Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige, skriver 27 representanter från 25 olika organisationer och en sameby i en debattartikel i Altinget. Foto: Annette Seldén/N.

Det är kris i världens skogar. Två nya internationella FN-rapporter från IPCC och IPBES visar att en katastrofal framtid väntar för klimatet, världens skogar och dess biologiska mångfald. Den biologiska mångfalden minskar i alarmerande takt och nära en miljon arter riskerar utrotning. En massiv hotbild tornar upp sig i båda rapporterna där problemen i hög grad visar sig vara människans markanvändning och vårt höga tryck på skogsekosystemen.

Enligt IPBES och IPCC krävs att vi omgående minskar trycket på naturen och skogen. Mer skog måste skyddas och vi måste genomföra omfattande systemförändringar i vårt sätt att förvalta och bruka skogen.

Det är mindre än en månad kvar till år 2020. Enligt internationella och nationella miljömål ska då minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system. Förlusten av viktiga habitat ska då ha halverats, och om möjligt helt stoppas. Idag är endast 6 % av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad. Över 90 % av den produktiva skogen har redan påverkats av skogsbruk vilket gör att bristen på äldre naturskogar är stor.

I skrivande stund är åtskilliga skogar med höga naturvärden planerade för avverkning i Sverige av olika skogsbolag och andra markägare. I mars 2019 fick ett flertal ministrar och riksdagsledamöter information om naturskogar med höga naturvärden som var avverkningsplanerade av statliga skogsbolaget Sveaskog. Sedan dess, har Sveaskog redan hunnit avverka två av skogarna; Tjittjer i Arvidsjaurs kommun och den norra delen av det värdefulla skogsområdet vid Abmoberg i Sorsele kommun. Sveaskogs avverkning i naturskogen Lill-Skarja i Arvidsjaurs kommun avbröts i sista stund i april 2019 på grund av protester från miljörörelsen.

Situationen för den biologiska mångfalden i skogen är akut – vi når inte miljömålen. Potentialen att nå miljömålen minskar för varje avverkning som sker i skogar med höga naturvärden.

Vi är flera organisationer och även forskare som är bekymrade. Därför överlämnar vi ett upprop till beslutsfattare med en önskelista inför jul. Den 16 december kommer riksdagen att debattera budgeten för allmän miljö- och naturvård för 2020 i kammaren. Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs under kommande år.

Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Beslutsfattare måste sätta ner foten! Drygt 45 000 privatpersoner och 23 organisationer kräver skydd av samtliga skyddsvärda skogar som Sveaskog förvaltar genom kampanjen Vår skog.

För att hindra den pågående utarmningen av skogslandskapet kräver situationen att:

– Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.

– Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav för att möjliggöra att miljömålet Levande skogs nås.

– Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperiod, tills alla skogar med höga naturvärden är skyddade via ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd i ett landskapsekologiskt perspektiv.

– Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

Dags att agera nu.

Julian Klein, talesperson, Skydda Skogen
Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner
Lina Burnelius, klimat och landanvändningsexpert
Marcus Lidström, tf ordförande, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
Katja Kristoffersson, ordförande Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen
Jenny Olsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg
Karin Sundqvist, ordförande, Naturskyddsföreningen Sandviken
Margareta Wikström, ordförande, Naturskyddsföreningen i Rättvik
Per Darell, Naturskyddsföreningen i Alvesta 
Jonas Nordenström, Sorsele skogsgrupp
Lovisa Roos, ordförande, Fältbiologerna
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Andreas Magnusson, skolstrejkare, FridaysForFuture Sverige
Robin Zachari, kanslichef, Skiftet 
Pella Thiel, koordinator, Naturens rättigheter i Sverige
Henrik Hallgren, ordförande, Lodyn
Eva Waldemarson, ordförande, Svenska Botaniska Föreningen
Hjalmar Croneborg, ordförande, Sveriges Mykologiska Förening
Martin Westberg, ordförande, Svensk Lichenologisk Förening
Tomas Hallingbäck, ordförande, Mossornas Vänner 
Jan Brenander, Skogsgruppen i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
Stig-Åke Svenson, ordförande, Dalarnas Ornitologiska förening 
Larsgunnar Nilsson, ordförande, Tjust Fågelklubb 
Leif Lundberg, medlem i Maskaure sameby
Johan Lind, ordförande, Naturfotograferna/N

Läs hela debattartikeln Det är av yttersta vikt att anslaget till skydd av skog höjs i Altinget här

Ladda ner upprop med önskelista inför jul i sin helhet här.