Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

160-årig naturskog skövlas medan Länsstyrelsen handlägger misstänkt miljöbrott

Väster om Bredsjöbäcken i Ljusnarsbergs kommun avverkas i skrivande stund en 120-160-årig barrblandskog med fridlysta fåglar. Avverkningen fortgår trots att Länsstyrelsen utreder en anmälan om olaglig  markavvattning och dikning i området. Skydda Skogen begär att Länsstyrelsen i Örebro län omedelbart inrättar interimistiskt (tillfälligt) förbud som innebär stopp för avverkning och andra skogsbruksåtgärder inom den avverkningsanmälda skogen.  

Avverkad grov tall med 160 årsringar intill diket som gjorts både bredare och djupare i den avverkningsanmälda skogen väster om Bredsjöbäcken. Foto: A. Tas.

Den avverkningsanmälda skogen ligger norr om Bredsjön och är på 6 hektar. Skogen är privatägd. Den nära hotade spillkråkan (NT) lever i skogen och den nära hotade tretåiga hackspetten har observerats 100 meter öster om skogen som avverkas. Skydda Skogen poängterar i sin begäran till Länsstyrelsen att skogen bör skyddas formellt och kan inkluderas i det närliggande naturreservatet Rällsälven och Bredsjöbäcken. Den mindre Bredsjöbäcken rinner från den högre belägna Bredsjön ned till Rällsälven.  

Den skog som nu avverkas utgörs av en barrblandskog i 120-160-årsåldern med inslag av både stående och liggande död tallved. Foto: A. Tas.

Den privata markägaren utförde nydikning samt fördjupning och breddning av befintliga diken i området förra året utan att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Som bredast är diket 5 meter och ca 1,6 meter som djupast. Fördjupningen av diket är utförd hela vägen fram till Bredsjön vilket medför ökad risk för näringsläckage till sjön. Vatten från diken i skogsmark kan föra med sig växtdelar, slam och lerpartiklar samt olika kemiska ämnen. Det får i sin tur miljöpåverkan nedströms och i sjön för de arter och livsmiljöer som kan finnas där. I både Bredsjöbäcken och Rällsälven lever den starkt hotade flodpärlmusslan (EN). Flodpärlmussla hotas av igenslamning och annan förstörelse av lämpliga grus- och stenbottnar. Både avverkning nära vatten och dikning ökar risken för igenslamning. 

Det befintliga diket i den avverkningsanmälda skogen gjordes förra året bredare med upp till 5 meter. Foto: A. Tas.
Fördjupningen och breddningen av diket leder hela vägen fram till Bredsjön. Foto: A. Tas.

Skydda Skogen anmälde misstänkt miljöbrott gällande markavvattning till Polismyndigheten och Länsstyrelsen i december 2022. Länsstyrelsen påbörjade då ett tillsynsärende gällande dikningsåtgärderna. Trots att anmälan om olaglig markavvattning och nydikning inte är färdigutredd av Länsstyrelsen, påbörjades avverkning i skogen den 20 februari. 

Skydda Skogen begärde i december 2022 att området undantas från skogsbruk och andra skogsbruksåtgärder för att säkerställa att livsmiljön för fridlysta, rödlistade och andra naturvårdsarter i skogen inte förstörs och att den ekologiska funktionen bevaras i enlighet med EU:s habitatdirektiv, fågeldirektiv, miljöbalken, artskyddsförordningen och miljömålet Levande skogar. 

Skydda Skogen poängterar att den pågående avverkningen väster om Bredsjöbäcken riskerar att strida mot miljöbalken, artskyddsförordningen, Fågeldirektivet och skogsvårdslagen. 

Läs Skydda Skogens begäran om interimistiskt förbud mot avverkning i den avverkningsanmälda skogen vid Bredsjöbäcken här.