Pressmeddelande från Skydda Skogen 2016-09-05

Bara drygt 4 procent av den totala produktiva skogsarealen har ett långsiktigt skydd, och bara 2 procent av skogarna nedom gränsen för fjällnära skog. Då är det chockerande att höra landsbygdsministern hävda att det skulle vara fel att skydda mer skog och, med mycket luddiga ordval, pratar om att: ”det handlar om att utveckla ny teknik”.

De kvarvarande oskyddade skogarna med höga naturvärden avverkas i en mycket snabbare takt än det bildas nya naturreservat. Bara några procent oskyddad skog med höga naturvärden återstår i Sverige; uppskattningarna varierar mellan 3.7 och 6.3% av den produktiva skogen. Ledande forskare menar att 20 procent av den produktiva arealen måste undantas från skogsbruk helt för att vi ska ha chans att nå miljömålen för skogen. Regeringen har dessutom i dagarna beslutat att ratificera Nagoya protokollet där vi förpliktar oss att långsiktigt skydda minst 17% av landets yta, i ekologiskt representativa naturtyper, för att bevara den biologiska mångfalden. Det är uppenbart att regeringen talar med kluven tunga – vem ska vi tro på?

Det finns sådan brist på skyddsvärda skogar att forskarna menar att vi både måste ge samtliga kvarvarande värdekärnor (biologiskt värdefulla skogar) skydd, samtidigt som vi skyddar yngre naturskog som behöver restaureras under en lång tid framöver. Det är då mycket kontroversiellt att landsbygdsministern och regeringen skickar ut signaler om att skyddsbehovet kan lösas på annat -–  ospecificerat -– sätt.

Det finns vad vi vet inga studier som visar att mängden skyddad areal kan minskas drastiskt från de 20% som forskningen anger, det är snarare tvärtom så att ny forskning visar att behoven av skogsskydd är stort. Det finns absolut inga studier som visar att det skulle vara bra för den biologiska mångfalden att gå in och hämta virke även i våra få procent kvarvarande och oskyddade gammelskogar och så kallade kontinuitetsskogar, det vill säga skogar som inte kalhuggits förut. Att en rödgrön regering har så liten förståelse för skogsekosystemen och för vikten av att bevara biologisk mångfald är minst sagt skrämmande. Det har dock visats under sommaren att lobbyisterna från skogsindustrierna har stort inflytande över regeringspolitiken.

Ratificering av Nagoyaprotokollet ger oss dock en strimma hopp. Nu hoppas vi att regeringen kavlar upp ärmarna, och ger Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att skyndsamt implementera de av riksdagen beslutade miljömålen såsom ”levande skogar”, ”ett rikt växt- och djurliv” samt ”begränsad klimatpåverkan”. Alla dessa kräver fler skyddade områden, starkt minskat uttag av råvaror, samt omställning av plantageskogsbruk till naturnära skötselmetoder. Upp till bevis nu.

David van der Spoel, talesperson Skydda Skogen, 0703157044
Elin Götmark, talesperson Skydda Skogen, 0706787423