Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 5. Ask

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Ask (Fraxinus excelsior) är rödlistad som starkt hotad (EN). Asken är kraftigt drabbad av askskottsjuka, en svamp (Hymenoscyphus fraxineus) vars sporer sprider sig med vinden. Först angriper svampen de unga skotten och sen sprider den sig längs grenarna tills hela trädet dör. SLUs Artfakta

Skydda Skogens kalender med skogslevande hotade arter: 4. Reliktbock

Reliktbock (Northorhina muricata) är en skalbagge som är rödlistad som nära hotad (NT), den är även en sk Typisk art. Reliktbocken lever på gamla solbelysta tallar som står öppet. Spåren av den syns på tallstammens solsida som gyllengul kåda, larvhål och flagnande bark. Största hoten är att man avverkar gamla tallar, att det växer igen

Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens utmarker 2022 

Med stolthet kan vi nu presentera den omfattande rapporten från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2022. Vi har denna gång granskat ett antal avverkningsanmälda och oskyddade områden hos storskogsbruket i Västernorrlands län, det län som har näst minst andel formellt skyddad produktiv skogsmark i hela Sverige.  Flera av avverkningsanmälningarna visade sig vara fantastiskt vackra naturskogar med

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter 2022: 3. Spillkråka

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art Spillkråka (Dryocopus martius) är en hackspett som är rödlistad som nära hotad och fridlyst enligt Artskyddsförordningen §4. Skogsbruket är det största hotet, med korta omloppstider och täta, homogena ungskogar, enligt SLUs Artfakta. Det finns heller inte tillräckligt med lämpliga boträd för spillkråkan, t ex

Skydda Skogen på Ryssbergen i Nacka kommun, stödjer kampen för skogen

Idag var Skydda Skogen på Ryssbergen i Nacka kommun för att visa sitt stöd för kampen att rädda skogen där och i samband med Fridays for Future. Den stadsnära skogen på Ryssbergen har urskogskaraktär med tallar som är över 300 år men trots det ska delar av skogen bort och området bebyggas. ”Som att riva