Skydda skogen ger idag förslag, till regeringen, hur Sverige snabbt skulle kunna ta sig mycket närmare en miljömålsuppfyllelse på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Med de uttalanden som kommit från regeringen som t.ex. Pourmokhtaris statssekreterare, i DN 18 jan, efter Naturvårdsverkets rapport om biologisk mångfaldskrisen i skogen ”Jag hoppas att vi kan hitta förslag som vi kan använda för det är självklart regeringens ambition att vi ska nå målen”, så är  probleminsikten tydlig. Varsågod, detta är vårt förslag. För att nå målen helt bör anslag för skydd av skog öka och genom att erbjuda ersättningsmarker vid reservatsbildning på privat mark kommer förhoppningsvis konfliktytan med skogsägare minska avsevärt.

Läs hela debattartikeln /på Aftonbladet

Föreningen Skydda Skogens förslag till riksdag och regering för att ta stora kliv närmare att nå svenska och internationella miljömål är:

  1. Ge länsstyrelserna och Naturvårdsverkets i uppdrag att bilda naturreservat av alla skogsområden som har höga naturvärden (naturskogar / kontinuitetsskogar) på Fastighetsverkets, Fortifikationsverkets och Sveaskogs innehav.
  2. Ge Länsstyrelserna och Naturvårdsverket i uppdrag att bygga ut och förstärka befintliga och nya naturreservat med utvecklingsmarker där det är möjligt. Tillämpa landskapsplanering och restaureringsprinciper för att binda ihop och förstärka värdekärnor och reservat.
  3. Ge Naturvårdsverket rätt att, utan arealbegränsning, få tillgång till mark från Fastighetsverket och Sveaskog för landskapsplanering och som ersättningsmark för att underlätta naturreservatsbildning på privat mark.
  4. Ge Fastighetsverket, Sveaskog och Fortifikationsverket i uppdrag att sluta med skogsbruk. Statens skogar ska användas till kolsänka och restaurering av skogsbiologiska värden för framtiden som en viktig del av Sveriges åtagande på klimatområdet samt att gynna rennäring, rekreation och hälsa. 

Staten bör upprätta en ny myndighet med ansvar för skötseln av Sveaskogs och Fastighetsverkets skogsinnehav med en helt ny inriktning. På så vis blir det enklare och billigare kan föra över naturreservats- och nationalparksmarker samt ersättningsmarker till Naturvårdsverket.

Elin Götmark, Talesperson för Skydda Skogen

Ulf von Sydow, Talesperson för Skydda Skogen

Skrivelse till regeringen – pdf

Begäran om träff med Romina Pourmokhtari – pdf