Skydda Skogens årsmöte 2015 hölls 20-22/3 i Öje i Dalarna, med ett tjugotal deltagare. På fredagen åt vi middag och lärde känna varandra, och på lördagen hade vi verksamhetsplanering: de som hade projekt på gång berättade om dem, och de som var nya hade chans att hoppa på de projekten eller att ta upp något som de själva ville prata om. Diskussionerna handlade om allt från sommarens läger och inventeringskurser till konst och mediastrategier.

Vi hade också tid till en ordentlig utevistelse mitt på dagen: Sebastian Kirppu visade upp en stavatallskog och förklarade hur vi kunde se att den var gammal, trots att träden var så taniga, och Lisa Behrenfeldt och David Tverling pratade om skog och utomhuspedagogik.

På söndagen hade vi årsmöte, vilket gick ovanligt fort och smidigt. Elin Götmark och Lisa Behrenfeldt som suttit i styrelsen under året valdes till nya talespersoner, och styrelsen i övrigt fick in några nya personer men har också en bra kontinuitet. Se här för en presentation av den nya styrelsen. En mindre stadgeändring antogs som måste tas igen nästa år för att gå igenom, se längst ner på denna sida.

Det kom upp många idéer på vad vi ska göra under året, och alla fick plats i budgeten. Förutom löpande arbete som att sköta hemsidan, påverka politiker, opinionsbilda i media, och så vidare, ska vi under 2015 bland annat:

– Följa upp rapporten som vi nyss gett ut om Sveriges efterlevnad av EU:s art- och habitatdirektiv
– Arbeta för att skydda Karats-Råvvåive Vildmark (KRV) i Jokkmokk
– Uppmärksamma skogen ur olika perspektiv, inte bara biologisk mångfald, utan också sociala och kulturella värden
– Ordna ett halvårsmöte/höstträff för att nätverka mer inom föreningen
– Ordna trädklättringskurser i juli
– Vara med och ordna Forskningsresan i naturvårdens utmarker
– Åka tillbaka till det gruvhotade Rönnbäck i Västerbotten och inventera kärlväxter
– Trycka upp häftet ”Nyfiken på skog”
– Ordna inventeringskurser.

Mer info kommer ut under året i nyhetsbrev och på hemsidan! Om du vill engagera dig så finns alltid utrymme för fler. Kom till någon av våra aktiviteter eller hör av dig till styrelsen eller någon av de lokala kontaktpersonerna.

Proposition om stadgeändring till årsmötet 2015

Bakgrund: På årsmötet 2014 antogs nya stadgar så att vi inte längre har en ordförande utan två talespersoner. Men på ett ställe i stadgarna missades det att ta bort ordföranden, nämligen i §17 i meningen: ”Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.” Vi föreslår att ta bort denna mening, eftersom det redan är reglerat i första stycket i §17 vad som händer vid lika röstetal: ”Om det vid öppen votering uppstår lika röstetal ska voteringen göras om. Uppstår åter lika röstetal avgör lotten. På begäran kan sluten omröstning äga rum. Vid lika röstetal i sluten votering avgör lotten direkt.” Vi föreslår också att meningen ”Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.” i andra stycket i §17 stryks, eftersom sluten omröstning också är reglerat i det citerade stycket ovan. Styrelsen yrkar därför på: 

– att meningarna ”Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.” och ”Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta.” stryks ur §17 i stadgarna.