Erik Winqvist spelar saxofon om skogen och för skogen. Foto: Edward Beskow.

Erik Winqvist är artisten, musikern och skogsdebattören som vill att folk ska förstå varför vi inte når målet om biologisk mångfald och varför vi måste agera för att skydda den skog som finns kvar.

Läs Erik Winqvist egna ord nedan.

Det är trettio år sedan politikerna beslutade att tillräckligt med skog ska skyddas. Ändå har det inte skett. Politikerna uppträder som skogsbrukets nickedockor. Varför? Kan det vara på grund av att vi väljare inte ställer tillräckligt tydliga miljökrav.?

Så här är läget:

Sverige har skrivit på konventionen för biologisk mångfald. Där lovar vi att 17% av skogsmarken ska ha ett långsiktigt skydd.

I början av nittiotalet beslutade riksdagen att miljömålet i skogen var lika viktigt som produktionsmålet.

Men: bara 6% av skogsmarken har ett långsiktigt skydd (SCB).

Naturvårdsverket anser att den kvarvarande skyddsvärda skogen är akut hotad av skogsbruk.

Idag är det omöjligt att skydda tillräckligt, det är för sent. Varför? Jo det finns inte tillräckligt med skogsmark kvar. Nästan allt har blivit kalhugget och planterat, blivit till trädodlingar. De sista resterna försvinner nu!

Varför blev det så här?

Kanske är det ett organisatoriskt problem, nämligen att miljövården sköts av Skogsstyrelsen, som även ansvaret för lönsamheten för skogsindustrin. Det blir en intressekonflikt. Det vore naturligare om Naturvårdsverket var ansvarig för mångfald och miljö.

Kanske är politikerna ohederliga och lurar oss? Det tror inte jag.

Kanske är myndighetspersonerna okunniga? Min erfarenhet säger mig att de inte alls är okunniga, de vet vad som är på gång, och berättar det gärna.

Kanske är skogslobbyn stark och effektiv? Självklart är den det, det är deras jobb.

Kanske är det ett ekonomiskt problem? I så fall är det lätt och nödvändigt att lösa.

Kanske är allmänheten inte tillräckligt kunnig och engagerad? Det är nog så att vi vanliga människor har ett stort ansvar för den uppkomna situationen, eftersom vi inte krävt handling av beslutsfattarna.

Det är dags för oss att agera. Analogin med koldioxidökningen i atmosfären är tydlig.

Det måste lösas.

Vi har åtagit oss att skydda sjutton procent av marken. Det innebär att all icke kalavverkad skogsmark omedelbart måste skyddas.

Därför måste vi ställa ett enkelt och tydligt krav på politiker och tjänstemän: Skydda all mark som inte varit kalavverkad. Det räcker inte för att komma upp i sjutton procent, men det är ett stort steg framåt.

Ekonomiskt löser man det genom att ta ut en tillfällig miljöavgift på det som avverkas. Då får de som förstör skogen betala och det är rätt. Det räcker med en miljöavgift på en procent.

Värdet på skogsmark

Någon kan påstå att det är ett problem att skogsmarkens totala värde minskar när avsättningar till reservat måste göras. Det är sant att det totala värdet av Sveriges skogsmarker minskar om man tar tillräckligt miljöansvar. Det borde vara inräknat i värderingen, men det är det inte, eftersom man vid värderingen inte trott på att miljökraven kommer att uppfyllas.

När miljökraven uppfylls sjunker det ekonomiska värdet på den skyddade marken. Den marken som avsätts för skogsbruk bör däremot få ett högre värde och de marker som avsätts för skogsbruk med miljöansvar hamnar där emellan.

Är skogen viktig?

Ja, den är viktig. Skogen är underbar och är en stor tillgång för oss människor. Tyvärr nyttjas skogen allt mindre. Färre är i skogen på sin fritid. Jag tror att det beror på att skogsbrukslandskapet är så tråkigt. Vem vill äta sin matsäck på ett kalhygge eller i en trädplantering där träden står i raka rader. Jag vill det inte. Den läkande och vidunderliga skogen är naturlig och varierad. Full av olika arter, biotoper och magiska syner. Den doftar och den låter. Där vill jag äta min matsäck och vandra i samklang med naturen. Däremot är skogsbrukslandskapet tråkigt.

Men, det är inte det viktigaste skälet till att vi ska ha skog kvar. Det viktigaste skälet är att skogen har ett egenvärde. Varje art har ett egenvärde, varje biotop har ett egenvärde. Vi har inte rätt att utrota.

Dessutom lagrar en orörd skog mer koldioxid än en brukad.

Skriv därför nu genast till de politiker som företräder dig och kräv:

– att ingen naturskog får avverkas, inte ett enda hektar.

– att Naturvårdsverket tar över ansvaret för skogen.

Erik Winqvist

Källor:

Konventionen om biologisk mångfald. En överenskommelsen om att 17 % ska skyddas klicka här.

Naturvårdsverket. ” det är förlusten och fragmenteringen av habitat och värdefulla miljöer som är det mest akuta centrala problemet samt även belysa skogsbrukets brist i ekologisk anpassning t.ex. vad gäller en mer naturlig trädslagsvariation.

Naturvårdsverket har även konstaterat att genomförandet av områdesskydd för skyddsvärda skogar är otillräckligt och att takten är för låg vilket är ett grundproblem.” Klicka här.

SCB 4 % av skogsmarken har långsiktigt skydd. Klicka här.

Karta över intakta skogar i hela världen. Klicka här.

Uppdatering

​Numera är ca 6 % av den svenska produktiva skogsmarken formellt skyddad. Om man bara ser på den skog som ligger nedanför fjällnära skogar är siffran 4 % mer relevant. I mellansverige 2,5-3,9%.

Dock ingår Natura 2000-områden i denna siffra (vilka egentligen inte har något formellt skydd såvida de inte är skyddade som naturreservat eller liknande) samt skogsområden som ska bli naturreservat men som inte vunnit laga kraft än. Så det stämmer inte riktigt att 6 % produktiv skogsmark är formellt skyddad men det är den officiella siffran som gäller för 2019.

SKOG OCH SAXOFON till FOLK OCH KULTUR

Även i år kommer Erik Winqvist att delta i Folk och Kultur, ett stort nationellt kulturkonvent. Detta år blir det föreställningen SKOG OCH SAXOFON.

Föreställningen kan komma till er!

Den passar utmärkt att spela i alla lokaler.

Boka på boka@winkir.se eller telefon: 0708 77 66 67.

www.skogochsaxofon.se