”Betydande och irreversibla skador”


Bästeträsk  –  en hotad miljö. Foto: Magnus Rietz

 

ArtDatabanken bedömer att kalktäkterna i Bunge kommer att orsaka betydande, och irreversibla, skador i ett stort sammanhängande område med en unik och relativt ostörd natur inklusive på närliggande Natura 2000-områden. Arter upptagna i art- och habitatdirektivets bilaga 4 samt Bernkonventionens bilaga 2 kommer att direkt skadas av täkten. Likaså kommer rödlistade arter som i området har sina starkaste fästen i landet att drabbas negativt då arealen lämpligt habitat minskar.

Läs mer här