Skrivelse skickad till Sveaskogs styrelse 2017-11-06

Sveaskog planerar ett flertal skogsbruksåtgärder i form av gallringar och slutavverkningar i ekoparken Halle-Hunneberg. Skogsbruksåtgärder som avses genomföras i enlighet med den ekoparksplan man har upprättat för området (november 2010). Flera avverkningar avser Sveaskog genomföra nu under hösten och vintern. Skydda Skogen har granskat ett flertal av de planerade skogsbruksåtgärderna och även varit på plats och besökt en del av de aktuella bestånden. Vi har även studerat Sveaskogs ekoparksplan och funnit en del brister i planen liksom i de planerade skogsbruksåtgärdernas genomförande. Brister vilka vi genom denna skrivelse önskar upplysa Sveaskog om. Då ekoparksplanen är ett ”styrande dokument” för skötseln är bristerna allvarliga och Skydda Skogen anser att planen måste uppdateras och att planerade skogsbruksåtgärder ej skall genomförs i avvaktan på nya artinventeringar och att planen ska revideras. Vi önskar dessutom att Sveaskog lämnar ut de underlagsmaterial och analyser som använts för ekoparksplanens framtagande. Något Sveaskog hittills inte velat göra.

Skyddade arter vid Halle- Hunneberg
En viktig fråga i detta sammanhang gäller skogsbruksåtgärdernas anpassning till gällande artskyddslagstiftning och hur dessa frågor hanteras i ekoparksplanen. Det finns vid Halle- och Hunneberg förekomst av ett stort antal skyddade arter, arter vilka har ett strikt skydd enligt artskyddsförordningen och miljöbalken. Detta skydd gäller även för skogsbruk och skogsbruksåtgärder och åtgärder som påverkar arterna negativt kan innebära att det krävs en dispens. Saknas dispens kan åtgärderna innebära ett brott mot artskyddsförordningen. Det bör poängteras att artskyddsförordningen gäller även utanför de Natura 2000-områden som finns på Halle- och Hunneberg, vilket gör att Sveaskogs skogsbruk inom hela området är berört av gällande artskyddslagstiftning.

Skyddade arter som förekommer vid Halle- och Hunneberg och som skulle kunna utlösa ett krav på dispens för Sveaskogs skogsbruksåtgärder är exempelvis tjäder, orre, sparvuggla, pärluggla, talltita, spillkråka, bivråk, törnskata, barbastell, större vattensalamander och grön sköldmossa (källa: Artportalen och Bevarandeplaner för Natura 2000-områden på Halle-Hunneberg). Samtliga dessa arter har ett strikt skydd enligt artskyddsförordningen och det föreligger en skyldighet för en skogsägare att se till att man inte genomför skogsbruksåtgärder som är förbjudna enligt lagstiftningen. I detta ansvarstagande ingår enligt vår mening att man även genomför undersökningar av artförekomster innan skogsbruksåtgärder vidtas. Enligt vad vi erfarit så planerar nu Sveaskog att våren 2018 genomföra fågelinventeringar vid Halle-Hunneberg, vilket vi anser är bra. Före det att dessa inventeringar genomförs avser dock Sveaskog genomföra ett flertal skogsbruksåtgärder i samma områden som man planerar att inventera. Något som ur natur- och friluftssynpunkt vore mycket olyckligt. Åtgärder som dessutom kan stå i strid med artskyddsförordningen. Skydda Skogen anser att Sveaskog skall vänta med de planerade åtgärderna till dess man har inventerat skyddade arter och analyserat arternas behov av livsmiljöer, utrymme och substrat. Därefter kan ekoparksplanen behöva revideras och ny ställning tas till vilka åtgärder som kan/bör vidtas.

Allvarliga brister i ekoparksplanen
Vid vår granskning av Sveaskogs ekoparksplan för Halle- Hunneberg har vi funnit att frågan kring skyddade arter och artskyddsförordningen inte alls berörs i ekoparksplanen. Något som är förvånande med tanke på ekoparksplanens mål och inriktning att bevara biologisk mångfald. Det är mycket märkligt och en allvarlig brist att ingen av ovan nämnda skyddade arter som ex. tjäder, orre, sparvuggla, pärluggla, talltita, spillkråka, bivråk, törnskata eller grön sköldmossa är utpekade som ansvarsarter eller nämns i ekoparksplanen. Åtgärderna eller skyddsstrategierna i planen är inte heller på något sätt relaterat till gällande artskydd eller förekommande skyddade arter. Detta gör att planen ej uppfyller miljöbalkens krav. Ekoparksplanen är inte heller i enlighet med gällande skogsvårdslag, vilken sedan 2014 pekar ut just skyddade arter som prioriterade vid val av hänsyn i samband med skogsbruksåtgärder. Vi anser att bristerna i planen i detta avseende är mycket stora och allvarliga. Att ekoparksplanen i så hög grad brister när det gäller frågan om skyddade arter oroar oss då detta innebär en stor risk att miljöer för skyddade arter kan komma att skadas eller förstöras i samband med att Sveaskog utför de planerade skogsbruksåtgärderna.
Det är i detta sammanhang viktigt att notera att en stor del av de planerade slutavverkningarna är riktade mot äldre skogar uppe på platåerna. Något som kan utgöra ett stort hot mot flera skyddade arter eftersom många av dessa som ex: tjäder, sparvuggla, pärluggla, spillkråka, nötkråka, talltita och grön sköldmossa är beroende av äldre skog. De planerade avverkningarna liksom ekoparksplanens inriktning riskerar därför påtagligt minska livsförutsättningarna för dessa arter vilket kan påverka arternas bevarandestatus och livsmiljöernas ekologiska funktion på ett negativt sätt. Något som står i strid med artskyddsförordningen.

