Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Akut avverkningshotad skog i Arjeplog

Igår var Sveaskog i färd med att börja avverka en värdefull tallnaturskog nordväst om Långvikberget i Västra Kikkejaure sameby i Arjeplogs kommun. Två representanter från samebyn lyckades få maskinförarna att tillfälligt bryta avverkningen. 

Den avverkningsanmälda skogen som Sveaskog planerar att börja avverka. Foto: Sebastian Kirppu.

Den avverkningsanmälda skogen vid Långvikberget är över 50 hektar stor. Västra Kikkejaure sameby är emot avverkningen och deltog på ett samråd år 2015 med Arjeplogs Skogsallmänning som äger marken, där det bestämdes att avverkningen skulle överhållas i 5 år. Enligt samebyn och tidigare praxis ska ett nytt samråd hållas efter 5 år1. Ett nytt samråd hölls dock aldrig och igår hade Sveaskog två skogsmaskiner på plats för att påbörja en avverkning.  

– Det här har varit en känslomässig berg- och dalbana sedan 2015. Nu har vi att göra med ett stort statligt skogsbolag som beter sig på detta skurkaktiga sätt. Vi står redan på knäna och tål inte mer hyggen här, säger Jonas Stenberg, ordförande i Västra Kikkejaure sameby. 

Det är redan hårt avverkat i omgivningarna kring Långvikberget. Skogen som är planerad för avverkning nordväst Långvikberget ingår i ett område som är riksintresse för renskötseln. Enligt miljöbalken (kap. 3, § 5) ska markområden som har betydelse för rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. 

Skydda Skogen inventerade den avverkningsanmälda skogen nordväst om Långvikberget i två omgångar under år 2021. Totalt har 18 naturvårdsarter varav 13 rödlistade arter hittats i den avverkningsanmälda skogen, däribland flera fynd av den starkt hotade vedsvampen urskogsporing (EN) liksom de sårbara vedsvamparna fläckporing (VU) och gräddporing (VU). Urskogsporing finns i skogsmiljöer med absolut högst naturvärden där även många andra krävande arter finns. SLU Artdatabanken skriver att kända lokaler måste skyddas och undantas från skogsbruk.  

Den avverkningsanmälda skogen utgörs av en tallnaturskog med en medelålder av 150 år samt spridda inslag av äldre tallar. Det finns gott om hänglavar i skogen vilket är viktigt för renarna i samebyn. Det finns även värdefull död ved i olika grovlekar och nedbrytningsstadier.   

Naturskyddsföreningen Norrbotten och Skydda Skogen kommer att skicka en begäran till Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om att genomföra akuta tillsynsåtgärder i det avverkningsplanerade området och att fatta beslut i enlighet med miljöbalken och artskyddsförordningen. 

  1. Den här meningen är en rättelse av tidigare ”Ett nytt samråd skulle därefter hållas”. Meningen rättades eftersom det saknades skriftligt underlag för detta. Det har även lagts till att det är Arjeplogs Skogsallmänning som äger marken.