Webbsidan Artfakta tillhandahålls av Sveriges lantbruksuniversitet och ger information om arters utbredning, ekologi och bevarandestatus i Sverige. Informationen är lättillgänglig för den som vill lära sig hur det går för vissa arter, eller för arter i en viss livsmiljö. En enkel sökning visar att 87 arter med skogsanknytning har dött ut i Sverige genom åren.

Bland arterna finns allt från munkhätta (Bild 1) och svart stork (Bild 2) till mossor, lavar och så vidare. De två största kategorierna bland utdöda arter är insekter och lavar. Att en art anses vara nationellt utdött betyder att den inte reproducerar sig i landet. Enstaka observationer av (främst) bevingade arter förändrar inte detta.

Munkhätta (Arum cylindraceum), Bild: Saxifraga-Katrin Jongepier
1. Munkhätta (Arum cylindraceum), Bild: Saxifraga-Katrin Jongepier
Svart stork (Ciconia nigra). Bild: Saxifraga-Iztok Skornik
2. Svart stork (Ciconia nigra). Bild: Saxifraga-Iztok Skornik

Många av dessa arter missgynnas av skogsbruket, brist på skogsbränder med mera. Dock saknas det för en del arter information om vad som orsakat försvinnandet. Det säger sig självt att en större areal skyddad skog (se Skydda Skogens mål) med gamla träd och mer död ved, inslag av skogsbränder samt naturnära skogsbruk i skogar utan höga naturvärden kommer gynna många arter.