”HÄRNÖSAND. Det räcker inte med att bara skydda små nyckelbiotoper med för
naturvården värdefulla skogar, där det finns eller kan finnas rödlistade arter,
för att bevara den biologiska mångfalden. Det krävs också ett fortsatt arbete med mer
traditionellt skydd i form av större områden som naturreservat och nationalparker.

Det visar en doktorsavhandling som gjorts vid Mittuniversitetet av
Mari Jönsson som disputerar i ämnet på fredag.” Det skriver Allehanda.

Läs mer