Inget "fribrev" kan accepteras för en typ av industriverksamhet. Det har varit artiklar i både Norra Västerbotten (t.ex. 17/12) och Västerbottenskuriren där 11 kommunalråd i Västerbotten kräver lättnader för gruvindustrin. Man vill bl.a. se möjligheter till gruvbrytning i särskilt skyddade naturområden. Bert Öhlund säger att "om det finns malmfyndigheter I skyddade områden bör det finnas möjligheter att pröva om det går att starta brytning". Man vill att miljöprövningen för gruvor ska "förenklas". Enligt länsstyrelsen så försöker gruvnäringen dessutom stoppa planerade naturreservat i vissa delar av länet trots att dessa reservat ingår i det av regeringen beslutade miljömålet Levande Skogar.

Det verkar som om en del kommunalråd/politiker helt enkelt bestämt sig för att
strunta i all miljö- och naturhänsyn. Tidigare under hösten var det de outbyggda vattendragen som Skellefteå Kraft ville bygga ut, påhejade av Bert Öhlund. Nu vill man, precis som George Bush, tillåta gruvbrytning i skyddade naturområden. I Västerbotten är endast 0.7% av den produktiva skogsmarken nedanför fjällskogarna skyddade i reservat. Denna siffra måste öka enligt forskningen. Utöver reservaten finns det avsättningar som skogsnäringen har gjort men både kvalitéerna och långsiktigheten på dessa avsättningar ärt ytterst osäker eftersom stora delar av dessa avsättningar
ännu hålls hemliga till och med för myndigheterna.

Naturskyddsföreningen i Västerbotten anser att gruvnäringen, liksom andra näringar, måste ta sitt ansvar för natur, miljö och hälsa både kort- och långsiktigt. Västerbottens län arbetar, liksom övriga landet och andra länder, för en långsiktigt hållbar utveckling. Ett viktigt mål i denna är att värna om den biologiska mångfalden knuten till flertalet av riksdagen antagna miljökvalitetsmål för Sverige. Även vissa företag och politiker måste
acceptera de spelregler som finns idag. Reglerna har ju tagits fram i ett "brett" samarbete. Många företag är också mycket kunniga och ser fördelarna med en hänsynsfull verksamhet med ett långsiktigt perspektiv. En ensidig och kortsiktig inriktning på samhällets verksamheter är inte till någon fördel för någon.

Naturskyddsföreningen i Västerbotten

Inskickat av Patrik Nygren, Samordnare för Naturskyddsföreningens skogsnätverk i
Västerbottens län, kassör i Skellefteåkretsen
Tel: 0913-20016 eller 0913-20024
Adress: Västra Hökmark 232 93010 Lövånger
patrik.nygren@snf.se