Login Form

Brev och inspel

Title 2018 - Remissvar om föreskrifter för anläggning av ny skog
Description

Skydda Skogen svarar på Skogsstyrelsens remiss gällande den översyn av föreskrifterna för anläggande av skog på produktiv skogsmark som gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag. Skogsstyrelsens översyn omfattar 6§ Skogsvårdslagen (SVL), regler för skogsodling med främmande trädarter, hur man kan främja anläggning och eventuell skötsel av skogsbryn samt analys av förutsättningarna för att variera intensiteten i brukandet.

Reglerna i SVL §6 har en avgörande betydelse för hur de svenska skogarna kommer att vara beskaffade i framtiden, för de framtida funktionerna i merparten av Sveriges terrestra ekosystem. Den i särklass viktigaste frågan gällande SVL §6 är om den nu pågående överföringen av skog till barrträdsmonokulturer ska få fortsätta, trots de omfattande, huvudsakligen negativa, konsekvenser detta för med sig? 

Version
File Download