Ett skogsområde med höga bevarandevärden knutna till äldre kalkbarrskog är akut avverkningshotad vid Trollputten, Ludvika kommun, södra Dalarna. Medan naturvårdsexperter på Skogsstyrelsen, Ludvika kommun och från ideell naturvård pekar på de höga biologiska värdena i skogen, hävdar företaget som förvaltar skogen, Karl Hedin AB, att de inte ser några naturvärden med skogen, utan vill kalavverka området. Skogsstyrelsen vill skydda området, men säger att de saknar pengar. Föreningen Skydda Skogen riktar nu skarp kritik mot regeringen och menar att de inte ger ansvariga myndigheter de verktyg som krävs för att förverkliga Sveriges miljömål för skogen.

– Det låga anslaget till naturvård leder till att många värdefulla skogar går förlorade varje år, skogar vi inte har råd att förlora om Sverige ska kunna bevara den biologiska mångfalden, säger Viktor Säfve, ordförande, föreningen Skydda Skogen. Detta visar tydligt att det inte går att överlåta ödet över våra finaste skogar till markägares eventuella intresse för naturvård.

Idag är cirka 2000 skogslevande arter upptagna på den nationella rödlistan över arter vars framtid är osäker, till största delen eftersom deras livsmiljöer försvinner på grund av skogsbruk och annan markanvändning. Den berörda skogen är livsmiljö för en rad rödlistade arter, varav några mycket sällsynta. Föreningen Skydda Skogen har inventerat skogen.

– Jag har varit i den akut avverkningshotade skogen för att kartlägga dess naturvärden och kan konstatera att skogen definitivt är mycket skyddsvärd, säger Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen. Regeringen spelar ett mycket högt spel med biologisk mångfald och kommande generationer som insats när de till varje pris hävdar principen om frivillighet. Men det fungerar inte och det har vi sett under lång tid. Trollputten är bara ytterligare ett exempel i raden.

Sverige har antagit miljömål och undertecknat internationella avtal att bevara den biologiska mångfalden och ett levande skogslandskap.

– Idag har mindre än 4 procent av den artrika produktiva skogsarealen i Sverige ett långsiktigt skydd, nedom fjällregionen är siffran så låg som 1,6 procent, säger Robert Svensson.

Ledande forskare bedömer att 20 procent av den produktiva skogsarealen måste skyddas om vi ska nå miljömålen.

– Idag återstår bara en mindre del skog med höga naturvärden, så för att nå målet måste alla skogar med höga naturvärden skyddas och en stor areal utöver dessa restaureras, säger Viktor Säfve. Vi har inte råd att förlora ett enda område med höga naturvärden. Ändå tillåter dagens skogs- och miljöpolitik utarmningen att fortgå.

– Vi vill uppmana Karl Hedin AB att skona denna värdefulla skog från skövling, och regeringen att ta ert ansvar för bevarandet av den biologiska mångfalden och genast höja anslaget till skogsskydd, så att berörda myndigheter kan utföra sitt jobb!

Regeringens skogspolitik bygger på att markägare i stor utsträckning ska avsätta de skyddsvärda skogar som finns på deras fastigheter, istället för att inrätta långsiktigt skyddade reservat. Skydda Skogen menar att frivilligheten inte räcker till och att detta fall, då företaget Karl Hedin AB fullständigt struntar i skogens höga naturvärden är ett symtom på de stora sprickorna i miljöpolitiken.

– Markägarna tar inte den hänsyn som krävs frivilligt, säger Robert Svensson. Många hävdar att de tar ansvar och att allt timmer de handskas med kommer från ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt skogsbruk. Den planerade avverkningen pekar på motsatsen.

Kontaktpersoner:

Robert Svensson, sekreterare, Skydda Skogen: robert.svensson@skyddaskogen.se

076 – 135 76 00

Viktor Säfve, ordförande, Skydda Skogen: viktor.safve@skyddaskogen.se

076-11 48 811

www.skyddaskogen.se