EU:s naturvårdsdireltiv
Många av arterna och miljöerna på Halle- Hunneberg omfattas av EU:s naturvårdsdirektiv. Det gäller såväl inom som utom de två Natura 2000-områden som finns inrättade i dels platåbergens branter och dels i ett mossområde. Det är dels EU:s art- och habitatdirektiv och dels fågeldirektivet som berör Halle-Hunneberg och främst är det skogliga arter och miljöer i området som skyddas av direktiven. Arter som särskilt pekas ut i direktiven är de tidigare nämnda arterna tjäder, orre, sparvuggla, pärluggla, talltita, spillkråka, bivråk, törnskata, barbastell, större vattensalamander och grön sköldmossa. Tyvärr finns det även när det gäller Natura 2000-områdena och utpekade EU-arter stora brister i gällande ekoparksplan. Bristerna är i stort sett de samma som när det gäller planens relevans gentemot artskyddsförordningen. Även här krävs en utvärdering av skogsbrukets påverkan på EU-värdena och en revidering av planen.

Grön infrastruktur
Sedan någon tid tillbaka arbetar länsstyrelserna med regionala planer för Grön infrastruktur. Syftet med detta arbete är att ”identifiera landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden som tillsammans skapar ett ekologiskt sammanhang och som utgör förutsättningar för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster”. Arbetet är ett regeringsuppdrag och har sin grund i bl a miljömålen, EU:s målsättningar för biologisk mångfald och de internationella konventioner Sverige undertecknat. Halle- och Hunneberg är ett område som bör ingå i det nätverk av Grön infrastruktur som skall upprättas. Området har stor funktion för Grön infrastruktur ur såväl ett större landskapsperspektiv som ett internt lokalt perspektiv. Ekoparksplanen bör därför revideras för att anpassas till den regionala och interna grönstrukturen. Som exempel på en art som behöver en speciell grönstruktur kan nämnas tjäder som för sin överlevnad bl a kräver fungerande lekplatser, ett landskap som uppfattas som täckt av äldre skog, stora arealer luckiga skogar med blåbärsris och beskuggade blåbärsrisrika gransumpskogskantzoner som uppväxtområden för tjäderkycklingar.

Underlagsmaterial
Skydda Skogen och andra organisationer har vid kontakt med Sveaskog funnit att det varit problem att få fram de underlagsmaterial och analyser som använts för att upprätta nuvarande ekoparksplan för Halle- Hunneberg. Detta gäller bland annat den ”mångfaldsanalys” som Sveaskog tagit fram vilken inte lämnats ut trots förfrågan om detta från flera ideella organisationer. Vi önskar att Sveaskog är villig att delge oss allt det underlagsmaterial man använt för utarbetandet av planen.

Det är tydligt att ekoparksplanen för Halle-Hunneberg behöver uppdateras. Det gäller naturvårdsaspekterna i allmänhet och då särskilt frågorna kring hänsyn till skyddade arter, EU:s naturvårdsdirektiv, arealen äldre skog och återkoppling till arbetet med Grön infrastruktur.

Skydda Skogen begär att Sveaskog tills vidare avvaktar med planerade skogsbruksåtgärder inom ekoparken Halle- Hunneberg.
Detta tills inventeringar genomförts av skyddade arter och en ny ekoparksplan finns upprättad som särskilt:
– är anpassad till lagstiftningen om skyddade arter (artskyddsförordningen) och EU:s art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet
– är inriktad på bevarande av äldre skog och livsmiljöer för skyddade och/eller rödlistade arter
– har implementerat frågan om Grön infrastruktur och behovet av miljöer, strukturer, substrat och ekologisk dynamik för skyddade och/eller rödlistade arter

För Skydda Skogen
David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen. Tel: 070-3157044

För kännedom:
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Miljödepartementet, miljöminister Karolina Skog