).  Foto: Bjarne Tutturen

Kring sjön Yngern i Södertälje, Nykvarn och Gnesta kommun i Södermanland finns fortfarande äldre, sammanhängande skogar. Varg och lo, tjäder och orre lever i skogarna och vid sjön häckar havsörn, storlom och fiskgjuse. Sveaskog har under 2018-2019 lämnat in över 20 avverkningsanmälningar bara på södra sidan sjön vilket kommer att fragmentera upp skogen. Är det inte läge att skydda hela skogen kring sjön?

Rikligt med hänglav i den avverkningsanmälda skogen vid Vågträsk.

Sveaskog vill avverka sammanlagt 15 hektar skog med höga naturvärden vid Vågträsk, ca 2 mil nordost om Malå i Västerbottens län. Nu skickar Skydda Skogen ett brev till Sveaskog, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och uppmanar bolaget att dra tillbaka sina avverkningsanmälningar.