Skidtjärnsberget i Skogs församling hotas. Arton hektar av ett dubbelt så stort naturskogsområde är avverkningsanmälda. Om inte samhället sätter in alla resurser kan avverkningen börja i nästa vecka (9 februari).

Området är sedan tio år känt för sina mycket höga naturvärden. Skogsstyrelsen har avgränsat ett antal mindre nyckelbiotoper där. Länsstyrelsen har varit där och bedömt att hela området är kvalificerat för reservatbildning – och hur kan man annat göra inför den lista över rariteter bland växter och djur som har presenterats?

Skogen står på storblockig och delvis mycket svårframkomlig mark. Det är gammal granskog med stort inslag av tall, asp, björk och sälg. Även några lindar ingår – ett i Hälsingland mycket ovanligt trädslag. Det är ganska gott om död ved, förutsättningen för många av de rödlistade arterna. Både tretåig och mindre hackspett brukar finnas där, tillsammans med flera andra hackspettarter.

Bland de 24 rödlistade arterna är det tre som är speciellt märkliga. Raggtaggsvamp finns, en art som i Hälsingland är näst intill okänd och som bedöms som starkt hotad (EN) i den svenska rödlistan. Gräddticka och tretåig hackspett är sårbara (VU) enligt rödlistan. Utom de tjugofyra rödlistade arterna finns där också lika många andra arter som Skogsstyrelsen har klassat som signalarter, därför att de visar att skogen har höga naturvärden.

Det finns bara mycket små rester kvar av gammelskog med så höga naturvärden. Det gäller både Skog, Söderhamns kommun, Hälsingland och hela landet. Det är en skandal att sådana områden, kända sedan tio år, ännu inte har fått skydd. Det är en skandal att Länsstyrelsen, när avverkningsanmälan kommer, inte har resurser att skrida in och få området bevarat för framtiden. Det är en skandal att Skogsstyrelsen inte har resurser att skydda det i sin helhet som biotopskyddsområde. Det är en skandal att den svenska naturvårdspolitiken inte tar det av alla accepterade långsiktiga naturvårdsmålet på allvar och förhindrar skövlingen av de sista gammelskogarna.

Anslagen för bevarande av skog skulle behöva ökas mycket kraftigt för att målet skulle kunna nås. Nio procent av den produktiva skogen i den boreala zonen skulle behöva undantas från brukning eller brukas i naturvårdande syfte. I dag är i vårt län bara mellan en och två procent undantagna.

Miljömålsrådet förutspår att miljömålet i skogen inte kommer att nås. För att nå det skulle alla områden behöva bevaras, som är kvalificerade som reservatsobjekt. Ett av dessa är Skidtjärnsberget. Det samhälle som accepterar att ett sådant område avverkas tar ett stort ansvar och en stor skuld på sig. Det samhället får vänta i hundratals år på att en likvärdig skog på den platsen ska stå till buds för de hotade skogsarternas behov. En avverkning nu är oåterkallelig och området oersättligt – för alla oss som lever kortare tid än hundra år.

Skydda Skogen
Anders Delin